BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 07 > 25
Kategoria: sprawy porządku w Gminie

Wyjaśnienia dotyczące wypełnieniania deklaracji śmieciowej

Dodano: 2014-07-25 09:13:23Wygasa: 2014-07-31

..Poniżej, na prośbę mieszkańców, zamieszczamy objaśnienia do wypełnienia deklaracjio wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Objaśnienia

do wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi

 

1. Deklarację są zobowiązani złożyć:

ü właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady

            komunalne,

ü właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

odpady komunalne,

ü właściciele nieruchomości, która w części jest zamieszkała a w części

niezamieszkała.

2. Przez właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

3. Właściciele nieruchomości stanowiącej współwłasność mogą złożyć jedną deklarację

dotyczącą danej nieruchomości i ponosić wspólną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku wszyscy współwłaściciele podpisują się na jednej deklaracji (w przypadku współmałżonków wystarczy podpis jednego z nich).

4. Wypełnione deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy Kozy terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

5. W przypadku niezłożenia deklaracji w w/w terminie lub uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,
w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.

6. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości należy złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

7. W uchwale Nr XXIV/178/12 Rady Gminy Kozy, z dnia 28 grudnia 2012r. zmienionej uchwałą Nr XXXIX/266/14 Rady Gminy Kozy, z dnia 6 lutego 2014 r. ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Jeżeli odpady na terenie nieruchomości zamieszkałej są zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosi:

  • 9,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób,
  • 7,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 5 do 7 osób,
  • 6,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 8 i więcej osób,

jeżeli odpady będą zbierane nieselektywnie (odpady zmieszane) stawka opłaty wynosi
17 zł miesięcznie od osoby. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz w/w stawki, zgodnie
z uchwałą Nr XXII/155/12 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2012 r.

8. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uiszczać będą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, której miesięczna wysokość będzie iloczynem ilości pojemników oraz stawki określonej uchwałą
Nr XXIV/178/12 Rady Gminy Kozy z dnia 28 grudnia 2012 r. zmienionej uchwałą
Nr XXXIX/266/14 Rady Gminy Kozy, z dnia 6 lutego 2014 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z dołu, bez wezwania, kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał (tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia danego roku), w kasie Urzędu Gminy Kozy lub na indywidualne konto bankowe (zgodnie z uchwałą Nr XXII/156/12 Rady Gminy Kozy z 23 listopada 2012r. zmienioną uchwałą Nr XXXI/215/13 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Numery indywidualnych kont bankowych będą dostępne w Urzędzie Gminy Kozy lub przesłane właścicielom nieruchomości drogą elektroniczną.

9. Wszystkie uchwały, o których mowa w niniejszych objaśnieniach dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Kozy oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej(www.bip.kozy.pl) w zakładce Uchwały Rady Gminy.

 

CZĘŚĆ A:

1. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należało złożyć w terminie do 29 marca 2013r., w przypadku zmiany stawki opłaty deklaracje zmieniające należało złożyć do 15 kwietnia 2014 r.

2. W przypadku wystąpienia zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomości, zmiana ilości pojemników- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych lub mieszanych) należy złożyć deklarację zmieniającą, podając równocześnie datę zaistnienia tych zmian.

 

 

CZĘŚĆ B:

Należy zaznaczyć formę władania nieruchomością spośród wymienionych w części B deklaracji:

 właściciel lub współwłaściciel (należy podać liczbę wszystkich współwłaścicieli),

 użytkownik wieczysty,

 zarządca, najemca, dzierżawca,

 inna forma władania nieruchomością,

należy zaznaczyć „x" w odpowiednim kwadracie.

 

CZĘŚĆ C:

Składającym deklarację może być:

 osoba fizyczna,

 osoba prawna (np. zakłady, instytucje, urzędy, szkoły, przedszkola itd.),

 jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (np. spółka cywilna,

stowarzyszenie zwykłe, spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, itd.).

Właściciel nieruchomości wpisuje wszystkie dane osobowe oraz adres zamieszkania lub siedziby; w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej należy wpisać całą nazwę oraz podać sposób reprezentacji zgodny
z przepisami prawa.

 

CZĘŚĆ D:

Należy określić adres oraz rodzaj nieruchomości, na której powstają odpady komunalne:

 

     a) nieruchomość zamieszkała, czyli nieruchomość, na której przebywają osoby

       oraz powstają odpady komunalne,

     b) nieruchomość niezamieszkała, czyli nieruchomość, na której nie zamieszkują

       mieszkańcy a powstają odpady komunalne w wyniku prowadzonej działalności

       gospodarczej oraz obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, działki

       rekreacyjne, domki letniskowe, cmentarz, sklepy, itp.

     c) nieruchomość w części zamieszkała a w części niezamieszkała, czyli nieruchomość, na

której zamieszkują mieszkańcy oraz na której prowadzona jest działalność gospodarcza (nieruchomości opisane w punktach a i b)

 

CZĘŚĆ E:

Wypełniają właściciele wszystkich rodzajów nieruchomości (zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych).

1. Zaznaczenie pola „odpady zbierane selektywnie" będzie oznaczało wybór przez

właściciela nieruchomości sposobu selektywnej zbiórki odpadów. Przez selektywną

zbiórkę odpadów należy rozumieć zbieranie odpadów z podziałem na frakcje:

a) odpady surowcowe (tzw. suche) obejmujące: papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne

       i opakowania wielomateriałowe,

b) odpady biodegradowalne (tzw. mokre) obejmujące: odpady zielone, odpady

  komunalne ulegającebiodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające

  biodegradacji,

c) popiół.

W przypadku selektywnego zbierania wytworzonego popiołu należy zaznaczyć pole „selektywne zbieranie wytworzonego popiołu".

2. Brak zaznaczenia pola „odpady zbierane selektywnie" będzie oznaczało, że odpady komunalne będą gromadzone w sposób nieselektywny (zmieszany), co będzie skutkowało naliczeniem wyższej opłaty.

3. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości, na której powstają odpady komunalne jest wyposażenie nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników, których rodzaj i minimalna pojemność zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy (Uchwała Nr XXIV/175/12 Rady Gminy Kozy z dnia 28 grudnia 2012 r.)

 

CZĘŚĆ F:

Wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne; należy podać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość; w przypadku zamieszkania innej liczby osób niż zameldowanych na danej nieruchomości należy przedstawić dokumenty potwierdzające zamieszkanie tych osób w innej gminie, kraju, lub innym lokalu niż miejsce zameldowania lub złożyć stosowne oświadczenie;

1. Składający deklarację wylicza wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej podając liczbę osób zamieszkujących na terenie nieruchomości oraz stawkę określoną w uchwale Nr XXIV/178/12 Rady Gminy Kozy, z dnia 28 grudnia 2012r. zmienionej uchwałą Nr XXXIX/266/14 Rady Gminy Kozy, z dnia 6 lutego 2014 r.

1) w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stawka opłaty wynosi:

a)     9,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób

b)     7,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 5 do 7 osób

c)     6,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 8 i więcej osób

2) w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów stawka opłaty wynosi 17 zł/osobę.

2. Właściciel nieruchomości w pkt. 31 wpisuje właściwą stawkę opłaty w zależności od deklarowanego sposobu zbierania odpadów komunalnych i liczby mieszkańców (selektywna zbiórka odpadów - 9zł od 1 do 4 mieszkańców; 7 zł - od 5 do 7 mieszkańców, 6 zł - 8 i więcej mieszkańców lub w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów - 17 zł).

3. Właściciel nieruchomości w pozycji 32 wylicza wysokość miesięcznej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest iloczynem pozycji 30 i 31 (ilość osób x stawka opłaty za 1 mieszkańca).

4. Jeżeli właściciel deklaruje, że dana nieruchomość wyposażona jest w kompostownik należy podać jego objętość.

 

CZĘŚĆ G:

Wypełnia właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której nie zamieszkują mieszkańcy,

a powstają odpady komunalne.

1. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej:

1) deklaruje w kolumnie 3 miesięczną liczbę pojemników z odpadami komunalnymi (pojemność określono w kolumnie 1), które mają zostać odebrane z terenu nieruchomości,

2) w kolumnie 2 wpisuje stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/178/12 Rady Gminy Kozy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Rodzaj pojemnika

Odpady zbierane selektywnie

Odpady zmieszane

60 litrów (0,06 m3)

6,00 zł

7,20 zł

80 litrów (0,08 m3)

8,00 zł

9,60 zł

110 litrów (0,11 m3)

11,00 zł

13,20 zł

120 litrów (0,12 m3)

12,00 zł

14,40 zł

240 litrów (0,24 m3)

24,00 zł

28,80 zł

1100 litrów (1,1 m3)

110,00 zł

132,00 zł

KP-1500 litrów (1,5 m3)

150,00 zł

180,00 zł

KP-5000 litrów (5,0 m3)

500,00 zł

600,00 zł

KP-7000 litrów (7,0 m3)

700,00 zł

840,00 zł

KP-10000 litrów (10 m3)

1000,00 zł

1200,00 zł

Każdy dodatkowy m3

powyżej 10 m3

1000,00 zł + 50 zł

1200,00 zł + 75 zł

 

3) wylicza w kolumnie 4 wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi (iloczyn kolumn 2 i 3),

4) w pozycji 33 wylicza łączną wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie

odpadami (jest to suma kwot z kolumny 4).

 

CZĘŚĆ H:

Wypełnia właściciel nieruchomości, na której odpady komunalne powstają sezonowo

(np. domki letniskowe, ogródki działkowe) należy zaznaczyć właściwe miesiące.

 

CZĘŚĆ I:

Wypełnia właściciel nieruchomości, która w części jest zamieszkała a w części niezamieszkała; po wypełnieniu działu F, G i H w pkt. 36 należy wpisać łączną wysokość

opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami, która stanowi sumę pozycji 34 i 35.

 

CZĘŚĆ K:

Wypełnia Urząd Gminy Kozy.

 

CZĘŚĆ L:

W przypadku zamieszkania innej liczby osób niż zameldowanych na danej nieruchomości,

należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zamieszkanie tych osób w innej gminie, kraju

lub w innym lokalu niż miejsce zameldowania lub złożyć stosowne oświadczenie.


Kategoria: sprawy porządku w Gminie
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 07 > 25

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u