BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 02 > 19

XXXIX sesja Rady Gminy Kozy ...

Dodano: 2014-02-19 13:31:21Wygasa: 2014-02-28

Poniżej relacja z kolejnego posiedzenia Rady Gmniny Kozy oraz wnioski i interpelacje Radnych zgłoszone na spotkaniu ...

Relacja z XXXIX  Sesji Rady Gminy Kozy:

 W dniu 6 lutego 2014 r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Kozy.

 

Na XXXIX Sesji Rada podjęła 16 uchwał:

1) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywienia" na lata 2014 - 2020 - celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i dorosłych z rodzino niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji;

2) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 - Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą podwyższenia kryterium dochodowego do poziomu 150 %,  co zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, pozwoli  gminie na udzielenie wsparcia w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym wskazane kryterium dochodowe;

3) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 - przedmiotowa uchwała pozwala na odstąpienie od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania, jeżeli dochodów osoby samotnie gospodarującej, dochód na osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

4) w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kozy a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż katolickie;

5) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kozy - opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć wynosi jeden  złoty za każdą rozpoczętą godzinę;

6) w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach;

7) w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/115/12 Rady Gminy Kozy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kozy - organy jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej, niż raz na 12 miesięcy. Przedmiotowa uchwała zostanie przekazana do publikacji i ogłoszona w elektronicznym dzienniku urzędowym;

8) w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozy - zdaniem nadzoru prawnego przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przedmiotowa uchwała nie podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,  zgodnie z powyższym dokonano zmiany treści zapisu i ponownie uchwałę przyjęto;

9) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/178/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności - mając na względzie potrzeby rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Kozy, podjęto uchwałę dotyczącą obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość;

10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014 - 2024,

11) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/251/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Kozy;

12) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozy - w związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Rada Gminy jest zobowiązana corocznie do 31 marca w drodze uchwały określić program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Przedmiotowy program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt będących w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz wskazanie wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań oraz sposobu ich wydatkowania;

13) w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kozy;

14) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kozy;

15) w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Kozy - w przedmiotowej uchwale ustalono stawkę opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kozy, w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu;

16) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej - przedmiotowa nieruchomości znajduje się przy ul. Bielskiej 17;

17) w sprawie

18) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kozy na 2014 r. - zgodnie z § 33 ust. 1 Regulaminu Pracy Rady Gminy Kozy stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/115/12 Rady Gminy Kozy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozy, obowiązkiem Rady Gminy jest zatwierdzenie na początku każdego roku kalendarzowego rocznych planów pracy Komisji stałych.

 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych
na XXXIX Sesji Rady Gminy dnia 6 lutego 2014 r.

 

Radny Zygmunt Sołczykiewicz
1) wjazd na ul. Rolną od nr 30 z ul. Stromej - czy służby tj. straż, pogotowie są poinformowane o braku możliwości dojazdu z ul. Stromej na ul. Rolną;

Odpowiedź dla radnego Zygmunta Sołczykiewicz
Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine - poinformował, że należy odnieść się w tej sprawie do map, które obrazują miejsce położenia budynków oraz miejsca, w których muszą być zachowane warunki przejazdu.

Radny Roman Ślosarczyk
1) ul. Kęcka - prośba o poprawę stanu nawierzchni chodnika;

Odpowiedź dla radnego Romana Ślosarczyka
Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine - wyjaśnił, że zgodnie z przepisami zarządca drogi odpowiada za pas drogi, chodnik, pobocze, pas zieleni oraz wszystkie wbudowane elementy pozostające w pasie drogowym. Dodał, że pozostaje jeszcze kwestia związana z tym, kto w tym czasie budował urządzenia znajdujące się w tym pasie drogowym.

Wicestarosta Grzegorz Szetyński - poinformował, że chodnik służy mieszkańcom
w związku z tym, jego zdaniem poprawa nawierzchni pozostaje po stronie gminy. Dodał, że takie ustalenia miały również miejsce podczas rozmów z Wójtami Gmin i Starostą
w sprawie rozstrzygnięcia problemu związanego z utrzymaniem chodników.

Zastępca Wójta Anna Gacek - Bilczewska - wyjaśniła, że jest przygotowany projekt ul. Kęckiej, który jest ważny przez okres 3 lat w związku z tym, jej zdaniem należałoby poczekać i ponownie złożyć wniosek do projektu „schetynówek" co pozwoli na remont całej drogi łącznie z chodnikiem. Dodała, że obecnie można dokonać poprawy chodnika w najgorszych miejscach.

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas - dodał, że w miarę możliwości staramy się wyręczać powiat, niemniej jednak uważa, że każdy zarządca powinien wywiązywać się ze swoich obowiązków.

Radny Jacek Kaliński
1) ul. Azaliowa - prośba mieszkańców o zainstalowanie progów zwalniających;
2) ul. Tęczowa - kiedy rozpocznie się realizacja projektu dotyczącego odwodnienia rowu melioracyjnego;
3) ul. Liliowa obok dawnego magla przy ul. Krokusów - prośba mieszkańców
o umieszczenie tablicy ogłoszeniowej;

Odpowiedź dla radnego Jacka Kalińskiego
Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine - poinformował, że odnośnie rowu melioracyjnego oraz odwodnienia ul. Jaskółczej i ul. Spokojnej w zeszłym roku odbyło się spotkanie, na którym była przedstawiona koncepcja odwodnienia. Do dnia dzisiejszego wpłynęła tylko jedna zgoda właściciela dotycząca pozwolenia na wykonanie odwodnienia i wejścia w teren prywatny. Wyjaśnił, że jeżeli nie będzie zgody mieszkańców wówczas nie będzie zlecenia na wykonanie projektu.

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas - wyjaśnił, że jeśli wpłynie wniosek odnośnie wykonania progu, to zostanie on przekazany do projektanta w celu rozpatrzenia.

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski - wyjaśnił, że mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, należałoby rozważyć zasadność umieszczenia tablicy w proponowanym miejscu, ze względu na to, iż odcinek drogi jest wąski a dodatkowym elementem jest brak chodnika.

Radna Anna Góra
1) ul. Modrzewiowa, ul. Cisowa - prośba o udzielenie informacji na temat przebiegających prac związanych z budową kanalizacji oraz informacji w jaki sposób zostaną wyremontowane rozkopane drogi;

Odpowiedź dla radnej Anny Góra
Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine - poinformował, że obecnie dobiegają końca prace związane z kanalizacją. Dodał, że AQUA w newralgicznych punktach dokona wymiany sieci wraz z przyłączami. Natomiast co do naprawy nawierzchni planowane jest wykonanie remontu na całej szerokości.

Radny Jan Pezda
1) zjazd z ul. Przeczniej na ul. Lipową - prośba o podniesienie zapadniętej studzienki;

Odpowiedź dla radnego Jana Pezdy
Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas - wyjaśnił, że studzienka stanowi poważniejszy problem ze względu na roboty ziemne, które ze względu na warunki techniczne nie są możliwe do wykonania w obecnej chwili. Dodał, że w miarę poprawy warunków atmosferycznych zostanie to wykonane na wiosnę w trakcie wykonywania prac związanych z naprawą bieżącą dróg.

Radny Leszek Łyczko
1) prośba o umieszczenie barierek pomiędzy jednym a drugim parkingiem przy Ośrodku Zdrowia co znacznie ułatwi przejście z parkingu;
2) prośba o ustawienie fotoradaru w taki sposób, aby robił zdjęcia samochodom przejeżdżającym na czerwonym świetle podczas wyjazdu z ul. Przeczniej włączających się do ruchu w prawo;

Odpowiedź dla radnego Leszka Łyczko
Komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach Piotr Sołtysik - zgodził się z sugestią radnego na temat popełniania takich wykroczeń przez kierowców. Odnośnie fotoradaru dodał, że sprawa ta nie należy już do kompetencji Policji lecz do Inspekcji Transportu Drogowego.

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine - wyjaśnił, że dokonanie jakichkolwiek zmian jest możliwe wówczas, kiedy trwałość projektu dotycząca parkingu przy Ośrodku Zdrowia dobiegnie końca.
Radny Grzegorz Dudziak
1) ul. Krańcowa - prośba o załatanie dziur i poprawę nawierzchni drogi przy wyjeździe z ulicy w stronę ul. Witosa;

Odpowiedź dla radnego Grzegorza Dudziak
Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski - poinformował, że w sprawie ul. Krańcowej zostanie wystosowany wniosek o naprawę nawierzchni drogi do Miejskiego Zarządu Dróg
w Bielsku - Białej, który jest zarządcą drogi;

Radny Tadeusz Bednarz
1) czy zostało wystosowane pismo do AQUA S.A. i Gazowni w Kętach w sprawie powiadamiania przez nich o pracach wykonywanych nawet awaryjnie na terenie gminy;

Odpowiedź dla radnego Tadeusza Bednarz
Zastępca Wójta Anna Gacek - Bilczewska - poinformowała, że Urząd Gminy wystosował pismo do AQUA S.A. oraz Gazowni w tej sprawie.

Protokołowała

Małgorzata Bednarz

 

 

 


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 02 > 19

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u