BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 04 > 22

Aktualności

Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej?

Dodano: 2014-04-22 08:48:05Wygasa: 2014-04-30

.

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, które zarejestrowały w danym okręgu wyborczym listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego ...

kliknij wiadomość:http://info.pkw.gov.pl/gdzie-zglosic-chec-udzialu-w-pracy-obwodowej-komisji-wyborczej/gdzie-zglosic-chec-udzialu-w-pracach-obwodowej-komisji-wyborczej.html

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, które zarejestrowały w danym okręgu wyborczym listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Wykaz pełnomocników wyborczych oraz ich adresy dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej m.in. w wykazie złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Tam też dostępny jest wykaz adresów stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Obwodową komisję wyborczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego powołuje spośród wyborców wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.

Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszanymi przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy.

Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy.

Ponadto należy zauważyć, że:

 - samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu,

 - przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

 - przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują kwestii udzielania osobom zbierającym podpisy pod zgłoszeniem list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego obietnicy zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Jednakże w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny być uprzednio informowane, że samo zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład komisji.

Zgodnie z art. 106 § 3 Kodeksu wyborczego, zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść finansową lub osobistą jest zabronione, a zatem naruszenie wskazanego przepisu wiąże się z naruszeniem przepisu karnego Kodeksu. Jednakże ostateczna ocena, czy w danym przypadku doszło do naruszenia prawa, będzie należała do organów ścigania i sądów.

 


Ustawowe terminy czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu

Dodano: 2014-04-22 08:41:09Wygasa: 2014-04-22

.

Ustawowe terminy czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu

_____________________________________________________________________________________________

Film prezentujący kalendarz wybranych czynności wyborczych przeznaczony w szczególności dla osób niesłyszących - tłumaczenie na Polski Język Migowy (PJM), transkrypcja umieszczona pod filmem, napisy, które można włączyć (przycisk CC).  Film został przygotowany przez dostepni.eu.
_____________________________________________________________________________________________

od dnia 4 maja 2014 r. do dnia 12 maja 2014 r. (poniedziałek) — składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 12 maja 2014 r. (poniedziałek) — zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą

do dnia 12 maja 2014 r. (poniedziałek) — składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania
oraz zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

do dnia 15 maja 2014 r. (czwartek) — składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 20 maja 2014 r. (wtorek) — składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

do dnia 22 maja 2014 r.  (czwartek) — zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą oraz zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 23 maja 2014 r. (piątek) o godz. 24:00 — zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 25 maja 2014 r. (niedziela) w godzinach  7:00-21:00głosowanie

 

* W powyższej informacji, jak i w pozostałej części serwisu informacyjnego, wskazano rzeczywiste terminy upływu poszczególnych czynności wyborczych, tj. z uwzględnieniem art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego, który stanowi, że jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

UWAGA ZMIANY W OBWODACH GŁOSOWANA ...

Dodano: 2014-04-22 08:26:02Wygasa: 2014-04-22

Szanowni mieszkańcy informujemy, iż Uchwałą Nr XIX/135/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kozy na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych zostały dokonane zmiany w granicach obwodów w następujący sposób:

1) ulice: Cisowa, Czysta, Dębowa, Kęcka numery parzyste od 2 do 40, Klonowa, Modrzewiowa numery parzyste od 2 do 48 oraz numery nieparzyste od 1 do 61, Orzechowa, Przecznia numery parzyste od 2 do 48, Świerkowa, Tylna

które były dotychczas w obwodzie głosowania nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 2) zostały przeniesione do obwodu nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 1 stary segment budynku)

2) ulica Krakowska numery parzyste od 90 do 100,

która była dotychczas w obwodzie głosowania nr 4 (Dom Kultury w Kozach) została przeniesiona do obwodu nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 2)

3) ulice: Skośna i Macierzanki

które były dotychczas w obwodzie głosowania nr 4 (Dom Kultury w Kozach) zostały przeniesione do obwodu nr 5 (Strażnica OSP)

 

 

Świątecznie i wiosennie w Kozach - zapowiedzi wydarzeń kulturalnych...

Dodano: 2014-04-22 08:21:37Wygasa: 2014-05-10

Zapraszamy!http://www.domkultury.kozy.pl/grafika/logo.png

30 kwietnia godz.17:00 w Koncert w Parku Dworskim

1 i 2 maja w całej miejscowości koncerty MOD 

3 maja obchody Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja

4 maja godz.17:000 Zbójnicy w Kozach

16 maja godz. 19:15 Gwałtu rety, co sie dzieje

Szczegóły na stronie Domu Kultury w Kozach - kliknij

.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kozy z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Dodano: 2014-04-22 08:14:55Wygasa: 2014-04-22

Poniżej treść obwieszczenia:

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Kozy
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibie obwodowej komisji wyborczej właściwej dla głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61 a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) oraz w związku z uchwałą Nr XIX/135/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kozy na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3609 oraz z 2013 r. poz. 7514)

Nr obwodu głosowania, granice obwodu głosowania, siedziba obwodowej komisji wyborczej:


1) Ulice: Agrestowa, Bielska numery parzyste od 2 do końca, Bławatków, Boczna, Bratków, Cedrowa, Chmielowa, Cicha, Cmentarna, Dolna, Jana III Sobieskiego numery parzyste od 30 do końca oraz nieparzyste od 31 do końca, Jaśminowa, Krańcowa, Krzemionki, Krzemowa, Kwiatowa, Letnia, Malowana, Margaretki, Mieczyków, Miodowa, Młyńska, Mostowa, Nadbrzeżna numery nieparzyste od 3 do końca, Nagietkowa, Pod Grapą, Pogodna, Poprzeczna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Radosna, Sadowa, Sasanek, Sikorek, Spółdzielcza, Stawowa, Świętego Walentego, Topolowa, Wiklinowa, Witosa, Woskowa, Wrzosowa, Wyzwolenia

Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac Ks. Karola Kochaja 1 Kozy /nowy segment budynku/


2) Ulice: Borówkowa, Brzozowa numery 50, 51, 52, Cisowa, Czysta, Chabrowa, Czapli, Czereśniowa, Dębowa, Folwarczna, Jabłoniowa, Jana III Sobieskiego numery parzyste od 2 do 28 oraz nieparzyste od 1 do 29, Jaworowa, Jemioły, Jutrzenki, Kęcka numery parzyste od 2 do 40 oraz nieparzyste od 1 do 45, Klonowa, Kolejowa, Koncertowa, Konwalii, Krótka, Laskowa, Malinowa, Modrzewiowa numery parzyste od 2 do 48 oraz nieparzyste od 1 do 61, Nadbrzeżna numery parzyste od 4 do końca, Ogrodowa, Orchidei, Orlików, Orzechowa, Przecznia numery parzyste oraz nieparzyste od 9 do końca, Rolnicza, Różana, Rzemieślnicza, Świerkowa, Świt, Tylna, Zielona Szkoła Podstawowa Nr 1

Plac Ks. Karola Kochaja 1 Kozy /stary segment budynku/


3) Ulice: Akacjowa, Bociania, Brzozowa bez numerów 50, 51,52, Chlubna, Czajki, Czarująca, Dobra, Dworcowa, Gajowa, Gołębia, Graniczna, Jaskółcza numery parzyste od 44 do końca oraz numery nieparzyste od 51 do końca, Kalinowa, Kęcka numery parzyste od 42 do końca oraz numery nieparzyste od 47 do końca, Kościelna, Krakowska numery parzyste od 90 do końca oraz numery nieparzyste, Lipowa, Listonoszy, Ładna, Łagodna, Łukowa, Majowa, Modrzewiowa numery parzyste od 50 do końca oraz nieparzyste od 63 do końca, Morelowa, Nadbrzeżna numer 2, Parkowa, Platanowa, Polna, Przecznia numery nieparzyste od 1 do 7, Przemysłowa, Przepiórek, Rzeczna, Sowy, Sójki, Szkolna, Śnieżna, Urocza, Wałowa, Wieżowa, Wiosenna, Zacisze, Zagrodowa, Zdrowia, Żytnia

Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Przecznia 1 Kozy lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


4)Ulice: Astrów, Azaliowa, Bażantów, Beskidzka numery parzyste od 90 do końca oraz numery nieparzyste od 55 do końca, Błękitna, Bukietowa, Choinkowa, Chrobacza, Działy, Górska, Grzybia, Herbaciana, Irysów, Jarzębinowa, Jaskółcza numery parzyste od 2 do 42 oraz numery nieparzyste od 1 do 49, Jesionowa, Krakowska numery parzyste od 2 do 88, Krokusów, Lazurowa, Leśna, Liliowa, Magnolii, Mała, Panienki, Paproci, Piaskowa, Podgórska, Pszczela, Równa, Serdeczna, Słowików, Spokojna, Stokrotek, Storczyków, Strumyków, Tęczowa, Tulipanów, Wąska, Wiejska, Wilgi, Willowa, Wiśniowa, Wspólna, Zdrojowa, Zjazdowa, Źródlana

Dom Kultury ul. Krakowska 2 Kozy lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego


5) Ulice: Agawy, Bagrówka, Beskidzka numery parzyste od 2 do 88 oraz numery nieparzyste od 1 do 53, Biała, Bielska numery nieparzyste od 1 do końca, Brzeziny, Cyprysów, Do Lasu, Górna, Jasna, Jodłowa, Karpacka, Kręta, Krzewów, Legiońska, Ludowa, Macierzanki, Makowa, Marzeń, Miła, Olchowa, Owocowa, Piękna, Piwonii, Południowa, Prosta, Ptasia, Rolna, Seniorów, Skośna, Słoneczna, Słoneczników, Smreków, Sosnowa, Spacerowa, Srebrna, Stroma, Wapienna, Wczasowa, Wierzbowa, Winorośli, Wypoczynkowa, Zakole, Zamkowa, Zawiła, Złocieni, Złocista, Złota Strażnica OSP
ul. Bielska 15 Kozy

Wójt Gminy Kozy podaje do wiadomości publicznej, informacje o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibie obwodowej komisji wyborczej właściwej dla głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.


Informacje:
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Wyborca niepełnosprawny zgłasza wójtowi zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w terminie do dnia 4 maja 2014 r.

Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 25 maja 2014 r. od godziny 7:00 do 21:00, bez przerwy.

podpisano:Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski

 


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 04 > 22

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u