BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 07 > 03
Kategoria: Informacje ważne

Relacja z XXX Sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2013-07-03 07:53:38Wygasa: 2013-07-20

W dniu 20 czerwca 2013 r. odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Kozy.

Poniżej relacja z tego posiedzenia oraz zgłoszone na sesji wnioski i interpelacje radnych

Na XXX Sesji Rada podjęła 10 uchwał:


1) w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy - studium jest podstawowym elementem kreującym politykę przestrzenną gminy. Przedmiotem studium jest analiza istniejącej sytuacji społeczno - gospodarczej gminy, a także określenie jej uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego;


2) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 - zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości art. 53 ust.1 corocznie podlega zatwierdzeniu sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej przez Radę Gminy;


3) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury za rok 2012 - zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości art. 53 ust.1 corocznie podlega zatwierdzeniu sprawozdanie finansowe Domu Kultury przez Radę Gminy;


4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2012 r. - zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 270 ust.4 sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu podlega obowiązkowi zatwierdzenia przez Radę Gminy;


5) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozy za rok 2012;


6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 - 2023 - został uaktualniony plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie zarządzenia uchwały nr XXIX/203/13 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 2013 r., zarządzenia Nr 63/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 24 maja 2013r., a także zarządzenia Nr 64/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 6 czerwca 2013 r. oraz przedłożonego Radzie Gminy Kozy projektu zmian Uchwały Budżetowej.


7) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy.


8) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - przedmiotowa pożyczka będzie przeznaczona na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 1 w Kozach";


9) w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kozy - jednym z zewnętrznych źródeł finansowania oraz alternatywą dla kredytu bankowego są obligacje komunalne. Jednym z powszechnych sposobów emisji obligacji jest przeprowadzenie programu emisyjnego, który polega na podziale emisji na transze i serie, które uruchamiane są w odstępach czasowych, co umożliwia elastyczne ustalenie kilkuletniego okresu, w którym będą pozyskiwane środki. Daje to gwarancje stabilnego źródła finansowania inwestycji zapisanych w wieloletnich planach inwestycyjnych;


10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko - Biała dotyczącego powierzenia przez Gminę Kozy Gminie Bielsko - Biała realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zawarte porozumienie pozwoli na realizację wspólnego projektu pn. „ Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" celem wzmocnienia współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym".

Wysłuchano i przyjęto następujące informacje:
- o kulturze fizycznej w gminie;
- na temat działalności jednostek kultury w gminie.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych
na XXX Sesji Rady Gminy dnia 20 czerwca 2013 r.

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych

na XXX Sesji Rady Gminy dnia 20 czerwca 2013 r.

 

Radny Miłosz Zelek


1) ul. Sobieskiego - prośba o naprawę nawierzchni w ramach prac naprawczych, ze względu na osuwający się rów naprzeciwko posesji nr 61, który zatyka spływ wody;
2) prośba mieszkańców o dokończenie prac wykonywanych przez firmę SKANSKA związanych z przebudową ul. Cmentarnej w kwestii wykonania poboczy na ul. Topolowej i ul. Pod Grapą.
3) prośba o udzielenie odpowiedzi na złożoną pisemną interpelację w sprawie umowy najmu pojemników, przesłanej przez firmę SITA - odpowiedź pisemna;

Odpowiedź dla radnego Miłosza Zelka
Zastępca Wójta Anna Gacek - Bilczewska -
Sprawę dotyczącą ul. Sobieskiego musimy przekazać do Starostwa Powiatowego, ponieważ to oni zawierali umowę i w ramach napraw pogwarancyjnych musi zostać to wykonane.
Na ul. Topolowej i ul. Pod Grapą w nadchodzącym tygodniu mają zostać wykonane pobocza.

Radny Zygmunt Sołczykiewicz


1) czy zgodnie z ustaleniami na sesji kwietniowej rozpoczęły się już prace związane z remontami dróg w Kozach Gajach i Małych Kozach?

Radny Roman Ślosarczyk


1) kiedy mieszkańcy otrzymają worki na śmieci?

Odpowiedź dla radnego Romana Ślosarczyka
Zastępca Wójta Anna Gacek - Bilczewska -
Firma SITA S.A. miała przedstawić harmonogram odbioru śmieci. Taki harmonogram wraz z tzw. workami startowymi mają być dostarczone do każdej posesji do 28 czerwca br. później worki będą na bieżąco dostarczane.

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -


Od 25 - 28 czerwca br. będą dostarczane worki wraz z harmonogramem, a także przeprosiny ze strony SITA S.A. dotyczące treści, które SITA wysłała do mieszkańców gminy.

Radny Jacek Kaliński


1) ul. Storczyków, ul. Azaliowa, ul. Tęczowa, ul. Zdrojowa - prośba o remont nawierzchni;
2) ul. Bukietowa - ponowienie prośby dotyczącej naprawy włazu do studzienki kanalizacyjnej od wschodniej strony ul. Bukietowej;

Odpowiedź dla radnego Jacka Kalińskiego
Kierownik Referatu Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -
Ul. Bukietowa - musimy sprawdzić, czy studzienka się nadaje do naprawy w ramach gwarancji.


Radny Tomasz Matuszek


1) ul. Pod Grapą - prośba o dokończenie prac związanych z wykonaniem poboczy;
2) ul. Wapienna - prośba o naprawę zapadniętych studzienek;
3) ul. Słoneczników - prośba o załatanie dziur i udzielenie pisemnej odpowiedzi w tej sprawie;

Odpowiedź dla radnego Tomasza Matuszka
Zastępca Wójta Anna Gacek - Bilczewska -
Na ul. Topolowej i ul. Pod Grapą w nadchodzącym tygodniu mają zostać wykonane pobocza.

Kierownik Referatu Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -
Studzienki na ul. Wapiennej postaramy się wyrównać w ramach bieżących remontów.

Radny Krzysztof Sporysz


1) skrzyżowanie ul. Panienki z ul. Zdrojową - prośba o zamontowanie lustra;
2) prośba o udzielenie pisemnej odpowiedzi w sprawie zagrażającemu bezpieczeństwu przechodniów budynku na ul. Beskidzkiej;
3) prośba o załatanie pozostałych dziur na ul. Panienki w okolicach posesji państwa Rus, a także przy zwężonym moście;
4) ul. Beskidzka w związku z planowanym umieszczeniem znaku ograniczającym tonaż do 10 ton przy mostku w okolicach ul. Miłej - prośba o udzielenie odpowiedzi jaki jest koszt remontu takiego mostu, tak żeby stał się on przejezdny;

Odpowiedź dla radnego Krzysztofa Sporysza
Kierownik Referatu Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -
Umieszczenie lustra na skrzyżowaniu ul. Panienki z ul. Zdrojową jest zasadne, nie mniej jednak chciałbym zaznaczyć, że koszt dostawy luster dla naszej miejscowości to prawie połowa kosztów wszystkich znaków jakie możemy zakupić celem wymiany i uzupełnienia oznakowania pionowego.

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
W sprawie budynku przy ul. Beskidzkiej otrzymaliśmy pismo z Nadzoru Budowlanego z informacją, że 27 czerwca br. w godzinach dopołudniowych odbędzie się wizja lokalna.

Radna Ewa Olejnik


1) ul. Wiosenna - prośba o wykoszenie poboczy;
2) ul. Zdrowia - melioracja rowu przy ul. Zdrowia, prośba pani Wieczorek, ten temat jest już znany, a wiec kiedy może liczyć na rozpoczęci, chociaż częściowe prac związanych z tą jej działką;
3) krańcówka ul. Zdrowia i ul. Granicznej - prośba o nawiezienie kamienia;

Odpowiedź dla radnej Ewy OlejnikKierownik Referatu Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -
Odnośnie ul. Zdrowia mamy ustaloną kolejność robót, będziemy starać się ułożyć rury na jesień. Jest to większy zakres prac tj. przygotowanie kanalizacji i ewentualnie włączenie odwodnienia ul. Zdrowia, także należałoby wykonać studnie.


Radna Grażyna Leśniak


1) ul. Podgórska - odcinek między ul. Jaskółczą a ul. Błękitną - prośba o wykoszenie poboczy;

Radny Piotr Kulka


1) prośba mieszkańca, otóż ulica z mostu w lewo w stronę ul. Spółdzielczej po prawej stronie zaraz przy płocie robi się duża kałuża po intensywnych opadach deszczu, to już trwa jakiś czas i sugeruje czyby się nie dało zaradzić temu problemowi bo ona jest dosyć długa i dosyć głęboka i niszczy ogrodzenie mieszkańcowi ul. Spółdzielczej;

Odpowiedź dla radnego Piotra Kulki
Kierownik Referatu Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -
Ten odcinek ul. Spółdzielczej będzie wyrównany przy okazji przebudowy mostu na Kozówce.

Radny Tadeusz Bednarz


1) na jakim etapie jest remont Pałacu Czeczów, czy prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i ile jest prawdy w rozpowszechnianej informacji, że Żylina wycofała się z projektu i czy my w związku z tym mamy szanse na otrzymanie dotacji, która była zapewniona w projekcie;

2) ul. Beskidzka - górna część przy wyjeździe z lasu - prośba o interwencję w sprawie zanieczyszczonego odcinka;
3) ponowienie interpelacji w sprawie zamontowania luster przy wyjeździe z ul. Jutrzenki;

Odpowiedź dla radnego Tadeusza Bednarz
Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
Wymagane będzie zamontowanie lustra na ul. Jutrzenki, koło koryta rzeki po prawej stronie w stosunku do ronda bez nazwy.

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska

W związku z tym, że Żylina jest partnerem wiodącym to na niej spoczywają określone obowiązki oraz odpowiedzialność za realizację wspólnego projektu.

Obecnie w Pałacu będą wykonywane parkiety. Do końca września wszystkie meble powinny zostać dowiezione.

Elementem wstrzymującym, jeśli chodzi o odbiór budynku ze strony Straży Pożarnej mogą być podjazdy, które będą dopiero wykonywane.

Do końca roku powinniśmy sprawy budowlano - wykończeniowe zamknąć.

Posiadamy aktualne informacje, że Żylina na pewno się nie wycofała, ale również nie rozpoczęła budowy i nie podpisała umowy na prace budowlane.

W tej chwili są na takim etapie, że unieważniają przetarg, który był ogłoszony w zeszłym roku.

Został ogłoszony nowy przetarg w ramach, którego została wybrana firma, ale nie doszło do podpisania umowy, ponieważ firma z pierwszego przetargu złożyła odwołanie.

Urząd Zamówień Publicznych ma 30 dniowy termin, który minie 7 lipca br. na zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Jeżeli Żylina się nie wywiąże z zadania lub nawet gdyby się wycofała, to i tak oni są odpowiedzialni za realizację tego projektu.

Najważniejsze jest to, żebyśmy my robili to co do nas należy i wykonali to w terminie.

Kierownik Referatu Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -
Jeśli chodzi o ul. Beskidzką, to pan Hołówka zgłosił, że uprzątnął i dodatkowo naprawił odcinek drogi należący do Nadleśnictwa, od końca drogi asfaltowej do szlabanu przy wjeździe do lasu.

Radny Leszek Łyczko
1) ul. Przecznia - prośba o załatanie dziur;
2) ul. Przecznia w stronę Pisarzowic przed posesją nr 98 - prośba o pogłębienie na odcinku 80 m rowu odprowadzającego wody opadowe;
3) ul. Przecznia okolice ronda - prośba o patrole policyjne w późnych godzinach nocnych z soboty na niedzielę;

Odpowiedź dla radnego Leszka Łyczko
Kierownik Referatu Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -
Odnośnie pogłębienia rowu odwadniającego wzdłuż drogi chciałbym wraz z Panem podjechać i zobaczyć ten teren.

Zastępca Komendanta Policji Sławomir Walczak -
Odnośnie stanu bezpieczeństwa nie odnotowaliśmy znacznego pogorszenia. Od czerwca rozpoczęliśmy służby ponadnormatywne w Gminie Kozy w porozumienie z Wójtem.
Własnych interwencji publicznych oprócz zleconych przez dyżurnego odnotowaliśmy 10, 15 osób zostało pouczonych, 6 osób zostało ukaranych mandatem 1 osoba zakończyła noc w Izbie Wytrzeźwień. Jeden mieszkaniec został aresztowany za stosowanie gróźb karalnych wobec swojej rodziny i pozostanie w areszcie przez najbliższe 2 miesiące.

Radny Jan Pezda


1) plac zabaw na ul. Lipowej - prośba o doposażenie;
2) prośba o udzielenie odpowiedzi czy sprawa związana z obniżką biletów przez PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół została przedstawiona i jakie były w tej sprawie odpowiedzi;
3) osiedle Północ, ul. Przemysłowa i ul. Morelowa - w jakim terminie jest przewidziane łatanie dziur;

Odpowiedź dla radnego Jana Pezdy
Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
Plac zabaw na ul. Lipowej będziemy starać się doposażyć w miarę posiadanych środków finansowych.
Odnośnie PKS - u otrzymałem informację, że od 1 lipca br. będzie podwyżka cen biletów o 0,50 gr.

Kierownik Referatu Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -
Jeśli chodzi o naprawę cząstkową dróg to obecnie dobiegają końca prace na ul. Podgórskiej. Została zrobiona ul. Panienki i ul. Beskidzka. Następna w kolejności jest ul. Gajowa oraz wjazd na ul. Łukową. Gdy to zostanie wykonane wówczas rozpoczniemy prace na ul. Przeczniej wraz ze zjazdami bezpośrednio połączonymi z wymienioną ulicą oraz na ul. Przemysłowej. W następnej kolejności zostaną wykonane prace w Małych Kozach, ul. Spacerowa, ul. Południowa i ul. Złota. Szczegółowy harmonogram prac został podany w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej Wójta.
Obecnie jesteśmy w trakcie wykaszania poboczy. Ul. Podgórska i ul. Wiosenna znajdują się na liście ulic, które wymagają wykoszenia poboczy. Będzie to wykonane w tym lub początkiem przyszłego tygodnia.


Protokołowała

Małgorzata Bednarz

 

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 07 > 03

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u