BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 08 > 31
Kategoria: WYBORY SAMORZĄDOWE

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA kandydowanie w wyborach -WZÓR

Dodano: 2014-08-31 00:19:23Wygasa: 2014-08-30

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU

ZGODY NA KANDYDOWANIE -wersja pdf -kliknij

 

Dane kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Imię

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugie

imię

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwisko rodowe

 

Imię ojca 

Imię matki

Data urodzenia

(dzień-miesiąc-rok)

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

Miejsce urodzenia

Numer ewidencyjny

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obywatelstwo

Adres

zamieszkania:

Miejscowość

 

Ulica

Nr domu

 

Nr lokalu

Poczta

 

Kod pocztowy

 

 

-

 

 

 

Przynależność do partii politycznej

(jeśli kandydat nie należy do partii politycznej wpisać „Nie należy do partii politycznej”)

 

 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach …………………………………………., zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., ze zgłoszenia

(nazwa organu wykonawczego i nazwa gminy)

..................................................................................................................................................................

(nazwa komitetu wyborczego)

 

 

Jednocześnie oświadczam, iż posiadam prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w tych wyborach*, o którym stanowi art. 11 § 1 pkt 6 oraz § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
— Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

 

 

 

 

 

...................................................

                       (podpis)

..........................................., dnia .............................. 2014 r.

              (miejscowość)

 

* Posiadanie prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) oznacza, iż kandydat:

1)         najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat,

2)         jest wpisany do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin na obszarze Polski,

3)         nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

4)         nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

5)         nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

6)         nie jest skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)         nie jest osobą, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego.

 

M.O


Kategoria: WYBORY SAMORZĄDOWE
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 08 > 31

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u