BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2009 > 04 > 01
Kategoria: Informacje ważne

konkurs na dobór stoisk handlowych

Dodano: 2009-04-01 15:42:18Wygasa: 2009-06-30

poniżej podajemy warunki konkursu na dobór stanowisk handlowych i usługi na imprezę "DNI KÓZ"oraz VI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych "ZŁOTA TRĄBKA" które odbędą się w dniach 20-21 czerwca 2009 roku:

KOMITET ORGANIZACYJNY IMPREZY

„Dni Kóz" oraz VI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „ZŁOTA TRĄBKA - 2009"

 

ogłasza konkurs na dobór stoisk handlowych i usługowych na imprezę organizowaną przez Gminę Kozy w dniach 20, 21 czerwca 2009 r., tj. „Dni Kóz" oraz VI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „ ZŁOTA TRĄBKA - 2009", zgodnie z „ Zasadami  prowadzenia handlu i usług na terenie targowiska gminnego przy ul. Szkolnej, podczas w/w imprezy

Warunki udziału w konkursie :

 

1. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą, której zakres umożliwia obsługę tego typu imprezy.

  1. Zamiar udziału w konkursie uczestnik wyraża  pisemnym wnioskiem ( wzór wniosku na stronie internetowej urzędu gminy), składanym do dnia 15 kwietnia 2009 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Kozy lub pocztą elektroniczną na ug@kozy.pl

( wniosek powinien zawierać: oznaczenie wnioskodawcy- imię nazwisko lub nazwa,  adres; szczegółowe określenie oferowanego asortymentu lub usługi; dodatkowe wymagania np. konieczność poboru energii elektrycznej, podać jakie zasilanie ).

      Do wniosku należy dołączyć: aktualny wpis do ewidencji dział. gospodarczej lub  do KRS, zezwolenia, koncesje, jeżeli są wymagane.

  1. Do dnia 8 maja 2009 r. wnioskodawca zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu konkursu oraz o przydzieleniu miejsca, zgodnie z usytuowaniem stoisk handlowych i usługowych na terenie placu targowego lub na jego obrzeżach.
  2. Działalność usługowa i handlowa w czasie organizowanej imprezy „ Dni Kóz „ oraz VI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „ZŁOTA TRĄBKA - 2009 „ będzie prowadzona w wyznaczonym przez Organizatora czasie, tj.

-          20 czerwca od godz. 10ºº - 24ºº

-          21 czerwca od godz. 10ºº - 20ºº.

5.    O wyborze ofert decyduje kolejność zgłoszeń oraz zachowanie wszystkich wymogów Regulaminu Targowiska.

6.    Decyzja Organizatora o wyborze ofert jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Zasady prowadzenia handlu i usług na terenie targowiska gminnego przy ul. Szkolnej, podczas imprezy „ Dni Kóz" oraz VI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „ZŁOTA TRĄBKA - 2009" w dniach 20 i 21 czerwca 2009 r.

Prowadzenie handlu i usług w czasie imprezy będzie zgodne z Regulaminem Targowiska w Kozach, uchwalonym przez Radę Gminy Kozy Uchwałą Nr VI/39/2003 z dnia 7 lipca 2003 r.

  1. Dopuszcza się na stoiskach handlowych sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu i piwa, napojów  alkoholowych powyżej 4,5%-18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) w ilościach określonych przez Organizatora.
  2. Liczbę punktów oraz stoisk handlowych i usługowych ustala Komitet Organizacyjny imprezy.
  3. Organizator  ma prawo zwolnienia tych punktów z opłat handlowych.
  4. Komitet Organizacyjny określa ilość punktów promocyjnych sponsora imprezy, na warunkach zawartych w umowie pomiędzy sponsorem a  Komitetem Organizacyjnym imprezy.
  5. Przyjmowanie ofert na handel i usługi na terenie targowiska gminnego przy ul. Szkolnej podczas „ Dni Kóz „oraz VI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „ ZŁOTA TRĄBKA - 2009", odbywa się w drodze konkursu. Warunki udziału w konkursie umieszczone zostały w gazecie lokalnej „Koziańskie Wiadomości", Nr 2/2009 z dnia 03.04.2009, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozy oraz w na stronie internetowej www.kozy.pl.

     O wyborze oferty decyduje kolejność zgłaszania ofert oraz zachowanie wszystkich wymogów Regulaminu Targowiska w Kozach i umów sponsorskich ( dopuszcza się możliwość wyłączności  na świadczenie usług gastronomicznych i lunaparkowych przez Sponsorów imprezy ).

7.      Przy rozpatrywaniu ofert Komitet Organizacyjny imprezy zastrzega sobie prawo  swobodnego wyboru oferty.

8. Sprawy nie unormowane powyższymi zasadami rozpatruje Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Wójtem Gminy Kozy.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

poniżej podajemy dane jakie powinien zawierać wniosek oraz formularz wniosku

 

Do  Komitetu Organizacyjnego Imprezy

 

 

Proszę o przydzielenie miejsca na stoisko handlowe / usługowe

 

na imprezę  ....................................................................... organizowaną w dniu  ...................

 

na terenie:  ................................................

 

1. Oznaczenie wnioskodawcy:

                                                            ( imię, nazwisko lub nazwa firmy )

 

2. Adres zamieszkanie lub siedziba firmy:

 

3. Określenie stanowiska handlowego/usługowego:

 

a) wielkość stoiska:

 

b) szczegółowe określenie proponowanego asortymentu lub rodzaju  usługi:

 

 

c) dodatkowe wymagania ( podać jakie, np. energie elektryczna na stoisko, jakie zasilanie:

 

 

                                                                                                  podpis wnioskodawcy:

 

Do wniosku należy dołączyć:

1.      Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS

2.      Zezwolenia, koncesje, jeżeli rodzaj prowadzonej działalności tego wymaga

 

-------------------------------------------------------------------

 

Poniżej regulamin i wniosek  w postaci (pdf) do pobrania:

regulamin i wniosek

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2009 > 04 > 01

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u