BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 12 > 23

Relacja z XXXVI Sesji Rady Gminy Kozy oraz wnioski i interpelacje Radnych

Dodano: 2013-12-23 12:41:54Wygasa: 2013-11-28

W dniu 28 listopada 2013 r. odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Kozy.

Na XXXVI Sesji Rada podjęła 10 uchwał:

1) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach – w związku z aktualnym orzecznictwem w statutach ośrodków pomocy społecznej nie zamieszcza się zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych. W chwili obecnej sprawy związane z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych będą prowadzone przez upoważnione osoby w Urzędzie Gminy Kozy w Referacie Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska,

3) w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/135/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kozy na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych – przedmiotowy projekt uchwały jest następstwem podjętej uchwały nr XXXV/233/13 Rady Gminy Kozy z dnia 24 października 2013 r. na podstawie, której w okręgu wyborczym nr 7 wprowadzono ul. Platanową,

4) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozy,

5) w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozy – celem przyjętego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju, a także likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko,

6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 – 2023 – wprowadzono zmiany wynikające z zarządzenia Nr 114/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 listopada 2013 r. oraz w związku z ostateczną decyzją WFOŚiGW w Katowicach w sprawie wysokości pożyczki na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia, zmianie uległa wysokość przychodów w roku bieżącym; ponadto zostały uaktualnione rozchody w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową,

7) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy,

8) w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 r. - w uchwale określono stawki podatku od środków transportowych na 2013 r., które znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz zostaną opublikowane w grudniowym wydaniu Wiadomości Koziańskich.

9) w sprawie udzielenia przez Gminę Kozy dotacji celowej Gminie Bielsko – Biała w ramach realizacji projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – w ramach kontynuacji realizacji podjętej uchwały nr XXX/214/13 z dnia 20 czerwca br. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko – Biała dotyczącego powierzenia przez Gminę Kozy Gminie Bielsko – Biała realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, udziela się z budżetu Gminy Kozy dotacji celowej dla Gminy Bielsko – Biała w ramach wydatków bieżących na 2013 rok,

10) w sprawie planu pracy Rady Gminy Kozy na 2014 rok  - zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 3 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Pracy Rady Gminy Kozy stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/115/12 Rady Gminy Kozy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozy, obowiązkiem Rady Gminy jest uchwalenie na ostatniej sesji w roku rocznego planu pracy na rok następny..

 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych

na XXXVI Sesji Rady Gminy dnia 28 listopada 2013 r.

 

Radny Krzysztof Sporysz

1) ul. Działy 3 – prośba o naprawę fragmentu drogi przed posesją;

 

Radny Tomasz Matuszek

1) plac po dawnej stacji CPN – prośba o interwencje w sprawie nieutwardzonego fragmentu drogi  co powoduje, że samochody na tym odcinku się zapadają;

 

Odpowiedź dla radnego Tomasza Matuszka

Kierownik ref. Budownictwa i rozwoju Gospodarczego Piotr Kine –

Poinformował, że na podstawie przeprowadzonej rozmowy z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Pszczyny, która zajmuje się tym rejonem, uzyskał informacje, że plac budowy jest przekazany wykonawcy, natomiast będzie tam zmiana polegająca na tym, że pomiędzy jezdnią a pasem postojowym będzie zrobiony krawężnik co spowoduje, że nie będzie możliwości wjazdu oraz zostanie ten fragment utwardzony. Zostało to zgłoszone do GDDKiA, ale nie został wyznaczony termin realizacji.

 

Radny Jacek Kaliński

1) czy będzie kontynuacja prac związanych z remontem chodnika od ul. Wspólnej w kierunku Urzędu Gminy;

2) prośba o pisemną odpowiedź w sprawie utworzenia planu organizacyjnego ruchu drogowego na osiedlu 100;

3) prośba o podanie przyczyny wycięcia drzew przy ul. Krakowskiej;

 

Odpowiedź dla radnego Jacka Kalińskiego

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski – poinformował, że w sprawie drzew mieszkańcy zgłaszali, że są one zbyt wysokie i łamliwe, a liście z drzew zanieczyszczają drogę oraz utrudniają ruch.

 

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek – Bilczewska –

Poinformowała, że jest to teren należący do GDDKiA w związku z tym od nich zależy kiedy  zakończą prace remontu chodnika, a także od środków finansowych jakie będą posiadać.

 

Radna Grażyna Leśniak

1) czy jest szansa na to, aby wypracować w najbliższym czasie koncepcję w sprawie budowy kanalizacji w Kozach Gajach;

 

Odpowiedź dla radnej Grażyny Leśniak

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek – Bilczewska –

Poinformowała, że w miarę możliwości i wolnego czasu pracownicy, którzy posiadają wiedzę na temat kanalizacji, przyjrzą się temu terenowi. Zwróciła uwagę na fakt, iż największym problemem w Gajach jest małe zagęszczenie budowy.

 

Radny Miłosz Zelek

1) ulica Sobieskiego:

a)    prośba o wycinkę drzew na łuku drogi naprzeciw sklepu Kama. Zostały przeznaczone do usunięcia już podczas ubiegłorocznych prac w tym rejonie. Drzewa są położone nad osypującym się rowem, co stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo ich osunięcia.

b)   prośba o naprawę wadliwie zamontowanych studzienek na tym samym odcinku. Złe zamontowanie przejawia się np. spękaniem wokół nich asfaltu oraz  głośnym „stukotem” (uciążliwym dla mieszkańców sąsiednich posesji).

c)    prośba o udzielenie odpowiedzi na pismo mieszkanki ul. Sobieskiego skierowanie w styczniu 2013 do Urzędu Gminy w sprawie treści informacji zamieszczonej na stronie internetowej.

2) prośba o informację na temat planu promocji Gminy Kozy. Na początku roku była informacja o konieczności jego wykonania. Prośba również o informację na temat filmu
o naszej miejscowości. Dlaczego nie jest udostępniony na stronie internetowej? Czy można go przesłać do szkół.

3) prośba o odpowiedź w spawie podwyższonego przejścia dla pieszych przy ul. Przeczniej. Ponowienie tym samym interpelacji z 2012 roku oraz interpelacji p. Jana Pezdy. Czy przy obecnych pracach w tym rejonie nie można byłoby ostatecznie rozstrzygnąć tej kwestii.

4) prośba o przesłanie dokumentów dotyczących sprawy „zatłaczania CO2” do odwiertu przy ul Kęckiej, celem zapoznania się z „tłem” tej sytuacji.  Na ile Urząd Gminy może kontrolować to co się dzieje w tym miejscu/z tym miejscem.

5. sprawa „łatania dziur” w 2013 roku przebiegała wyjątkowo nieterminowo. Czy w przetargu na 2014 można byłoby wyznaczyć termin realizacji do końca czerwca, lub jeszcze lepiej do końca maja.

6) w związku z informacją na temat remontu części pomieszczeń „Kina Marzenie” prośba o:

a) rozstrzygnięcie sprawy tzw. „wiatraka”, który tam leży zdemontowany- nie chciałbym, żeby trafił na złom. Czy można byłoby go zamontować np. jako „róża wiatrów” przy Gimnazjum.

b) zabezpieczenie projektorów kinowych, które tam się znajdują.

7. prośba o informację na temat prac/planów GDDKiA dotyczących:

a) przebudowy na drodze krajowej w Kozach Gajach.

b) Wykonania przejścia dla pieszych obok ronda bez przedłużenia części chodnikowej (wylanie asfaltu powoduje „zajeżdżanie” samochodów na część dla pieszych).

c) koncepcji przebudowy zjazdu z ul. Krakowskiej na Przecznią. Pozwoliłoby to na likwidację „wąskiego gardła” i korków w tym rejonie.

8. prośba o poprawienie podjazdu dla wózków w parku pałacowym obok „zimnika”.

9. ze względów organizacyjnych, prośba o rozważenie przeniesienia terminu Dnia Sportu z końca września na np. 1 czerwca. 

 

Odpowiedź dla radnego Miłosza Zelka

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine –

poinformował, że w przeciwieństwie do progu, który znajduje się na ul. Kościelnej, zastosowanie progu na ul. Przeczniej miałoby zupełnie inny charakter ze względu na obciążenie ruchem. Dodatkowo ul. Przecznia stanie się w przyszłości głównym ciągiem łączącym starą drogę DK 52 z nowym odcinkiem Beskidzkiej Drogi Integracyjnej,
w związku z tym kategoria drogi ulegnie zmianie, gdzie montowanie progu będzie niezasadne i na pewno otrzymamy decyzję odmowną jeśli nawet zwrócilibyśmy się do Starostwa Powiatowego w tej sprawie.

 

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek – Bilczewska –

Poinformowała, że nie wszystkie drzewa są konieczne do wycięcia, niemniej jednak zostanie to przekazane do zarządcy drogi.

Jeśli chodzi o podjazd dla wózków w parku pałacowym to poprzednicy, którzy zlecali projekt parku nie objęli tym projektem zagospodarowania parku. To połączenie oraz blachy są w tym miejscu już od lat. Wykonawca ten odcinek wykonał we własnym zakresie
w ramach umowy. Poprawę blach możemy wykonać we własnym zakresie.

 

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski –

Poinformował, że w sprawie studzienek zostanie  wysałane pismo do powiatu.

Jeśli chodzi natomiast o plan promocji Gminy Kozy to zostanie on przedstawiony Radzie
w pierwszej połowie 2014 r.

W sprawie projektu dotyczącego zatłaczania CO2 poinformował, że jest to teren Skarbu Państwa, którym zarządza Wojewoda. Ze względu na naglący termin naukowcy, którzy prowadzą badania na ten temat zwrócili się z prośbą podjęcia decyzji oraz umożliwienie spotkania z Radą w celu wyrażenia zgody na realizację projektu. Nie posiadamy informacji, czy projekt został zgłoszony, z naszej strony zostało wystosowane pismo z odmowną decyzją współpracy w tym zakresie.  

Jeśli chodzi o łatanie dziur przez firmę EUROVIA to nie jesteśmy zadowoleni z ich usług.

Wiatrak, który stał obok poczty został wybudowany bez żadnego zezwolenia na budowę
w związku z tym podjąłem decyzję o jego usunięciu, obecnie jest zabezpieczony i znajduje się w Kinie „Marzenie”. Ponowne jego umieszczenie wymaga pozwolenia i środków finansowych, niemniej jednak jest to kwestia do przedyskutowania.

Projektory znajdują się w Kinie „Marzenie”, jeśli Izba Historyczna chciałaby je zatrzymać to możemy zrobić przekazanie na podstawie protokołu.

Koncepcja w sprawie przebudowy zjazdu z ul. Krakowskiej na ul. Przecznią została przekazana GDDKiA. Dodał, że były sugestie w momencie budowy ronda, aby rozważyć koncepcje wjazdu z ul. Przeczniej na drogę krajową, co wiązało się po pierwsze z projektem, wcześniejszą koncepcją zagospodarowania terenu ze względu na ilość samochodów oraz dzieci, które uczęszczają do szkoły.

W sprawie przebudowy drogi w Kozach Gajach po rozmowach z GDDKiA otrzymaliśmy informację, że na podstawie przedstawionych przez nas sześciu koncepcji poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej, została opracowana siódma, tzn. wykonanie poprawki do kładki dla przejścia dla pieszych w Kozach Gajach. Został ogłoszony przetarg na dokumentację całego rozwiązania dotyczącego bezpieczeństwa na odcinku drogi w Kozach Gajach. Realizacja tego zadania nastąpi na 99% w 2014 roku.

Odnośnie dokonania zmian dotyczących terminu organizacji dnia sportu zaproponował, aby omówić tę sprawę w gronie dyrektorów szkół.

 

Sekretarz Gminy Monika Olma –

Poinformowała, że film promocyjny będzie umieszczony na stronie Urzędu Gminy, ale ze wglądu na jego wielkość nie jest to jeszcze możliwe.

Odpowiedź na pismo mieszkanki w sprawie opublikowania na stronie internetowej informacji o remoncie ul. Sobieskiego zostanie uzupełniona i przesłana.

 

Radny Piotr Kulka

1) ul. Bławatków – prośba o nawiezienie kamienia;

2) ul. Spółdzielcza, ul. Nadbrzeżna – prośba o załatanie dziur;

 

Odpowiedź dla radnego Piotra Kulki

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski – poinformował, że ul. Bławatków jest ulicą prywatną, natomiast jeżeli chodzi o ul. Spółdzielczą czy też ul. Nadbrzeżną to dziury zostaną uzupełnione kamieniem do momentu wykonania przez firmę EUROVIA prac związanych z cząstkowym remontem dróg.

 

Radny Jan Pezda

1) ul. Lipowa – wyczyszczenie chodnika przy magazynie;

 

Odpowiedź dla radnego Jana Pezdy

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski – poinformował, że obecnie trwają prace związane z kanalizacją, jeśli się zakończą wówczas chodnik zostanie posprzątany.

 

Radny Zygmunt Sołczykiewicz

1) prośba mieszkańców z Małych Kóz o doświetlenie  przystanku i przejścia dla pieszych

 

Odpowiedź dla radnego Zygmunta Sołczykiewicz

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski – odpowiedział, że w tej sprawie była interwencja w GDDKiA, ale nie było pozytywnej opinii ponieważ nie zostało to zaplanowane w budżecie. Ponadto zostało wystosowane pismo do TAURON – u z prośbą o doświetlenie na istniejącym słupie przy ul. Południowej.

 

Radny Tadeusz Bednarz

1) ul. Jutrzenki – prośba o pisemną odpowiedź w sprawie utworzenia progu zwalniającego;

2) obręb przy ul. Chabrowej – czy wszystkie prace wykonywane w pasie drogi przez gazownię są zgłaszane i kto z Urzędu Gminy pełni nad tym kontrolę;

 

Odpowiedź dla radnego Tadeusza Bednarz

Zastępca Wójta Gminy Kozy Anna Gacek – Bilczewska – poinformowała, że jeżeli jest awaria to Gazownia czy firma AQUA S.A. wykonuje potrzebne prace i wchodzi w pas drogowy bez informowania o tym fakcie Urzędu Gminy, natomiast w sytuacjach zaplanowanych musi to być zgłoszone, co wiąże się z uzyskaniem zgody, wydaniem decyzji i ustaleniem  terminu. Ze względu na małą ilość pracowników oraz ogrom prac nie jesteśmy w stanie sprawdzać, czy wszystkie prace zostały zgłoszone i czy zostały prawidłowo wykonane.

 

Radny Leszek Łyczko

1) dlaczego firma SITA S.A. nie odbiera od firm dodatkowego worka, który jest położony obok wystawionego pojemnika na odpady mokre.

 

Odpowiedź dla radnego Leszka Łyczko

Kierownik ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Reczko –

wyjaśniła, że jeśli chodzi o odbiór odpadów zgodnie z podjętą uchwałą, od mieszkańców odbierane są odpady bez żadnego limitu dotyczącego ich ilości, natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorców odpady są odbierane w zadeklarowanej ilości. Dodała, że jeżeli przedsiębiorca w danym miesiącu wystawi więcej pojemników z odpadami, to powinny one zostać odebrane, natomiast przedsiębiorca powinien zgłosić zmianę do złożonej deklaracji.

W przypadku nie odbierania odpadów, zwróciła się z prośbą o sygnalizowanie takich sytuacji w Urzędzie Gminy.

 

Protokołowała

 

Małgorzata Bednarz

 

 


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 12 > 23

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u