BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 04 > 03

Relacja z XL Sesji Rady Gminy Kozy, wnioski i interpletacje radnych ...

Dodano: 2014-04-03 08:17:33Wygasa: 2014-04-12

http://kozy.vot.pl/static/zdjecia/2014/03/27/IMG_0578a.jpgPosiedzenie XL Sesji Rady Gminy Kozy odbyło się dniu 27 marca 2014roku.

Podczas obrad wręczono listy gratulacyjne dla Pani T.Oczko oraz B.Gawędy oraz zapoznano się z informacjami Policji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.

Poniżej szczegółowa relacja z posiedzenia oraz wnioski i interpelacje radnych ...

Relacja z XL Sesji Rady Gminy Kozy:


W dniu 27 marca 2014 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Kozy.

Na XL Sesji Rada podjęła 8 uchwał:


1) w sprawie przejęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Kozy - przedmiotowa uchwała pozwoli Gminie Kozy na ujednolicenie zasad korzystania przez przewoźników z przystanków na terenie gminy znajdujących się w ciągu dróg powiatowych;


2) w sprawie przejęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych w granicach administracyjnych Gminy Kozy - przedmiotowa uchwała pozwoli Gminie Kozy na ujednolicenie zasad korzystania przez przewoźników z przystanków na terenie gminy znajdujących się w ciągu dróg krajowych;


3) w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kozy - zgodnie z podjętą uchwałą stawka opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźników z przystanków komunikacyjnych wynosi 0,05 zł (stawka ustawowa) za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym;


4) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kozy - Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały określa warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kozy dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz uprawnionych przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób;


5) w sprawie uchylenia uchwały XXXVI/242/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozy;


6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014 - 2024,


7) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/251/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Kozy;


8) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku - Białej - na podstawie podjętej uchwały przekazuje się z budżetu gminy Kozy środki finansowe w wysokości 10 000 zł na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z doposażeniem budynku.

Ponadto podczas obrad XL sesji Rady Gminy Kozy, Wójt Gminy Kozy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy wręczyli list gratulacyjny Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach -  Teresie Oczko,  w związku z nadaniem JEJ przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotego Medalu za Długoletnią Służbę w pomocy społecznej.

Serdeczne gratulacje zostały również przekazane na ręce Pana Benedykta Gawędy Prezesa koziańskiego Koła Związku Emerytów i Rencistów, który w uznaniu wybitnych zasług otrzymał Złotą Odznakę Honorową od Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Podczas sesji Radni oraz osoby uczestniczące w obradach miały okazję zapoznać się z informacją Policji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy oraz działaniach Komisariatu Policji w Kobiernicach za 2013 rok, która została przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej przez Komendanta Piotra Sołtysika.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych
na XL Sesji Rady Gminy dnia 27 marca 2014 r.


Radny Jan Pezda
1) ul. Błękitna - prośba o interwencję w sprawie zniszczonej ulicy po budowie kanalizacji (dnia 18maja 2012 r. złożono pismo w tej sprawie przez mieszkańców - brak interwencji);

Odpowiedź dla radnego Jana Pezdy

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -
Poinformował, że odcinek ul. Błękitnej, który jest własnością gminy w 2012 r. został naprawiony. Została wymieniona podbudowa oraz położony asfalt. Pozostałe fragmenty drogi są częścią prywatną, dlatego ich nawierzchnia nie została naprawiona. Wyjaśnił, że trudno stwierdzić czy szkody powstały przy budowie kanalizacji ponieważ żaden ciąg nie był tamtędy prowadzony. Jednym z powodów zniszczenia nawierzchni mogły być samochody, które używały ul. Błękitnej jako objazdu robót kanalizacyjnych.

Radny Jacek Kaliński
1) prośba o uzupełnienie oznakowania:
- ul. Zdrojowa od ul. Panienki - znak D 48 - zmiana organizacji ruchu drogowego;
- ul. Zamkowa wjeżdżając na ul. Zdrojową - brak znaku informującego o strefie osiedlowej;
- ul. Irysów - brak znaku informującego o strefie osiedlowej;
- ul. Tęczowa od strony południowej - brak znaku strefy ograniczenia ruchu drogowego do 40 i końca ulicy;
- ul. Stokrotek - brak znaku koniec strefy zamieszkania;
- ul. Krokusów przy ul. Krakowskiej - brak znaku ślepa ulica;
2) plac zabaw przy ul. Tęczowej - prośba o zainstalowanie ubikacji (Toi Toi);
3) ul. Bukietowa - kiedy zostanie nawieziony kamień;
4) prośba o myjkę drogową na osiedle w celu wyczyszczenia ulic;
5) czy można jeszcze zgłaszać wnioski odnośnie progów zwalniających;

Odpowiedź dla radnego Jacka Kalińskiego

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -
Wyjaśnił, że z ubiegłorocznego budżetu gminy z puli przeznaczonej na oznakowanie, zostały wydatkowane pieniądze w 1/3 na oznakowanie poziome, w 1/3 na oznakowanie pionowe oraz w 1/3 na lustra drogowe, które zostały zrealizowane w 100 %, w związku
z tym zabrakło pieniędzy na uzupełnienie brakującego oznakowania.
Odnośnie uzupełniania kruszywem poinformował, że 11 kwietnia br. zostanie rozstrzygnięty przetarg wówczas będzie możliwość uzupełniania braków na drogach.
Dodał, że w przyszłym roku będzie aktualizacja projektu organizacji ruchu dla całej gminy w związku z tym można zgłaszać uwagi, które zostaną przekazane projektantowi.
Jeśli chodzi o ul. Tęczową nałożenie nakładki nie rozwiąże problemu a jedynie przesunie go w inne miejsce. Poinformował, że po wykonaniu projektu odwodnienia osiedla, ul. Tęczowa oraz ul. Irysów będzie mogła być zrobiona tak jak należy i wtedy na pewno ten problem zniknie.

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
Odnośnie umieszczenia ubikacji przy placu zabaw na ul. Tęczowej poinformował, że w budżecie gminy nie ma przewidzianych środków finansowych na ten cel.

Radna Grażyna Leśniak
1) ul. Błękitna - prośba o naprawę nawierzchni drogi;
2) wylot z ul. Błękitnej na ul. Podgórską - prośba o załatanie dwóch dziur;
3) ul. Tęczowa obok posesji nr 15 - prośba o obniżenie pasa drogowego, na którym po opadach deszczu gromadzi się woda;
4) czy była już przymiarka do tego żeby wypracować koncepcję budowy kanalizacji
w Kozach Gajach;

Odpowiedź dla radnej Grażyny Leśniak

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
Wyjaśnił, że od kilku lat realizowane są poszczególne etapy kanalizacji. Kozy Gaje od 2001 r. nie były objęte żadną koncepcją ani projektem. Dodał, że jeżeli czas pozwoli zostanie przygotowana koncepcja zagospodarowania tego rejonu pod kątem budowy kanalizacji.

Radny Tomasz Matuszek
1) ul. Wapienna (od starego dworu) - prośba o udrożnienie rowu;
2) przystanek na ul. Wyzwolenia - prośba o zagospodarowanie przystanku np. poprzez umieszczenie wiaty;

Odpowiedź dla radnego Tomasza Matuszek

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -
Poinformował, że rów zostanie wyczyszczony po zrealizowaniu już zaplanowanych zadań.

Radny Piotr Kulka
1) park dworski - prośba nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w sprawie rozwiązania problemu dotyczącego nie sprzątania odchodów przez właścicieli psów poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych o obowiązku sprzątania;
2) plac obok Szkoły Podstawowej Nr 1 - prośba nauczycieli o stworzenie strefy zacienienia;
3) ul. Spółdzielcza - prośba o uzupełnienie poboczy kamieniem w miejscach, gdzie odrywa się asfalt;
4) ul. Spółdzielcza i ul. Dolna obok posesji pana Paszka - prośba o załatanie dziur;

Odpowiedź dla radnego Piotra Kulka

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -
Poinformował, że w przyszłym tygodniu będą uzupełniane i naprawiane najbardziej newralgiczne dziury masą asfaltową na zimno. Natomiast przetarg na generalne remonty dróg będzie końcem przyszłego tygodnia lub początkiem następnego ze względu na znaczne zmiany powstałe w specyfikacji.
Pobocza zostaną uzupełnione kruszywem jeśli będzie to tylko możliwe, w innym przypadku można w okresie letnim zastosować materiał z frezowania tzw. korę asfaltową uzyskaną podczas remontu ul. Nadbrzeżnej.


Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Reczko -
Poinformowała, że planowane jest umieszczenie piktogramów, które będą zobowiązywały właściciela psa do umieszczania odchodów we właściwym miejscu do tego wyznaczonym.

Dyrektor SP Nr 1 Tomasz Pająk -
Wyjaśnił, że na placu przed szkołą od strony Placu Ks. K. Kochaja jest wierzba oraz zostały posadzone świerki, natomiast od ul. Cmentarnej jest lipa. Dodał, że jeśli będzie taka wola można rozważyć wybranie części kostki z placu i posadzić dodatkowe drzewa, niemniej jednak zmniejszy to i tak mały już plac przeznaczony dla uczniów.

Radna Ewa Olejnik
1) ul. Zdrowia, ul. Graniczna - prośba o nawiezienie kamienia;
2) ul. Zdrowia - prośba o wyczyszczenie rowu i położenie rynienek;
3) skrzyżowanie ul. Gajowej z ul. Jaskółczą - prośba o ścięcie lub przycięcie dwóch drzew znajdujących się w okolicy kapliczki;

Odpowiedź dla radnej Ewy Olejnik

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -
Poinformował, że na skrzyżowaniu ul. Zdrowia z ul. Graniczną zostanie nawieziony kamień jak tylko będzie to możliwe.
Wyczyszczenie rowów, z uwzględnieniem oczywiście pogody, nastąpi w miesiącu wrześniu.
Odnośnie usunięcia drzew w pierwszej kolejności zostanie sprawdzone kto jest właścicielem gruntu.

Radny Tadeusz Bednarz
1) ul. Tęczowa - poparcie interpelacji złożonej przez radną Grażynę Leśniak;
2) ul. Jutrzenki - czy jest już opracowany projekt zmiany organizacji ruchu i ewentualnie kiedy zostanie wykonany próg zwalniający;
3) czy w opracowanym projekcie na remont ul. Nadbrzeżnej będzie wymieniona sieć wodociągowa i czy były przeprowadzone rozmowy z AQUA w tym temacie;
4) czy istnieje możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej trzech budynków znajdujących się przy ul. Modrzewiowej;

Odpowiedź dla radnego Tadeusza Bednarz

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -
Poinformował, że nie wie dokładnie na jakim etapie jest projekt zmiany organizacji ruchu, po przeprowadzeniu rozmowy z Kierownikiem BRG Piotrem Kine odpowie w późniejszym terminie.

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
Poinformował, że podłączenie do sieci kanalizacyjnej trzech budynków znajdujących się na ul. Modrzewiowej można by zrealizować na podstawie aneksu do projektu, ale trzeba wpierw sprawdzić warunki podłączenia.

Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Reczko -
Poinformowała, że sprawdzi korespondencję dotyczącą konieczności wymiany wodociągów na ul. Nadbrzeżnej.
Radny Leszek Łyczko
1) ul. Przecznia - ponowienie interpelacji w sprawie wystających na chodnik gałęzi, które utrudniają przejście;

Odpowiedź dla radnego Leszka Łyczko

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -
Poinformował, że zaraz po sesji sprawa zostanie przekazana pracownikowi panu Januszowi Łopadczakowi.

 

Protokołowała

Małgorzata Bednarz

 

 


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 04 > 03

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u