BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 05 > 05
Kategoria: EUROWYBORY 2014

Spis wyborców- Wybory do Europarlamentu 2014...

Dodano: 2014-05-05 08:03:12Wygasa: 2014-05-17

.Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Kozy /pok. nr 3-parter/ w terminie:

od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 19 maja 2014 r. (w godzinach pracy urzędu).

Składając odpowiedni wniosek można uzyskać informację, o fakcie umieszczenia w spisie wyborców i sprawdzić zgodność danych...

INFORMACJA

WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 2 maja 2014 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

 

Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. ) Wójt Gminy Kozy powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Kozy ul. Krakowska 4 /pok. nr 3/ w terminie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 19 maja 2014 r. w godz. od 7.30 do 15.00 (wtorki od 7.30 do 17.00, piątki od 7.30 do 14.00) na pisemny wniosek wyborcy [§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 17 rozporządzenia).

 

wzór wniosku w tej sprawie:

 

 

...............…………………., dnia ..................……………………………

        (miejscowość)                                  (dd/mm/rrrr)

 

...............................................................................................

        (nazwisko i imiona wnioskodawcy)

 

...............................................................................................

     (adres wnioskodawcy — miejscowość)

 

...............................................................................................

 (adres wnioskodawcy — ulica, nr domu i nr lokalu)

 

 

Wójt Gminy Kozy

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) proszę o potwierdzenie, czy figuruję w spisie wyborców:

 

1. Imię (imiona)  .....................................................................................................................

2. Nazwisko ...........................................................................................................................

3. Adres zamieszkania:                 

a) gmina (miasto, dzielnica) .....................................................................................................

b) miejscowość ......................................................................................................................

c) ulica ..................................................................................................................................

d) nr domu ............................................................................................................................

e) nr mieszkania .....................................................................................................................

 

.............................................

(podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

Wyjaśnienie:

Każdy może wnieść do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w spisie wyborców, wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, wpisania niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców, ujęciu w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 37 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy).

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić.

 

 

 


Kategoria: EUROWYBORY 2014
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 05 > 05

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u