BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 11 > 04

Relacja z XXXV Sesji Rady Gminy Kozy oraz wnioski i interpelacje Radnych

Dodano: 2013-11-04 10:04:09Wygasa: 2013-11-16

W dniu 24 październik 2013 r. odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Kozy.

Na XXXV Sesji Rada podjęła 6 uchwał:

1) w sprawie Programu współpracy gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego co roku do dnia 30 listopada uchwala roczny program współpracy Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy. W ramach programu przyjęto następujące priorytetowe zadania publiczne:

a) zadania z dziedziny kultury i sztuki, w tym:

- ochrony i rozwoju dziedzictwa narodowego i kulturowego,

- ochrona tożsamości kulturowej,

- wspieranie inicjatyw artystycznych,

- wspieranie lokalnego ruchu wydawniczego.

b) zadania z dziedziny kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym:

- działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

- organizacja imprez rekreacyjnych,

- organizacja imprez turystycznych,

c) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Kozy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – w związku z uchwałą nr XXXIV/227/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w gminie Kozy, zaistniała konieczność zmiany opisu granic okręgu nr 7,

3) w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – w przedmiotowej uchwale ustalono górną stawkę opłaty w wysokości 50 zł za 1 m3 brutto,

4) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 – 2023 – wprowadzono zmiany wynikające z zarządzenia Nr 101/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 września 2013 r. oraz z dnia 15 października br., a także wprowadzono nowe przedsięwzięcia: - pn. „Dostawa  energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne”,

- pn. „Budowa punktów świetlnych”.

- „Zapewnienie specjalistycznych usług transportowo sprzętowych”,

A także w przedsięwzięciu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy” uaktualniono wartość zadania w poszczególnych latach, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności,

5) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy,

6) w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/213/13 Rady Gminy Kozy z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kozy.

 

 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych

na XXXV Sesji Rady Gminy dnia 24 października 2013 r.

 

Radny Leszek Łyczko  

1) prośba o dokonanie przedłużenia pasa ciągłego po prawej stronie zjeżdżając z ul. Krakowskiej w ul. Przecznią w związku najeżdżaniem samochodów i niszczeniem nabrzeża;

2) ul. Przecznia – prośba o doświetlenie zakrętu przy posesji pani Baronowej;

3) ul. Brzozowa – prośba o zaasfaltowanie drogi;

4) ul. Przecznia, zjazd na ul. Laskową – prośba o podsypanie korą;

5) ul. Dworcowa jadąc w stronę Kościoła – prośba o umieszczenie znaku zakazującego parkowania samochodów z lewej strony drogi ze względu na bezpieczeństwo na drodze;

 

Odpowiedź dla radnego Leszka Łyczko

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski –

Poinformował, że oznakowanie na ul. Dworcowej jest wykonywane zgodnie z projektem, ale nie wszystkie prace, które są w projekcie zostały już wykonane. Wyjaśnił, że ludzie są przyzwyczajeni do organizacji ruchu jaka obowiązywała na tej drodze dotychczas należy odczekać trochę czasu, aby te przyzwyczajenia się zmieniły. Dodał, że jeśli pojawi się niepokojące zjawisko zagrażające znacznie bezpieczeństwu, wówczas będą rozważane możliwości dokonania zmiany.

Odnośnie lampy wszystkie awarie są zgłaszane do TAURON – u, który ma obowiązek do 7 dni dokonać naprawy. Natomiast w przypadku poprawy jakości oświetlenia lampy, należy dokonać wymiany całej oprawy i żarówki.

 

Radna Ewa Olejnik

1) ul. Graniczna – prośba o umieszczenie znaku ograniczającego tonaż;

2) ul. Gajowa – prośba o pisemną odpowiedź w sprawie umieszczenia progów zwalniających;

 

Odpowiedź dla radnej Ewy Olejnik

Komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach Piotr Sołtysik –

Wyjaśnił, że należy rozważyć czy znak został ściągnięty przez zarządcę drogi czy przez osoby trzecie. Jeśli został zdjęty przez kogoś to należy ten znak przywrócić.

 

Radna Anna Góra

1) ul. Przecznia, ul. Klonowa, ul. Modrzewiowa – prośba o załatanie dziur;

 

Radny Krzysztof Sporysz

1) ul. Chrobacza – prośba o wycięcie drzew i poszerzenie ulicy;

2) ul. Panienki nr 45 - prośba o zorganizowanie spotkania w sprawie wycieku wody;

 

Radny Jacek Kaliński

1) osiedle 100 – jakie były przyczyny i okoliczności pojawienia się przerwy w łataniu dziur; 2) dlaczego krawędzie łatanych dziur nie zostały oblane terem w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wody i rozmrożeniem podczas zimy np. na ul. Storczyków;

3) prośba o umieszczenie na stronie internetowej informacji o zakazie palenia liści i gałęzi przez mieszkańców oraz przypomnienie, że należy je składować we frakcji mokrej;

4) czy przy przystąpieniu do kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej będzie różnica w cenie za wykonanie przyłącza w porównaniu do poprzedniego etapu, jeśli tak to z czego ta różnica wynika;

5) prośba o umieszczenie progów zwalniających, które zniechęciłyby kierowców do wjazdu na osiedle 100 w celu ominięcia korków na ul. Krakowskiej;

 

Odpowiedź dla radnego Jacka Kalińskiego

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski –

Poinformował, że remont cząstkowy dróg wykonuje firma EUROVIA, z którą zostały przeprowadzone rozmowy w sprawie zaistniałych przerw podczas prac związanych z łataniem dziur. Firma EUROVIA poinformowała, że wszystkie prace będą wykonywane na bieżąco. Dodał, że technika oblewania dziur terem jest stosowana, niemniej jednak uwagi te zostaną przekazane firmie, która takie prace wykonuje.

Odnośnie zakazu palenia liści i gałęzi poinformował, że będzie zamieszczona informacja w V wydaniu Koziańskich Wiadomości.

 

Zastępca Wójta Anna Gacek – Bilczewska –

Poinformowała, że kiedyś były pobierane opłaty za dokonanie przyłącza, ale obecnie kanalizacja jest doprowadzona do granicy działki a każdy właściciel posesji wykonuje przyłącze we własnym zakresie.

 

Komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach Piotr Sołtysik –

Odnośnie progów zwalniających poinformował, że nie wszędzie warunki techniczne pozwalają, aby progi założyć, a także nie każdy z mieszkańców chce, aby taki właśnie próg znajdował się blisko jego posesji, ze względu na hałas i zanieczyszczenie jakie powodują przejeżdżające po nim samochody. Temat progów należy bardzo dokładnie rozważyć. Dodał, że innym rozwiązaniem może być ograniczenie ruchu poprzez zastosowanie znaku, który ograniczy tonaż.

 

Radny Piotr Kulka

1) ul.  Spółdzielcza, ul. Dolna, ul. Wrzosowa, most na ul. Nadbrzeżnej – prośba o załatanie powstałych dziur;

 

Radny Jan Pezda

1) ul. Kalinowa – kiedy rozpoczną się prace związane z naprawą chodnika;

2) skrzyżowanie ul. Przeczniej z ul. Lipową – ponowienie prośby odnośnie podniesienia przejścia dla pieszych obok szkoły. Propozycja mieszkańców odnośnie zorganizowania zbiórki publicznej na ten cel w przypadku nie znalezienia środków finansowych w budżecie gminy;

 

Odpowiedź dla radnego Jana Pezdy

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski –

Poinformował, że sprawa dotycząca naprawy chodnika została zgłoszona Kierownikowi Referatu Obsługi Techniczno – Gospodarczej panu Jackowi Skoczylasowi i za pomocą grupy interwencyjnej zostanie wykonana. 

Odnośnie przejścia dla pieszych wyjaśnił, że jest to sprawa dyskusyjna, którą należy rozważyć czy rzeczywiście poprawi to bezpieczeństwo, niemniej jednak na pewno dodatkowo wymusi na kierowcach zwolnienie. 

 

Radna Bożena Sadlik

1) ul. Beskidzka – prośba o załatanie dziury w pobliżu ronda;

 

Radny Tadeusz Bednarz

1) ul. Dworcowa – prośba o zwrócenie uwagi na stojące samochody w pobliżu mostu i przejścia dla pieszych co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa, a także prośba o patrole policji w związku z urządzanymi wyścigami samochodowymi;

2) kiedy będzie projekt budżetu z informacją o planowanych inwestycjach i pracach na 2014 rok;

3) prośba o skompletowanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian do projektu uchwały budżetowej, aby wszelkie zmiany do otrzymanych już projektów były przedstawiane w ostatecznej wersji na komisji;

 

Odpowiedź dla radnego Tadeusza Bednarza

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski –

Poinformował, że projekt budżetu będzie przedstawiony 15 listopada br.

 

Komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach Piotr Sołtysik –

Poinformował, że donośnie ul. Dworcowej poczynią starania, aby przyjrzeć się parkowaniu samochodów w różnych miejscach oraz urządzaniu wyścigów samochodowych. Zostanie również zwrócona uwaga, czy ruch faktycznie będzie utrudniony. Dodał, że można zastosować oznakowanie, które będzie wytyczać godziny dostarczania towaru do sklepów, natomiast w pozostałych godzinach zastosować zakaz parkowania.

 

 

 Protokołowała

 

Małgorzata Bednarz

 

 

 

 

 


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 11 > 04

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u