BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2012 > 01 > 20
Kategoria: Imprezy Konkursy Wystawy

Uwaga! Ogłoszono konkurs ofert dot.finansowania rozwoju sportu w Gminie Kozy

Dodano: 2012-01-20 08:29:32Wygasa: 2012-02-04

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań w 2012 r. na terenie Gminy Kozy w ramach rozwoju sportu ...

 

 

 

Zarządzenie  Nr  11/12

Wójta Gminy Kozy

z dnia  20  stycznia 2012r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w 2012 roku na terenie gminy Kozy w ramach rozwoju  sportu.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  §  7 uchwały Nr XI/64/2011  Rady Gminy  Kozy z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Kozy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011r. Nr 331, poz. 5846)

zarządzam, co następuje:

 

§  1

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań  z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Kozy w 2012 roku w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§  2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego  i Spraw Społecznych.

 

§  3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik

do zarządzenia Nr 11 /12

Wójta Gminy Kozy

z dnia  20 stycznia 2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań w 2012 r. na terenie Gminy Kozy

w ramach rozwoju sportu

 

Wójt Gminy Kozy , działając na podstawie § 7 i 8  uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kozy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 331, poz. 5846) oraz zarządzenia Nr 10/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania zadania dotyczącego rozwoju sportu na terenie Gminy Kozy.

 

ogłasza:

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania przez kluby sportowe zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kozy:

 

I.       Rodzaje zadań

 

1.      Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji
i rozwoju oraz upowszechniania sportu, poprzez osiąganie przez zawodników uczestniczących w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych, w następujących dyscyplinach sportowych:  piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy.

 

II.    Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w 2012 roku

 

1.      Na realizację zadań przeznaczono   80.000,00 zł.

 

III.  Zasady przyznawania dotacji

1.      Wójt Gminy Kozy przyznaje dotacje celowe na realizacje ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.

2.      Dotację celową może otrzymać klub sportowy niedziałający w celu osiągnięcia zysku, działający na terenie gminy Kozy.

3.      Wójt Gminy Kozy przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności - dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych.

4.      Dopuszcza się możliwość wybrania kilku ofert dla danego zadania - złożonych przez różnych oferentów.
W tym przypadku kwota dotacji zostanie podzielona pomiędzy kilku oferentów.

5.      Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można realizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych
do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

6.      Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę. Przed zawarciem umowy oferent zobowiązany jest do przedłożenia nowego zakresu rzeczowego w przypadku jego zmniejszenia oraz kosztorysu dot. realizacji zadania uwzględniającego wysokość zaproponowanej dotacji.

7.      Dotacja na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu może być przeznaczona na:

1)     realizację programów szkolenia sportowego, w tym koszty:

a)      wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe oraz sfinansowania stypendiów sportowych,

b)     zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia zajęć sportowych,

c)      diet sędziowskich, opłat wpisowych, zakupu odżywek i napojów, transportu, zakwaterowania
i wyżywienia, obowiązkowych ubezpieczeń - związane z udziałem zawodników we współzawodnictwie sportowym (liga, mistrzostwa oraz inne zawody, puchary),

d)     specjalistycznej opieki medycznej, okresowych badań lekarskich, odnowy biologicznej,

e)      utrzymania obiektu lub wynajmu bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego oraz organizacji zawodów sportowych oraz koszty utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów
i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu,

 

2)     organizację i udział w zawodach i rozgrywkach ligowych (puchary, liga, mityngi, zawody kontrolne
i sparingowe), w tym koszty:

a)     transportu na zawody i turnieje, wyżywienia, noclegów oraz zabezpieczenia medycznego,

b)     udziału zespołów w rozgrywkach ligowych (opłaty wpisowe, związkowe, rejestracyjne, zezwolenia
i licencje), wynajmu obiektów na zawody ( w tym wynagrodzenie dla gospodarza obiektu).

c)     opłat za sędziowanie zawodów, opłat startowych oraz obowiązkowych ubezpieczeń,

 

3)     organizację i udział w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, turniejów i zawodów, w tym koszty:

a)     transportu, wyżywienia i noclegów, opieki medycznej, zakupu odżywek i napojów,

b)     wynajmu obiektów do treningów oraz ubezpieczenia uczestników zgrupowania, obozu.

 

8.      Dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu:

 

1)     wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego,

2)     transferów zawodników z innego klubu,

3)     zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

4)     zobowiązań klubu  z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

5)     kosztów, które klub sportowy poniósł  przed zawarciem umowy o dotację.

 

9.      Dotacja nie może być udzielona na zadanie, na które udzielona została już inna dotacja z budżetu Gminy.
W przypadku złożenia przez klub sportowy oferty pokrywającej się, zbieżnej pod względem tematyki, zakresu i terminu realizacji zadania z inną ofertą, podlega ona odrzuceniu.

 

10.   Klub sportowy ubiegający się  o dotację powinien spełniać wszystkie następujące warunki:

 

1)     zrzeszenie w klubie sportowym zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową
i posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

2)     prowadzenie zajęć sportowych przez trenerów i instruktorów posiadających uprawniającą do tego licencję,

3)     branie udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym w określonej dyscyplinie sportowej przez właściwy związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,

4)     zapewnienie udziału środków własnych na realizację zadania w wysokości nie mniejszej niż 10 % wartości zadania,

5)     angażowanie się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz Urzędem Gminy Kozy przy realizacji zadań w ramach wspierania rozwoju sportu oraz  rozpowszechnianie informacji o Gminie Kozy w kraju i za granicą.

 

IV.   Termin i warunki realizacji zadania

 

1.      Zadanie winno być wykonane w roku 2012, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy, a zakończenie najpóźniej do dnia
31 grudnia 2012 r.

2.      Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3.      Przyznana dotacja wypłacona zostanie  w dwóch równych transzach.

4.      Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę oferenta przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone.

5.      Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie muszą być realizowane w  formach zapewniających ich najwyższą skuteczność.

 

 

 

 

V.     Termin i warunki składania ofert

 

1.      Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań Gminy Kozy w zakresie objętym niniejszym konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pieczęcią organizacji ze wskazaniem nazwy zadania z adnotacją „Konkurs na dotację w 2012 w zakresie rozwoju sportu",
w nieprzekraczalnym terminie do
3  lutego 2012 r.

2.      Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kozy - sekretariat lub przesłać na adres Urzędu Gminy.   O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu  tutejszego Urzędu Gminy.

3.      Oferta powinna zostać złożona wg wzoru określonego w zarządzeniu Nr   10/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania zadania dotyczącego rozwoju sportu na terenie Gminy Kozy.

 

4.      Oferta powinna zawierać:

1)     nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o przyznanie dotacji,

2)     szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,

3)     termin i miejsce realizacji zadania,

4)     kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków  własnych - nie mniej niż 10 % wartości zadania,

5)     informację o wcześniejszej działalności klubu sportowego składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

6)     informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

7)     informację o osobach upoważnionych do reprezentowania klubu sportowego ubiegającego się
o dotację.

 

5.      Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1)     aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego klubu, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2)     sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok,

3)     sprawozdanie finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),

4)     statut,

5)     aktualnie posiadane licencje trenerów,

6)     aktualnie posiadane licencje zawodników lub inne dokumenty uprawniające do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

7)     oświadczenie, że zadanie będące przedmiotem oferty nie jest finansowane z innych środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy Kozy,

8)     oświadczenie o niezaleganiu w podatkach, opłatach i innych należnościach budżetowych,

9)     inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. 

 

Wszystkie dokumenty i załączniki muszą być złożone w postaci oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu - zgodnie ze statutem, KRS lub innym stosownym rejestrem.

 

6.      Jeżeli złożona w terminie oferta nie spełnia wymogów formalnych określonych w pkt 4 i 5 ogłoszenia, Przewodniczący Komisji Konkursowej wzywa oferenta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty.

7.      Oferty poprawione i uzupełnione w terminie wywołują skutki od chwili ich złożenia.

8.      Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania podmiotu a także oferty nie uzupełnione w trybie określonym w pkt 6 -  zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VI.    Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1.      Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od ostatniego dnia składania ofert.  Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.

2.      Wszystkie oferty programowe złożone zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale V zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

3.      Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia realizacji zadania klubu sportowego oraz o wysokości przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy Kozy w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Komisję Konkursową protokołu.

4.      Wyniki otwartego konkursu podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz
w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozy.

5.      Wójt Gminy Kozy może odmówić wyłonionemu w konkursie podmiotowi podpisania umowy
i przyznania dotacji w przypadku gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

6.      Przekazanie przyznanej dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy.

7.      Do zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania konieczne jest dostarczenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania w przypadku jego zmiany, oświadczenia podmiotu o zgodności odpisu z rejestru
ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, pełnomocnictwa do podpisania umowy, jeśli jest wymagane zapisem statutowym.

 

8.      Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

 

-       stopień realizacji celu publicznego określonego w § 1 uchwały Nr XI/64/11 Rady Gminy Kozy z dnia   4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kozy(Dz. Urz. Woj. Śl  z 2011r. Nr 331, poz. 5846)

-       możliwości bazowe i sprzętowe klubu,

-       poziom sportowy reprezentowany przez zawodników klubu,

-       klasę rozgrywek ligowych w przypadku gier zespołowych,

-       przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym udział finansowy środków własnych -
nie mniej niż 10 % wartości zadania,                        

-       wiarygodność klubu - na podstawie przedłożonej dokumentacji,

-       promocję Gminy Kozy przez rozwój sportu,

-       kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie,

-       ewentualne rekomendacje i opinie organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego.

 

VII.Postanowienia końcowe

 

1.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Kozy a oferentem wg wzoru określonego w zarządzeniu Nr   10/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania zadania dotyczącego rozwoju sportu
na terenie Gminy Kozy.

2.      Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. informacji o tym,
iż projekt dofinansowany jest przez Gminę Kozy. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

3.      Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

4.      Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy,  jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Kozy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji o której mowa wyżej, w celu kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza prawa Gminy Kozy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem merytorycznym i finansowym.

5.      Dotowany podmiot może ze środków dotacji sfinansować poszczególne pozycje z kosztorysu (stanowiącego integralną część umowy) w wysokości odpowiednio wyższej lub niższej niż kosztorys załączony do umowy, pod warunkiem, że:

 

1)     dokonane przesunięcie środków między pozycjami kosztorysu nie spowoduje zmniejszenia lub zwiększenia łącznej kwoty dotacji na zlecone zadanie,

2)     kwota zmniejszenia i zwiększenia pozycji kosztorysowej nie przekroczy 15 % kwoty z kosztorysu przyjętego w zawartej umowie,

3)     o przesunięciach między pozycjami kosztorysu Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę poprzez złożenie  pisemnej informacji na dzienniku podawczym Urzędu Gminy, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.

 

6.      W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

7.      Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.

8.      Zastrzega się możliwość unieważnienia otwartego konkursu ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty bądź żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej,
w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozy.

9.      Szczegółowe informacje na temat konkursu udzielane są przez Referat Organizacji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Kozy, pokój nr 23, tel. 33 8298650.

 

pozostałe szczegóły na stronie BIP: http://bip.kozy.pl/BIP.aspx?Sel=45119&ident=10583 


Kategoria: Imprezy Konkursy Wystawy
Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2012 > 01 > 20

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u