BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 06 > 09

Relacja z XLI Sesji Rady Gminy Kozy ...

Dodano: 2014-06-09 09:21:06Wygasa: 2014-07-07

Poniżej Relacja z XLI Sesji Rady Gminy Koz, która odbyła się  w dniu 5 czerwca br oraz wnioski i interpelacje radnych zgłoszone na sesji.

Na XLI Sesji Rada Gminy podjęła 11 uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kozy - w zmienionej uchwale czas prowadzonych zajęć nieodpłatnych w Przedszkolu będzie od godz. 08:00 do 13:00;

2) w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kozy - w przedmiotowej uchwale zostały uzupełnione i uaktualnione zasady dotyczące wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kozy;

3) w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kozy na lata 2014 - 2018 - uchwalenie programu jest ustawowym obowiązkiem Rady Gminy wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Obejmuje on m.in. prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków i lokali, sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami, a także źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;

4) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2013 - zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości art. 53 ust.1 corocznie podlega zatwierdzeniu sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej przez Radę Gminy;
5) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury za rok 2013 - zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości art. 53 ust.1 corocznie podlega zatwierdzeniu sprawozdanie finansowe Domu Kultury przez Radę Gminy;

6) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2013 r. - zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 270 ust.4 sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu podlega obowiązkowi zatwierdzenia przez Radę Gminy;

7) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozy za rok 2013;

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014 - 2024 - wprowadzono zmiany wynikające z zarządzeń Wójta Gminy wydanych od 28 marca do 20 maja 2014 r. oraz przedłożonego Radzie Gminy Kozy projektu zmian Uchwały Budżetowej.

9) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/251/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Kozy;

10) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/256/14 Rady Gminy Kozy z dnia 6 lutego 2014 roku o udzielenie przez Gminę Kozy pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w ramach realizacji zadań bieżących - udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej z wydatków bieżących w wysokości 296 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej - udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej z wydatków majątkowych w wysokości 10 000 zł na dofinansowanie sprzętu medycznego tj. laparoskopu dla szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej.


Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

opr.M.B

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych

na XLI Sesji Rady Gminy dnia 5 czerwca 2014 r.

 

Radny Zygmunt Sołczykiewicz

1) podziękowanie od mieszkańców Małych Kóz za doświetlenie przy przystanku przejścia dla pieszych;

2) zapytanie w sprawie ustawienia wiaty przystankowej na przystanku w stronę Bielska - Białej, czy są jakieś prawne obostrzenia, że nie można postawić takiej wiaty;

 

Radny Leszek Łyczko

1) pismo od mieszkańców ul. Malinowej i ul. Czapli z podziękowaniem za poczynione do tej pory prace oraz prośba o dostarczenie emulsji wiążącej korę;

2) ul. Zawiła - prośba o przycięcie wierzby, która ogranicza widoczność;

3) ul. Czapli - prośba o interwencję w sprawie usunięcia zarośli;

 

Radny Jacek Kaliński

1) ul. Bukietowa, ul. Irysów - prośba o nawiezienie kamienia;

2) prośba o odpowiedź na złożone do Urzędu Gminy pismo w sprawie oprawy świetlnej na ul. Tęczowej;

 

Radny Tomasz Matuszek

1) ul. Złota - prośba o interwencję w sprawie zalewającej wody;

2) ul. Słoneczników, dojazd do weterynarza - prośba o załatanie dziur i nawiezienie kamienia;

3) ul. Wapienna, posesja p. Koniora - prośba o interwencję w sprawie rowu, z którego podczas większych opadów wylewa woda, zalewając jego posesję oraz niszcząc ułożoną kostkę brukową, ze względu na mała średnicę rur, które tam się znajdują;

 

Radny Piotr Kulka

1) wiata przystankowa na ul. Wyzwolenia - czy jest odpowiedź od zarządcy tego terenu;

2) ul. Wrzosowa - sygnały od mieszkańców, że w czasie dużych opadów zalewane są piwnice; prośba o opracowanie planu lub koncepcji w sprawie odwodnienia tego terenu a w perspektywie czasu ująć do realizacji;

 

Radna Ewa Olejnik

1) ul. Graniczna, ul. Zdrowia - prośba o nawiezienie kamienia;

2) skrzyżowanie ul. Gajowej z ul. Jaskółczą - prośba o wycięcie dwóch drzew;

 

Radny Tadeusz Bednarz

1) prośba, aby w tych rejonach gdzie kanalizacja jest zrobiona i jest możliwość podłączenia się, przeprowadzać regularne kontrole posesji, które nie zostaną podłączone w stosunku do zużycia wody;

2) ul. Nadbrzeżna - prośba o udzielenie informacji na temat postępu prac remontowych, czy wszystko przebiega zgodnie z przewidzianym harmonogramem;

 

Radny Miłosz Zelek

1) Kto odpowiada w UG za promocję? Kto przejął zakres obowiązków pracownika powołanego w 2012 roku na stanowisko podinspektora w zakresie: opracowywanie
i realizacja polityki promocyjnej gminy; współpraca z innymi referatami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami, organizacjami, organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz mediami w podejmowaniu działań mających na celu promocję gminy; prowadzenie kampanii promocyjnych; przygotowywanie i dystrybucja wydawnictw oraz innych materiałów promujących gminę; organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych; redagowanie strony internetowej gminy oraz biuletynu informacyjnego Urzędu Gminy.

2) Prosiłbym o informację na temat zatrudnienia w Urzędzie Gminy Kozy w latach
2010 - 2014.

3) Prosiłbym o informację na temat dni i godzin otwarcia oraz planowanego sposobu nadzoru nad „skateparkiem".

4) Prosiłbym o odwodnienie placu zabaw przy ulicy Tęczowej (przynajmniej w najbardziej zalewanych punktach).

5) Jakie działania będą podejmowane dla pełnego wykorzystania elektronicznego systemu wejść na basenie?

6) Jaki jest efekt e-urzędu? Czy to rozwiązanie zdaje egzamin praktyczny w warunkach naszej miejscowości.

7) Prosiłbym o rozważenie budowy ścieżki rowerowej łączącej gminę Kozy z planowaną ścieżką rowerową wzdłuż rzeki Soły (budowa planowana na lata 2015-18). Zadania tego typu będą priorytetowe w przyznawaniu środków unijnych.

8) Co dalej z miejscowym planem zagospodarowania?

9) Czy, ze względu na „przestrzeń publiczną", rozważano zakup budynku obok ronda
w centrum (obok apteki)?

10) Prośba o oznakowanie linią środkową wyremontowanego odcinka ul. Jana III Sobieskiego.

Wnioski:

Prośba o:

- wymianę lub odświeżenie tablicy z nazwą ronda im. kpt. Aleksandra Kunickiego;

- poprawę chodnika (zapadnięte kostki) obok ronda w centrum (w kierunku Domu Kultury);

- naprawę zepsutej huśtawki w parku;

- usunięcie nieużytkowanego kabla telefonicznego obok Pałacu;

- dopisanie do mapy Kóz (na stronach internetowych oraz planszowych mapach rozmieszczonych na terenie Kóz) ul. Platanowej.

 

 

 


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 06 > 09

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u