BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 04 > 25
Kategoria: WYDARZENIA

Spotkanie w pałacu ...

Dodano: 2014-04-25 10:29:07Wygasa: 2014-05-10

Na wczorajszym spotkaniu w sali koncertowej Pałacu Czeczów ...

..o przeszłości obiektu, architekturze, problemach i ciekawostkach związanych z jego modernizacją ...

opowiadali: Anna Gacek-Bilczewska i Grzegorz Hałat ...

oraz Koziańskie wyróżnienia "PLATAN 2013"

otrzymali: Bartłomiej Hałat oraz Patryk Oczko ...

W sali koncertowej Pałacu Czeczów w Kozach w dniu 24 kwietnia odbyło się spotkanie zorganizowane przez Bibliotekę i Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz.

Przybyłych przywitała Dyrektor Biblioteki w Kozach, pani Krystyna Kusak.

Następnie prowadzadzący spotkanie Grzegorz Hałat poprosił prezesa towarzystwa TMHiZK pana Jana Oczko, o przedstawienie dokonań wyróżnionych PLATANEM 2013 oraz o  wręczenie pamiątkowych, okolicznościowych  dyplomów.

PLATAN 2013 za rok 2013 otrzymali: Patryk Oczko oraz Barłomiej Hałat - GRATULUJEMY!

W przesłaniu do powołania wyróżnienia PLATAN czytamy ...

" ... Jeżeli zaś nasze dni wypełniają uczynki zwyczajne, w których ciągle samo wnętrze czynu nieodstępny przesłania gest, to jednak żywimy tę pewność, że kiedyś gest ów odpadnie, a zostanie w uczynkach naszych tylko to,co naprawdę jest ..."

Platan -  to wyróżnienie honorowe powołane przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz i wręczane od 2007 roku.

O metaforycznym znaczeniu tego wyróżnienia i osobach, które otrzymały je w kolejnych latach - kliknij

Patryk Oczko był kuratorem wystawy przygotowanej przez bielskie Muzeum oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach, będącej  częścią projektu, na który składały się także: wydanie książki poświęconej Stanisławowi Oczce oraz cykl spotkań edukacyjnych.

więcej na ten temat -kliknij

Celem wystawy było przy­bli­że­nie i upo­wszech­nie­nie dzia­łal­no­ści spo­łecz­nej i zawo­do­wej oraz dorobku arty­stycz­nego Sta­ni­sława Oczki (1913-1983), histo­ryka sztuki, wie­lo­let­niego kie­row­nika Muzeum w Biel­sku-Bia­łej, twórcy szkol­nic­twa arty­stycz­nego w zakre­sie pla­styki, ini­cja­tora i dzia­ła­cza wielu towa­rzystw kul­tu­ral­nych i arty­stycz­nych, pro­pa­ga­tora sztuki, jej wiel­kiego miło­śnika oraz przy­ja­ciela arty­stów. Boha­ter wystawy był także arty­stą a malar­stwo sta­no­wiło jego oso­bi­stą pasję. Na wysta­wie zapre­zen­to­wany był obszerny mate­riał archi­walny doku­men­tu­jący wszyst­kie obszary zain­te­re­so­wań zawo­do­wych i spo­łecz­nych Sta­ni­sława Oczki. Obok róż­nego typu doku­men­tów, ręko­pi­sów, foto­gra­fii archi­wal­nych, afiszy wysta­wo­wych i publi­ka­cji także przed­mioty oso­bi­ste i pamiątki bez­po­śred­nio z nim zwią­zane. Jego twór­czość pla­styczną przy­bliżą obrazy olejne, prace akwa­re­lowe i rysunki.
Wystawa zor­ga­ni­zo­wana w 100. rocz­nicę uro­dzin Sta­ni­sława Oczki urodzonego w Kozach i ściśle z Kozami w swych działaniach, związanym.

Bartłomiej Hałat jest twórcą nowoczesnej, strony promującej naszą miejscowość - Poznaj Kozy

Na JEGO stronie można zobaczyć jak na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmieniała się wieś i jakie współcześne posiada  walory przyrodniczo-architektoniczne.

Dzięki Jego mozolnej pracy fotograficznej  wiele koziańskich ciekawostek można zobaczyć poprzez system panoram oraz chronologicznie  fotografie prezentujące historyczne widoki i dawnych mieszkańców.

kliknij - Poznaj Kozy

Następnie o historii budynku Pałacu w Kozach i dostępnych na ten temat źródłach historycznych opowiadał pan Grzegorz Hałat, członek TMHiZK.

O architekturze, problemach i ciekawostkach związanych z jego modernizacją mówiła pani Anna Gacek-Bilczewska - z wykształcenia architekt, która pełni funkcje zastępcy wójta w Gminie Kozy i od początku obejmowała nadzorem tę ważną inwestycje gminną.

Wypowiedzi  prelegentów uzupełniała ciekawa prezentacja multimedialna.

Informacje na ten temat, będą dostępne w kolejnych odsłonach Koziańskich Wiadomości oraz folderach i opracowaniach przygotowywanych w związku z uroczystym oddaniem pałacu do użytku.

Zapraszamy, na kolejne zapowiadane w tym temacie*, spotkania ...  i do lektury Koziańskich Wiadomości !

 

*Spotkanie to otwiera cykl spotkań o historii Kóz i regionu pod wspólnym tytułem SALON PRZESZŁOŚCI.
Na kolejne - 30 maja, serdecznie w imieniu organizatora - Biblioteki Gminnej w Kozach - zapraszamy.

.

opr.H.Kozieł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategoria: WYDARZENIA
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 04 > 25

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u