BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 06 > 19
Kategoria: Informacje ważne

Najnowsze informacje w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi ...

Dodano: 2013-06-19 14:14:27Wygasa: 2013-08-31

segregacja Poniżej znajdują się  najnowsze informacje dla mieszkańców

dotyczące gospodarowania odpadami w naszej miejscowości.

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią ...

 

d 1 lipca br. będą obowiązywały nowe zasady odbioru odpadów komunalnych.

 

 

sita

Warto wiedzieć!


1. Wykonawcą wyodrębnionym w drodze przetargu na odbiór odpadów z terenu Gminy Kozy jest firma SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A.
z Bielska-Białej.


2. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy otrzymają od firmy SITA S. A.:

harmonogram odbioru odpadów komunalnych;

harmonogram będzie zawierał informacje na temat terminów odbioru odpadów zbieranych selektywnie, popiołu, odpadów zmieszanych oraz zbiórek tzw. odpadów problemowych: odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, elektrośmieci, chemikaliów i opakowań po nich, itp.; na harmonogramie znajdą się również informacje o terminach wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


• „zestaw startowy worków"

worki te będą przeznaczone do selektywnej zbiórki frakcji surowcowej odpadów (tzw „suchej"),

zestaw startowy worków otrzymają właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych (tj. nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość niezamieszkałą).

 

 

Jakie odpady są zaliczane do poszczególnych frakcji?

 

 

FRAKCJA MOKRA ( odbierane będą z posesji dwa razy w miesiącu)


• odpady kuchenne,
• skorupki jajek,
• resztki owoców i warzyw,
• pozostałości po „hodowli" zwierząt domowych,
• rośliny i ziemia kwiatowa,
• trociny,
• skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie,
• ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne,
• środki higieny osobistej,
• pieluchy jednorazowe,
• fusy z kawy i herbaty,
• odpady tytoniowe (np. niedopałki papierosów,
• mokry, potłuszczony papier,
• zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy,
• sznury i liny z materiałów naturalnych.

Odpady zielone można kompostować w przydomowym kompostowniku.

 

FRAKCJA SUCHA (odbierane będą z posesji jeden raz w miesiącu)


• papier, tektura,
• tworzywa sztuczne, w tym sztuczne opakowania po napojach, opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej,
• odpady wielomateriałowe - np. kartony po sokach, kartony po mleku,
• metal, puszki po napojach, drobny złom żelazny, drobny złom metali kolorowych,
• butelki, słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach, opakowania szklane, szkło ozdobne, bezbarwne i kolorowe,
• fajans,
• guma,
• ubrania, skóra, buty,
• folia, reklamówki foliowe,
• zabawki bez baterii,
• doniczki,
• torby i worki papierowe,
• styropian,
• pojemniki po dezodorantach.

 

PAMIĘTAJ!


• zgnieć opakowanie- zajmie mniej miejsca!


• ze względów higienicznych opłucz opakowanie!


• nie tłucz szkła przed jego wyrzuceniem!

 

POPIÓŁ 


w okresie od 1 października do 30 kwietnia będzie odbierany dwa razy w miesiącu,


w pozostałym okresie zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym przez Przedsiębiorcę wyłonionego przez Gminę w przetargu)


Jeżeli zadeklarujesz oddawanie popiołu jesteś zobowiązany wyposażyć nieruchomość w dodatkowy pojemnik.

 


Osobnym zbiórkom będą podlegać:

 

  •  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady niebezpieczne, w tym chemikalia i opakowania po nich,
  • zużyte opony,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe

(powstałe w wyniku drobnych prac remontowych, nie wymagających zezwolenia na budowę)zostaną odebrane od właściciela nieruchomości w terminach określonychw harmonogramie ustalonym przez firmę SITA S.A.)

 

  •  przeterminowane leki należy przekazywać do wyznaczonych aptek:


• Apteka „BARBARA", Kozy, ul. Ludowa 4,
• Apteka „MEDIQ", Kozy, ul. Przecznia 2.


W przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( odpady zmieszane) odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się dwa razy w miesiącu!

 

segregacja

 

 

WAŻNE!

 

 

 

 

 

Właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji zobowiązani są do niezwłocznego dopełnienia tego obowiązku.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata zostanie ustalona w drodze decyzji Wójta Gminy Kozy.

 

Prosimy właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, aby po ostatnim odbiorze odpadów przez dotychczasowego odbiorcę rozpoczęli segregację na nowych zasadach, tj. z podziałem na odpady surowcowe, biodegradowalne i popiół.


Prosimy również o zaopatrzenie się w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych!

 

Przypominamy, że nie będą wystawiane żadne rachunki za śmieci, obowiązują terminy płatności wskazane w uchwale!


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zadeklarowanąw złożonej w Urzędzie Gminy Kozy deklaracji, należy uiszczać kwartalnie, do końca każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał, tj. pierwsza opłata winna być wniesiona do 31 lipca 2013 r., kolejna do 31 października 2013 r.


Płatności można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Kozy lub na indywidualne konto bankowe, którego numer zostanie dostarczony właścicielom nieruchomości w terminie do 7 lipca br.

 


Ważne informacje:

1. W związku z tym, że nowe zasady odbioru odpadów komunalnych będą obowiązywały od 1 lipca br. prosimy mieszkańców, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, aby zaczęli segregować odpady już w czerwcu, tj. po ostatnim odbiorze śmieci dokonanym przez firmę, świadczącą taką usługę na podstawie zawartych wcześniej umów.


2. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie posesji w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

Rodzaje i pojemność pojemników zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy. W przypadku, gdy na danej nieruchomości jest więcej niż jeden właściciel/użytkownik należy tak oznaczyć pojemniki, aby przedsiębiorca odbierający odpady komunalne mógł precyzyjnie określić, kto jest właścicielem danego pojemnika.


3. W przypadku odbioru odpadów z frakcji surowcowej (tzw. suchej) - przedsiębiorca odbierający odpady będzie odbierał odpady z pojemników lub z worków (które dostarczy przedsiębiorca).

W przypadku odbioru odpadów z worków przedsiębiorca będzie wymieniał worek zapełniony odpadami na worek pusty.

Pozostałe frakcje odpadów, tj. frakcja biodegradowalna (tzw. mokra) oraz popiół będą odbierane z pojemników.


W sezonie letnim, w przypadku zapełnienia się pojemnika, odpady zielone (trawa, liście, pozostałości roślin) będą odbierane również w biodegradowalnych workach (które musi sobie zapewnić właściciel nieruchomości).


4. Nie będzie umów na odbiór odpadów komunalnych z Gminą - zastąpiła je deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona przez właściciela nieruchomości.


5. Gmina nie będzie wystawiała faktur ! za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości na podstawie miesięcznej opłaty, którą wyliczył w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie dokonywał płatności na indywidualne konto bankowe lub w kasie Urzędu Gminy Kozy.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie, do końca każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał, tj. pierwsza opłata winna być wniesiona do 31 lipca 2013 r., kolejna do 31 października 2013 r.


Uwaga dodatkowa:

 

1. Firma SITA S.A., która wygrała przetarg na odbiór odpadów zadeklarowała, że posiada odpowiednią ilość pojemników, które może wydzierżawić właścicielom nieruchomości, na zasadach określonych w odrębnej umowie, zawartej między Właścicielem nieruchomości a firmą SITA S.A.

To właściciel nieruchomości zadecyduje, czy chce pojemniki wydzierżawić od firmy, czy też sam zaopatrzy się w pojemniki.

Przy zakupie pojemników należy jednak pamiętać, że muszą one spełniać polskie normy i muszą posiadać uchwyt umożliwiający opróżnienie pojemnika przez specjalistyczny samochód do przewozu odpadów.


2. W przypadku, gdy pracownicy firmy SITA S.A. odbierający odpady komunalne z posesji stwierdzą, że poszczególne frakcje odpadów nie zostały właściwie posegregowane, a właściciel w deklaracji o wysokości opłaty wskazał selektywną zbiórkę odpadów, wówczas, jeżeli zdarzy się to po raz pierwszy pracownik firmy odbierającej odpady zostawi odpady z adnotacją, że ich nie odebrał, ponieważ nie zostały właściwie posegregowane.

Przy kolejnym przypadku stwierdzenia braku segregacji na danej nieruchomości odpady zostaną odebrane jako zmieszane, a przedsiębiorca odbierający odpady powiadomi o tym gminę.

W takiej sytuacji Wójt Gminy Kozy  wyda decyzję, w której naliczy podwyższoną opłatę za nieselektywną zbiórkę odpadów, która wynosi 17 zł od osoby na miesiąc.


Wszelkie informacje związane z nowym systemem gospodarowania odpadami są dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Urzędu oraz udzielane przez wyznaczonych pracowników Urzędu.

 

hk

 

Podstawy prawne:

 Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa)

 Uchwała NR XXIV/176/12 Rady Gminy Kozy z dnia 28 grudnia 2012r.

Uchwała Nr XXII/156/12 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2012 r.

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 06 > 19

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u