BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 06 > 09

Aktualności

Uroczyste oddanie budynku Pałacu Czeczów do użytku ...

Dodano: 2014-06-09 22:38:01Wygasa: 2014-06-13

http://kozy.vot.pl/static/uploads/PLSK.jpg     http://kozy.vot.pl/static/uploads/herb_sl.jpg   http://kozy.vot.pl/static/uploads/herb_kozy.jpg     http://kozy.vot.pl/static/uploads/UE.jpg

.

Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy w Kozach zapraszają w czwartek, 12 czerwca br. w Kozach , na uroczystości oddania do użytku obiektu pałacowego odremontowanego w ramach projektu unijnego „Tworzenie przestrzeni dla kultury  i sztuki bez granic – modernizacja Teatru Lalek w Žilinie oraz Pałacu Czeczów w Kozach”. Początek uroczystości oficjalnych godz.11:00.

na terenie parku przed Pałacem przewidziane są występy:

TEATRU LALEK z Žiliny ze spektaklem "OTELLO"godz.17:30

Orkiestry im. Telemanna z koncertem  "CZTERY PORY ROKU "godz.19:00

 Z A P R A S Z A M Y !

plakat

 

Pradzieje wsi Kozy - U ŹRÓDŁA ...

Dodano: 2014-06-09 22:27:15Wygasa: 2014-06-30

http://www.kgrh.fora.pl/images/galleries/10637189574e090250890fc-213264-sm.jpgW dniach 28-29 czerwca br w Kozach w PARKU DWORSKIM będą działy się rzeczy niezwykłe !!!

Zapraszamy do zapoznania się z programem poniżej!

i ...  już dziś prosimy zarezerwować czas w tym terminie!

http://www.domkultury.kozy.pl/foto/pliki/Aktualnoci/U_zroda_2014.jpg

Kampania uświadamiająca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej ...

Dodano: 2014-06-09 21:13:28Wygasa: 2014-06-30

https://e-justice.europa.eu/images/taxonomyImages/eu/family_matters.jpgJak zapobiegać uprowadzeniu dziecka za granicę przez rodzica?

Czym jest uprowadzenie dziecka za granicę przez rodzica?

Jak radzić sobie z tymi problemami?

 

KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA DS. SPRAWIEDLIWOŚCI
Dyrekcja A: Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych

Bruksela,15.04.2014r

Temat: Kampania uświadamiająca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej

Wzrastająca mobilność obywateli Unii Europejskiej skutkuje rosnącą liczbą rodzin mających charakter międzynarodowy.

Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że rozstanie w rodzinie jest zawsze trudnym i przykrym wydarzeniem, ale gdy ma miejsce w kontekście międzynarodowym, związane z tym trudności i stres są często jeszcze większe.

Unia Europejska podjęła działania mające na celu uproszczenie sytuacji prawnej, wprowadzając przepisy, które usprawnią transgraniczną współpracę na płaszczyźnie sądowej.

Mimo to świadomość istnienia tych instrumentów unijnych i dostępności praktycznej pomocy powinna być zwiększana.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding, przy współpracy z mediatorem Parlamentu Europejskiego ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka Robertą Angelilli, ogłosiła rozpoczęcie kampanii uświadamiającej w kwestiach opieki nad dzieckiem, prawa do kontaktów z dzieckiem oraz rodzicielskiego uprowadzenia dziecka Kampania ta, ma celu informowanie międzynarodowych par na temat przepisów Unii Europejskiej, oraz wspieranie umów, które będą zawierane w najlepszym interesie dziecka.

Dla każdego z powyższych celów Komisja Europejska przygotowała ulotkę oraz krótkie filmy wideo, które można uzyskać w każdym języku Unii Europejskiej.

Ulotki są dostępne w postaci papierowej i elektronicznej. Aby dotrzeć z informacjami o istniejących przepisach do jak największej grupy iędzynarodowych par, Komisja zwraca się z prośbą o udzielenie jej pomocy w rozpowszechnieniu tych materiałów głównym stronom zainteresowanym.

Liczymy na Państwa pomoc, mając nadzieję, że przyczyni się ona do sukcesu tej kampanii.

W załączniku znajdą Państwo wszystkie przydatne informacje i dane kontaktowe, dzięki którym będą mogli Państwo podjąć działania w ramach kampanii uświadamiającej.

Bardzo dziękuję za okazaną chęć współpracy.


Z wyrazami szacunku
Paraskevi Michou

Czy są Państwo parą międzynarodową z jednym dzieckiem lub większą liczbą dzieci i zamierzają się rozstać?

Mogą mieć Państwo zamiar powrotu do kraju rodzinnego razem z dzieckiem.

Jeżeli jednak zrobią to Państwo bez zgody drugiego rodzica lub sądu (zob. strona dotycząca pieczy nad dzieckiem i prawa do kontaktów), mogą Państwo złamać prawo.

Poniżej informacje w tym temacie co jest zgodne z prawem i co zrobić, jeżeli Państwa dziecko zostało uprowadzone przez drugiego rodzica.

więcej szukaj:https://e-justice.europa.eu/content_parental_child_abduction-309-pl.do


Relacja z XLI Sesji Rady Gminy Kozy ...

Dodano: 2014-06-09 09:21:06Wygasa: 2014-07-07

Poniżej Relacja z XLI Sesji Rady Gminy Koz, która odbyła się  w dniu 5 czerwca br oraz wnioski i interpelacje radnych zgłoszone na sesji.

Na XLI Sesji Rada Gminy podjęła 11 uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kozy - w zmienionej uchwale czas prowadzonych zajęć nieodpłatnych w Przedszkolu będzie od godz. 08:00 do 13:00;

2) w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kozy - w przedmiotowej uchwale zostały uzupełnione i uaktualnione zasady dotyczące wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kozy;

3) w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kozy na lata 2014 - 2018 - uchwalenie programu jest ustawowym obowiązkiem Rady Gminy wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Obejmuje on m.in. prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków i lokali, sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami, a także źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;

4) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2013 - zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości art. 53 ust.1 corocznie podlega zatwierdzeniu sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej przez Radę Gminy;
5) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury za rok 2013 - zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości art. 53 ust.1 corocznie podlega zatwierdzeniu sprawozdanie finansowe Domu Kultury przez Radę Gminy;

6) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2013 r. - zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 270 ust.4 sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu podlega obowiązkowi zatwierdzenia przez Radę Gminy;

7) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozy za rok 2013;

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014 - 2024 - wprowadzono zmiany wynikające z zarządzeń Wójta Gminy wydanych od 28 marca do 20 maja 2014 r. oraz przedłożonego Radzie Gminy Kozy projektu zmian Uchwały Budżetowej.

9) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/251/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Kozy;

10) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/256/14 Rady Gminy Kozy z dnia 6 lutego 2014 roku o udzielenie przez Gminę Kozy pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w ramach realizacji zadań bieżących - udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej z wydatków bieżących w wysokości 296 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej - udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej z wydatków majątkowych w wysokości 10 000 zł na dofinansowanie sprzętu medycznego tj. laparoskopu dla szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej.


Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

opr.M.B

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych

na XLI Sesji Rady Gminy dnia 5 czerwca 2014 r.

 

Radny Zygmunt Sołczykiewicz

1) podziękowanie od mieszkańców Małych Kóz za doświetlenie przy przystanku przejścia dla pieszych;

2) zapytanie w sprawie ustawienia wiaty przystankowej na przystanku w stronę Bielska - Białej, czy są jakieś prawne obostrzenia, że nie można postawić takiej wiaty;

 

Radny Leszek Łyczko

1) pismo od mieszkańców ul. Malinowej i ul. Czapli z podziękowaniem za poczynione do tej pory prace oraz prośba o dostarczenie emulsji wiążącej korę;

2) ul. Zawiła - prośba o przycięcie wierzby, która ogranicza widoczność;

3) ul. Czapli - prośba o interwencję w sprawie usunięcia zarośli;

 

Radny Jacek Kaliński

1) ul. Bukietowa, ul. Irysów - prośba o nawiezienie kamienia;

2) prośba o odpowiedź na złożone do Urzędu Gminy pismo w sprawie oprawy świetlnej na ul. Tęczowej;

 

Radny Tomasz Matuszek

1) ul. Złota - prośba o interwencję w sprawie zalewającej wody;

2) ul. Słoneczników, dojazd do weterynarza - prośba o załatanie dziur i nawiezienie kamienia;

3) ul. Wapienna, posesja p. Koniora - prośba o interwencję w sprawie rowu, z którego podczas większych opadów wylewa woda, zalewając jego posesję oraz niszcząc ułożoną kostkę brukową, ze względu na mała średnicę rur, które tam się znajdują;

 

Radny Piotr Kulka

1) wiata przystankowa na ul. Wyzwolenia - czy jest odpowiedź od zarządcy tego terenu;

2) ul. Wrzosowa - sygnały od mieszkańców, że w czasie dużych opadów zalewane są piwnice; prośba o opracowanie planu lub koncepcji w sprawie odwodnienia tego terenu a w perspektywie czasu ująć do realizacji;

 

Radna Ewa Olejnik

1) ul. Graniczna, ul. Zdrowia - prośba o nawiezienie kamienia;

2) skrzyżowanie ul. Gajowej z ul. Jaskółczą - prośba o wycięcie dwóch drzew;

 

Radny Tadeusz Bednarz

1) prośba, aby w tych rejonach gdzie kanalizacja jest zrobiona i jest możliwość podłączenia się, przeprowadzać regularne kontrole posesji, które nie zostaną podłączone w stosunku do zużycia wody;

2) ul. Nadbrzeżna - prośba o udzielenie informacji na temat postępu prac remontowych, czy wszystko przebiega zgodnie z przewidzianym harmonogramem;

 

Radny Miłosz Zelek

1) Kto odpowiada w UG za promocję? Kto przejął zakres obowiązków pracownika powołanego w 2012 roku na stanowisko podinspektora w zakresie: opracowywanie
i realizacja polityki promocyjnej gminy; współpraca z innymi referatami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami, organizacjami, organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz mediami w podejmowaniu działań mających na celu promocję gminy; prowadzenie kampanii promocyjnych; przygotowywanie i dystrybucja wydawnictw oraz innych materiałów promujących gminę; organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych; redagowanie strony internetowej gminy oraz biuletynu informacyjnego Urzędu Gminy.

2) Prosiłbym o informację na temat zatrudnienia w Urzędzie Gminy Kozy w latach
2010 - 2014.

3) Prosiłbym o informację na temat dni i godzin otwarcia oraz planowanego sposobu nadzoru nad „skateparkiem".

4) Prosiłbym o odwodnienie placu zabaw przy ulicy Tęczowej (przynajmniej w najbardziej zalewanych punktach).

5) Jakie działania będą podejmowane dla pełnego wykorzystania elektronicznego systemu wejść na basenie?

6) Jaki jest efekt e-urzędu? Czy to rozwiązanie zdaje egzamin praktyczny w warunkach naszej miejscowości.

7) Prosiłbym o rozważenie budowy ścieżki rowerowej łączącej gminę Kozy z planowaną ścieżką rowerową wzdłuż rzeki Soły (budowa planowana na lata 2015-18). Zadania tego typu będą priorytetowe w przyznawaniu środków unijnych.

8) Co dalej z miejscowym planem zagospodarowania?

9) Czy, ze względu na „przestrzeń publiczną", rozważano zakup budynku obok ronda
w centrum (obok apteki)?

10) Prośba o oznakowanie linią środkową wyremontowanego odcinka ul. Jana III Sobieskiego.

Wnioski:

Prośba o:

- wymianę lub odświeżenie tablicy z nazwą ronda im. kpt. Aleksandra Kunickiego;

- poprawę chodnika (zapadnięte kostki) obok ronda w centrum (w kierunku Domu Kultury);

- naprawę zepsutej huśtawki w parku;

- usunięcie nieużytkowanego kabla telefonicznego obok Pałacu;

- dopisanie do mapy Kóz (na stronach internetowych oraz planszowych mapach rozmieszczonych na terenie Kóz) ul. Platanowej.

 

 

 


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 06 > 09

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u