BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2012 > 09 > 26
Kategoria: Informacje ważne

Informacja dla pracodawców

Dodano: 2012-09-26 07:28:03Wygasa: 2012-10-31

pracodawcyPoniżej informacje dla pracodawców

dotyczące zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach informuje, że  na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 205, poz. 1206,) z dniem 1 września 2012r. uległy zmianie warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

W związku z powyższym przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca obok wniosku oraz dokumentów wymienionych w art. 70b ust.7 ustawy o systemie oświaty zobowiązany jest na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 ze zm.) do jednoczesnego przedłożenia:


1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,


2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311),

3)
informacji o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Jeżeli wnioskodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej powinien złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z w/w ustawą.

 

Załączniki do pobrania:

Wniosek

Formularz

Oświadczenie

 

<Natalia Piznal>

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2012 > 09 > 26

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u