BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 12 > 23

Relacja z XXVI Sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2013-12-23 12:28:57Wygasa: 2013-03-01

W dniu 1 marca 2013 r. odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Kozy.

Na XXVI Sesji Rada podjęła 7 uchwał:

1) w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej – celem utworzenia Spółdzielni Socjalnej pod nazwą „Kino Marzenie” jest umożliwienie osobom wykluczonym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo – kulturowej na rzecz osób zatrudnionych w Spółdzielni oraz ich środowiska lokalnego. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię będzie działalność artystyczna oraz usługowa w zakresie organizacji imprez;

2) w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach i Domu Kultury w Kozach – Gmina Kozy ma zamiar dokonać połączenia dwóch instytucji kultury tj. Domu Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach oraz umieszczenia połączonych instytucji w odrestaurowanym Pałacu Czeczów;

3) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli Urzędu Gminy Kozy;

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 – 2022 – został uaktualniony plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie zarządzenia Nr 6/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 stycznia 2013r., zarządzenia Nr 17/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 14 lutego 2013r. oraz zmian budżetu przedłożonego w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kozy na rok 2013;

5) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy;

6) w sprawie udzielenia przez Gminę Kozy pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w ramach realizacji zadań bieżących – przedmiotowa dotacja celowa została udzielona z przeznaczeniem na świadczenie usług przewozowych przez PKS Bielsko - Biała w zakresie publicznego transportu  zbiorowego;

7) w sprawie udzielenia przez Gminę Kozy pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w ramach rozwoju informacji o terenie Powiatu Bielskiego – z wydatków majątkowych budżetu Gminy Kozy została udzielona dotacja celowa na realizację zadania pod nazwą współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”. W ramach zadania utworzony został system informacji o terenie – „Geoportal” dostępny na stronie www.kozy.pl lub www.powiat.bielsko.pl System zawiera m. in. mapy tematyczne, zasadnicze, strukturę własnościową, mapę numeracji porządkowej nieruchomości.

 

 

 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

 Małgorzata Bednarz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych

na XXVI Sesji Rady Gminy dnia 1 marca 2013 r.

 

Radny Jacek Kaliński

1) ul. Azaliowa  (obok budynku nr 10) – prośba o załatanie dziury;

2) strona internetowa Urzędu Gminy Kozy – prośba o umieszczenie instrukcji wypełniania deklaracji śmieciowej;

3) ul. Bukietowa – prośba o nawiezienie kamienia;

4) w związku z uzyskaną odpowiedzią na pismo od spółki wodnej – czy są możliwe do podjęcia w tym roku kroki dotyczące rowu melioracyjnego na ul. Tęczowej?

 

Odpowiedź dla radnego Jacka Kalińskiego

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno – Gospodarczej Jacek Skoczylas –

W sprawie rowu melioracyjnego zwrócimy się do spółki wodnej o wykonanie konserwacji tego rowu.

Na ul. Bukietową przywieziemy kruszywo i podrównamy dziury jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe.

 

Inspektor Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Monika Sternalska – Żyrek –

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozy znajduje się wzór prawidłowego wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z krótkim objaśnieniem  dla właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właściciela nieruchomości, która w części jest zamieszkała a w części niezamieszkała.

 

Radny Miłosz Zelek

1) prośba o poruszenie problemu związanego z informacją dotyczącą likwidacji trasy kolejowej na odcinku Bielsko – Biała – Kęty – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska, która planowana jest na koniec 2013 r. i zwrócenie się w tej sprawie, a także w kwestii przywrócenia połączeń kolejowych do Marszałka Województwa Śląskiego, do Radnych Powiatu oraz Radnych Sejmiku Wojewódzkiego.

2) w związku ze złożonym pismem przez mieszkańców dotyczącym zamontowania lampy przy skrzyżowaniu ul. Topolowej z ul. Poprzeczną, zwracam się z zapytaniem o termin realizacji tej inwestycji.

3) ponowienie prośby dotyczącej zamontowania lustra przy wyjeździe z ul. Mostowej na Nadbrzeżną, zgodnie z wnioskiem mieszkańców z tego rejonu zgłoszonego podczas spotkania gminnego.

4) prośba o sprawdzenie czy linia energetyczna  znajdująca się między  pizzerią Capra a rondem nie zagraża bezpieczeństwu, chodzi o jej bezpośredni przebieg przy drzewie, przy drewnianym domu i „iskrzenie” podczas silnych wiatrów; problem ilustruje załączona fotografia.

5) zarośnięta rynna na budynku obok sklepu „ABC”, nad chodnikiem stwarza zagrożenie dla przechodniów – prośba o zwrócenie się do właściciela budynku o ich usunięcie.

6) ponowienie wcześniejszego wniosku radnego Krzysztofa Sporysza: budynek przy rondzie na ul. Beskidzkiej – prośba o zwrócenie się do jego właściciela o dokonanie zabezpieczenia odpadającego tynku.

7) prośba o pomalowanie budynku przy placu targowym przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy w ramach prac wiosenno – porządkowych.

 

Odpowiedź dla radnego Miłosza Zelka

Wicestarosta Grzegorz Szetyński –

W sprawie kolei zwrócimy się do Pana Dąbrowy, który jest członkiem zarządu samorządu śląskiego odpowiedzialnym za koleje.

 

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine –

Rynna przy sklepie ABC oraz budynek przy rondzie są to obiekty prywatne. W sprawie budynku przy ul. Beskidzkiej wystąpiliśmy do właściciela budynku o udzielenie  informacji dotyczącej etapu wykonywania remontu i zabezpieczenia obiektu. Otrzymaliśmy odpowiedź, że na dzień dzisiejszy zostały zabezpieczone okna oraz wykonane częściowe ogrodzenie budynku od strony sklepu „Paulinka”. Na dzień dzisiejszy ze względu na ograniczone środki finansowe nie jest w stanie wykonać innych prac.

W sprawie linii energetycznej wystosujemy pismo do Zakładu Energetycznego.

 

Radny Krzysztof Sporysz

1) ul. Cmentarna – prośba o umieszczenie słupków obok progów zwalniających w kwestii uniemożliwienia urządzania rajdów samochodowych oraz zmuszenia kierowców do przejeżdżania przez progi zwalniające;

2) skrzyżowanie ul. Pod Grapą i ul. Topolowej – prośba o wymianę nieczytelnego znaku;

3) czy Powiat podejmuje rozmowy z partnerem Żyliną w sprawie współpracy z Gminą Kozy oraz podjętych przez nich działań w zakresie remontu Teatru Lalek;

 

Odpowiedź dla radnego Krzysztofa Sporysz

Wicestarosta Grzegorz Szetyński

Miało odbyć się spotkanie w Bielsku – Białej z przedstawicielami Żyliny, ale niestety uzyskałem informację od organizatora ,że do spotkania nie dojdzie. Będziemy starali się w inny sposób naciskać na Żylinę w tej sprawie.

 

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno – Gospodarczej Jacek Skoczylas –

Odnośnie ul. Cmentarnej mamy w planie ustawienie donic w okolicy dwóch progów tak, żeby uniemożliwić omijanie tych progów.

 

Radna Anna Góra

1) przejazd kolejowy na ul. Przeczniej – prośba o wyremontowanie przejazdu kolejowego;

2) czy znany jest termin remontu ul. Dworcowej oraz kiedy droga ta będzie zamknięta?

 

Odpowiedź dla radnej Anny Góra

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine –

Przetarg na remont ul. Dworcowej planowany jest na przełomie miesiąca marca / kwietnia, natomiast remont planowany jest na miesiąc maj. W planie jest także, aby nie zamykać ul. Dworcowej tylko pozostawić ją otwartą z ruchem jednokierunkowym lub odcinkowe wykonywanie prac.

Jeśli chodzi o przejazd kolejowy to zarządcą tego terenu jest kolej i to do nich należy wykonanie remontu przejazdów drogowych w odległości 4 metrów od skrajnego toru.

 

 

 

Radny Tomasz Matuszek  

1) ul. Wapienna – prośba o interwencję w sprawie dziur powstałych obok zapadniętych studzienek kanalizacyjnych;

2) tuje między boiskiem szkolnym a ul. Cmentarną – czy tuje, które zostały przycięte, a niektóre częściowo wykopane zostaną tak jak są czy w całości zostaną usunięte?

 

Odpowiedź dla radnego Tomasza Matuszka

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno – Gospodarczej Jacek Skoczylas –

Jeśli chodzi o ul. Wapienną to sprawdzimy jak wygląda sytuacja ze studzienkami.

Ze względu na remont ul. Cmentarnej znacznemu obniżeniu uległa droga, a także chodnik co spowodowało odsłonięcie bryły korzeniowej żywopłotu i niestety było konieczne ich usunięcie. Nie zostało jeszcze ustalone co do dalszych działań, czy w miejsce usuniętych tui będą nasadzane nowe.

 

Radna Ewa Olejnik

1) ul. Graniczna, ul. Zdrowia – prośba o zamontowanie lampy;

2) ul. Gajowa – prośba o załatanie dziur i zakończenie rozpoczętej inwestycji;

3) droga krajowa DK – 52 – czy jest odpowiedź ze strony GDDKiA jakie mają plany na ten rok i czy planują rozpocząć jakieś prace w celu poprawienia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w Kozach Gajach;

 

Odpowiedź dla radnej Ewy Olejnik

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno – Gospodarczej Jacek Skoczylas –

W sprawie ulicy Granicznej otrzymaliśmy pismo od Wójta Gminy Porąbka odnośnie wspólnego remontu tego odcinka. Dodatkowo planowane jest spotkanie z Panem Wójtem i przedstawicielami Sołectwa Bujaków.

 

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine –

Odnośnie drogi krajowej DK – 52 w lutym został zlecony projekt, którego termin wykonania przypada na koniec miesiąca kwietnia. Są opracowywane dwa warianty, które będą uzgadniane z zarządcą drogi. Zarządca drogi spośród dwóch wariantów wybierze jeden, który później będzie wdrożony w etap projektowania a następnie w etap wykonawstwa.

 

Radny Leszek Łyczko

1) prośba o pozbieranie rozsypanego żużlu w miejscach newralgicznych tj. ronda, zjazdów;

2) prośba, aby przy tworzeniu przetargu na odbiór odpadów komunalnych, umieścić w specyfikacji zapis, który będzie mówił o tym, że wykonawca będzie zobowiązany do zaoferowania pojemników na odpady komunalne mieszkańcom

 

Odpowiedź dla radnego Leszka Łyczko

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno – Gospodarczej Jacek Skoczylas –

Gmina Kozy nie stosuje żużla do zimowego utrzymania dróg. Sprawa dotyczy głównie ul. Kęckiej, czyli drogi powiatowej w związku z tym zwrócimy się do zarządcy drogi o usunięcie i posprzątanie zalegającego żużla.

 

Inspektor Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Monika Sternalska – Żyrek –

Na dzień dzisiejszy zapis ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów. Ze swej strony zapewnimy worki na frakcje odpadów suchych, które będą w cenie opłaty za gospodarowanie odpadów. Jeśli natomiast chodzi o pojemniki na frakcję mokrą bądź popiół to w specyfikacji wpiszemy, żeby przedsiębiorca który będzie startował do przetargu, umożliwił jak najkorzystniejsze dla mieszkańców wyposażenie nieruchomości w pojemniki na zasadzie indywidualnej umowy przedsiębiorcy z właścicielem nieruchomości czy to na podstawie umowy użyczenia, dzierżawy, czy też na zasadzie korzystnego zakupu. 

 

Radny Grzegorz Dudziak

1) ul. Krańcowa – prośba o interwencję w sprawie remontu drogi, zwłaszcza w okolicy Betoniarni i dalej w kierunku ul. Witosa;

 

Odpowiedź dla radnego Grzegorza Dudziaka

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno – Gospodarczej Jacek Skoczylas –

W sprawie ul. Krańcowej wystąpimy do zarządcy drogi, czyli do Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku – Białej.

 

Radny Roman Ślosarczyk

1) ponowienie interpelacji w sprawie poprawienia nawierzchni chodnika przy ul. Kęckiej, a także zapytanie do Wicestarosty Pana Grzegorza Szetyńskiego do kogo należy wykonanie poprawy nawierzchni tego chodnika;

 

Odpowiedź dla radnego Romana Ślosarczyka

Wicestarosta Grzegorz Szetyński –

W związku z tym, iż dróg powiatowych jest 330 km oraz fakt, że reforma samorządowa nigdy nie została dokończona i powiaty są niedofinansowane, powiat dba o drogi natomiast chodniki, które służą mieszkańcom danej gminy są wykonywane przy drogach powiatowych przez Gminę. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy dana inwestycja jest finansowana częściowo z pieniędzy zewnętrznych, gminnych oraz powiatowych. Ulica Kęcka na dzień dzisiejszy jest projektowana z chodnikiem, z wjazdami ze względu na to, że będzie to współfinansowane z budżetu Gminy.

 

Radny Zygmunt Sołczykiewicz

1) ul. Spacerowa – prośba o wykonanie remontu drogi;

 

Radny Tadeusz Bednarz

1) czy jest zlecony projekt na przebudowę ul. Nadbrzeżnej?

2) jakie są szanse na zamontowanie lampy pomiędzy ul. Borówkową a ul. Orchidei?

3) czy jest już odpowiedź z gazowni w sprawie zapadniętego odcinka na ul. Konwalii?

 

Odpowiedź dla radnego Tadeusza Bednarz

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine –

W sprawie ul. Nadbrzeżnej są zabezpieczone środki finansowe na wykonanie projektu. Obecnie zbieramy oferty i robimy rozeznanie odnośnie kosztów związanych z projektem. W ramach projektu będzie przebudowywana częściowo linia energetyczna i telekomunikacyjna, będzie wykonane poszerzenie drogi oraz chodnika wzdłuż cieku wodnego przy wiadukcie kolejowym.

Odnośnie oświetlenia na ul. Borówkowej wystąpimy do Zakładu Energetycznego o warunki.

 

 

Odpowiedzi dla radnych w sprawie złożonych interpelacji dotyczących dróg i oświetlenia ulicznego:

 

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno – Gospodarczej Jacek Skoczylas –

Jeśli chodzi o tematy związane z drogami, to w bieżącym tygodniu zostały wyrównane kruszywem największe dziury. Ponadto jesteśmy na etapie przygotowywania przetargu na remonty cząstkowe dróg. Co do kolejności najpierw zostanie wykonany remont ul. Gajowej, ul. Spacerowej następnie dalsze ulice według natężenia ruchu, czyli ulica Beskidzka ze względu na kursowanie komunikacji autobusowej.

Odnośnie znaków drogowych i luster jesteśmy na etapie inwentaryzacji oznakowania dróg i po konfrontacji z obowiązującym projektem organizacji ruchu złożymy zamówienie na odpowiednią ilość znaków oraz dokonamy uzupełnień luster drogowych w ramach posiadanych środków finansowych.

 

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine –

W przypadku tematów związanych z oświetleniem ulicznym i w związku z ograniczoną pulą pieniędzy na ten cel, staramy się wykonywać w tańszym systemie jak najwięcej prac.

 

 

 Protokołowała

 

Małgorzata Bednarz

 

 


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 12 > 23

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u