BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 09 > 27

Relacja z XXXIV Sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2013-09-27 10:46:33Wygasa: 2013-10-06

W dniu 26 września 2013 r. odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Kozy.

 

 

Na XXXIV Sesji Rada podjęła 9 uchwał:
1) w sprawie kontynuacji realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy" w roku 2014 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach złożył wniosek o dofinansowanie projektu w edycji na rok 2014, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia przez mieszkańców gminy Kozy, poprzez podwyższenie kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności poruszania się na wymagającym rynku pracy.
2) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - w przedmiotowej uchwale obniżono wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kozy z 800 zł do 200 zł.
3) zmiany uchwały Nr XXX/211/2005 Rady Gminy Kozy z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów i logopedów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - dotyczy zmniejszenia liczby godzin dydaktycznych dla Dyrektora Przedszkola w związku z rozszerzeniem zakresu obowiązków administracyjnych Dyrektora, wynikających ze zwiększenia liczby oddziałów w przedszkolu.
4) przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kozy na lata 2013 - 2020" - strategia rozwoju gminy odzwierciedla oczekiwania i potrzeby mieszkańców, jej celem jest rozwój gminy w wielu dziedzinach gospodarczych i społecznych.
W szczególności odnosi się do samorządów wyższego szczebla oraz podmiotów sektora prywatnego, które mogą liczyć na wsparcie podejmowanych przez siebie przedsięwzięć, zgodnych z celami i priorytetami strategii rozwoju gminy.
5) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w gminie Kozy - nadano nazwę „ulica Platanowa" drodze wewnętrznej stanowiącej własność gminy znajdującej się pomiędzy ul. Lipową a ul. Krakowską.
6) aplikowania Gminy Kozy o środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 na przedsięwzięcie pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy" w latach 2013 - 2015 - Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania na przedsięwzięcie w ramach, którego realizowane będzie zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej wzdłuż kolektora Czerwonka oraz ulicy Bielskiej, ul. Przeczenij i ul. Dolnej.
7) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 - 2023 - wprowadzono zmiany wynikające z zarządzenia Nr 94/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 16 września 2013 r. oraz zarządzenia Nr 98/13 z dnia 26 września br., a także nowe przedsięwzięcie pn. „ Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy" oraz przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy".
8) zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Kozy na lata 2014 - 2016 - zatwierdzony plan określa planowany zakres usług wodociągowych, przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne oraz ich nakłady finansowe w poszczególnych latach, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i sposób finansowania planowanych inwestycji.
9) udzielenia przez Gminę Kozy pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w ramach prowadzonych inwestycji - przedmiotowa pomoc finansowa będzie przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4482S - Hałcnów - Kozy - Podlesie ul. Kęcka".


Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych
na XXXIV Sesji Rady Gminy dnia 26 września 2013 r.

Radny Jacek Kaliński
1) ul. Tulipanów z ul. Bukietowa - prośba o zasypanie dziur kruszywem ;
2) ul. Tęczowa - prośba o zamontowanie oprawy świetlnej na istniejącym słupie elektrycznym obok obiektu Lindert;
3) Osiedle 100, ul. Azaliowa - prośba o zamontowanie przenośnych progów zwalniających przykręcanych do asfaltu;
4) wniosek w sprawie rozszerzenia priorytetów programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r., o zadanie publiczne w zakresie „Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wsparcia osób niepełnosprawnych";

Odpowiedź dla radnego Jacka Kalińskiego
Kierownik Rf. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -
Poinformował, odnośnie remontów dróg, że w tym tygodniu została podpisana umowa na roboty uzupełniające. W ramach posiadanych środków będą łatane dziury w pierwszej kolejności Osiedle 100, później będą łatane dziury na drogach najbardziej uczęszczanych tj. ul. Spółdzielcza, ul. Beskidzka.
Odnośnie progów zwalniających poinformował, że najważniejsze jest, aby mieć do czego dane progi przykręcić, po za tym uwzględnienie danego progu wiąże się z ujęciem go w projekcie organizacji ruchu, który został już sporządzony. Niestety żaden taki wniosek dotyczący proponowanych progów nie wpłynął.

Sekretarz Gminy Monika Olma -
Poinformowała, że spektrum zadań publicznych realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi jest szerokie, muszą one jednak pokrywać się z zadaniami własnymi gminy. Dodała, że pomoc społeczna i wspieranie rodziny są zadaniami własnymi gminy, nie mniej jednak ma to być zadanie publiczne o ogólnym zasięgu, w związku z tym nie można skupiać się tylko na pewnej grupie osób. Powiedziała, że proponowany wniosek zostanie skonsultowany z Radcą Prawnym, w związku z tym odpowiedź z wyjaśnieniem będzie udzielona na piśmie.

Radna Grażyna Leśniak
1) wyjazd z ul. Tęczowej na ul. Krakowską - prośba o załatanie dziur;
2) ul. Jaskółcza, ul. Spokojna - prośba o załatanie dziur;
3) ul. Błękitna, zwłaszcza na skrzyżowaniu z ul. Tęczową - prośba o załatanie dziur;
4) ul. Tęczowa obok posesji państwa Pater - prośba o podniesienie pasa drogowego, gdzie po pracach kanalizacyjnych powstała nisza, w której przy dużych opadach gromadzi się woda;
5) od ul. Podgórskiej do potoku Czerwonka - prośba o naprawę chodnika;

Odpowiedź dla radnej Grażyny Leśniak
Kierownik Rf. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -
Poinformował, że dziury będą łatane w odpowiedniej kolejności w miarę posiadanych środków finansowych. Ulica Błękitna jest ulicą prywatną, czyli utrzymanie należy do właściciela drogi. Chodnik znajduje się w pasie drogi krajowej, możemy jedynie wystąpić z prośbą do zarządcy o uwzględnienie w planach na przyszłość.
Radna Ewa Olejnik
1) ul. Zdrowia - prośba o dokonanie regulacji i odwodnienia rowu;

Odpowiedź dla radnej Ewy Olejnik
Kierownik Rf. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -
Poinformował, że odwodnienie i regulacja rowu jest uzależniona od warunków pogodowych, a także od środków finansowych, które należałoby przeznaczyć na usługi transportowo - sprzętowe, nie mniej jednak wykonanie tego zadania planowane jest późną jesienią. Dodał, że w chwili obecnej wykonywane są prace związane z zabezpieczeniem mieszkańców przed skutkami opadów deszczu na ul. Jaworowej i ul. Chmielowej.

Radny Tomasz Matuszek
1) wyjazd z ul. Zawiłej na ul. Wapienną - zgłoszenia od mieszkańców w sprawie zarośli, które utrudniają widoczność - prośba o ich wycięcie;

Odpowiedź dla radnego Tomasza Matuszka
Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
Poinformował, że sprawa ta zostanie przekazana pracownikowi Urzędu panu Januszowi Łopadczakowi, który wystosuje pismo w celu usunięcia zarośli przez właściciela, które zmniejszają widoczność na tym odcinku.

Radny Grzegorz Dudziak
1) ul. Krańcowa, odcinek od ul. Sadowej w kierunku wiaduktu kolejowego - prośba o wystosowanie pisma do MZD Bielsko - Biała w sprawie załatania dziur;

Radny Leszek Łyczko
1) ul. Przecznia przy posesji Pani Blachury i Pani Kardaś - ponowienie prośby dotyczącej podniesienia chodnika na długości 10 metrów, gdzie gromadzi się woda po intensywnych opadach co uniemożliwia przejście pieszych;

Radny Jan Pezda
1) prośba o ujęcie w budżecie na przyszły rok budowy brakującego odcinka ul. Przemysłowej w wytyczonym miejscu, wzdłuż granicy z magazynem Termo IB oraz parkingiem Klingspor;
2) ul. Kalinowa - prośba o remont chodnika;
3) ul. Morelowa od nr 18 do skrzyżowania z ul. Lipową - prośba o budowę chodnika;
4) ul. Przecznia prośba o dwa duże progi zwalniające, a także na przejściu dla pieszych przy ul. Lipowej i ul. Akacjowej;
5) prośba o interwencję w firmie SITA S.A. w związku z występującym zjawiskiem nieprawidłowego odbioru odpadów;
6) ul. Morelowa koło budynku nr 4 - ponowienie prośby w sprawie likwidacji powstałej wyrwy;
7) magazyn na ul. Lipowej - prośba o interwencję w sprawie błota, które jest wywożone na drogę;
8) budynki gospodarcze mieszkań komunalnych przy Pałacu - jakie zostało przewidziane alternatywne rozwiązanie odnośnie rozebranych budynków gospodarczych, w których był gromadzony opał;

Odpowiedź dla radnego Jana Pezdy
Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
Poinformował, że płytki chodnika na ul. Kalinowej zostaną poprawione w tym roku, natomiast jeśli chodzi o chodnik na ul. Morelowej, to zaznaczył, że tam nigdy chodnika nie było, ale jego wykonanie zależy od dobrego przygotowania, jednak nie wcześniej niż w pierwszym półroczu przyszłego roku.
Jeśli chodzi o brakujący odcinek drogi na ul. Przemysłowej, to musi zostać stworzony projekt.
Sprawa związana z wywożeniem błota na ul. Lipową zostanie przekazana kierownikowi firmy, która wykonuje kanalizację na odcinku drogi pomiędzy rondem Kpt. Kunickiego a torami kolejowymi.

Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Reczko -
Poinformowała, że firma odbierająca odpady komunalne ma zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów. Dodała, że ustawodawca w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidział za takie wykroczenia kary oraz utratę koncesji na prowadzenie działalności w tym zakresie. Po za tym, takie sytuacje musiałyby być udokumentowane, nie mniej jednak zwrócimy się do firmy SITA S.A. i przedstawimy zgłaszane sytuacje.

Radny Tadeusz Bednarz
1) prośba do Policji w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach i częstszych patrolina drogach naszej miejscowości;
2) w kwestii bezpieczeństwa prośba o uwzględnienie składanych wniosków dotyczących progów zwalniających, a także punktów świetlnych przy ul. Chabrowej oraz na skrzyżowaniu ul. Różanej z ul. Orchidei w przyszłorocznym budżecie;

Odpowiedź dla radnego Tadeusza Bednarza

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
Odnośnie oświetlenia, uzupełnienia punktów świetlnych na istniejących słupach poinformował, że wszelkie sugestie możemy zaplanować na przyszły rok, natomiast zamontowanie słupów może nastąpić w ramach środków zabezpieczonych w budżecie na oświetlenie.

Komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach Piotr Sołtysik -
Poinformował, że zagrożenie związane z niebezpieczeństwem na drogach powoli kończy się ze względu na kończący się sezon motocyklowy.
Dodał odnośnie progów zwalniających, że jest za tym, aby stosować takie środki w miarę możliwości warunków technicznych i organizacyjnych w miejscach, gdzie jest to potrzebne.

Protokołowała

Małgorzata Bednarz

 

 


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 09 > 27

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u