BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 05 > 29
Kategoria: Informacje ważne

Relacja z XXIX Sesji Rady Gminy oraz wykaz interpelacji, wniosków i zapytań

Dodano: 2013-05-29 08:25:26Wygasa: 2013-06-08

sesja Rady Gminy w KozachW dniu 24 maja 2013 r. odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Kozy.

Poniżej relacja z posiedzenia oraz wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych na sesji ...

Relacja z  XXIX Sesji Rady Gminy Kozy:

 W dniu 24 maja 2013 r. odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Kozy.

 

Na XXIX Sesji Rada podjęła 3 uchwały:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 - 2022 - został uaktualniony plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie zarządzenia Nr 44/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 kwietnia 2013r., oraz przedłożonego Radzie Gminy Kozy projektu zmian Uchwały Budżetowej.

2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy.

3) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego - Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy Kozy do wystawienia weksla własnego „In blanco" jako zabezpieczenia kwoty, która przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka - etap IX".

 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy

 

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych na XXIX Sesji Rady Gminy dnia 24 maja 2013 r.

 

Radny Krzysztof Sporysz

1) kiedy rozpoczną się prace związane z remontem dróg?

2) ul. Beskidzka - prośba o interwencję w sprawie zapchanych studzienek;

3) ul. Piaskowa - prośba o interwencję w sprawie pozapychanych korytek żelbetonowych;

4) budynek na ul. Beskidzkiej - czy wystosowano pismo do właściciela budynku lub do Nadzoru Budowlanego w tej sprawie i czy jest już odpowiedź lub podjęte dalsze kroki;

5) azbest - ile osób jest w kolejce, na odbiór azbest oraz czy osoby te będą w tym roku mogły go oddać?

 

Odpowiedź dla radnego Krzysztofa Sporysza

Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Reczko -

Jeżeli chodzi o odbiór azbestu to mamy listę mieszkańców, którzy składają wnioski o odbiór azbestu na dzień dzisiejszy jest ich około 60. W ramach konkursu organizowanego przez Ministra Gospodarki, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do utworzenia programu zbierania azbestu z terenu naszej gminy, ponieważ jest obowiązek jego usunięcia do roku 2032. W ramach posiadanych środków co roku usuwamy mniej więcej 38 ton z 20 posesji.

 

Radny Tomasz Matuszek

1) ul. Pod Grapą - prośba o wysypanie kamienia na pobocza;

2) czy jest już rozstrzygnięty przetarg na remont dróg?

3) ul. Wapienna - prośba o interwencję w sprawie zapadniętych studzienek;

 

Odpowiedź dla radnego Tomasza Matuszka

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Odnośnie ul. Pod Grapą uzyskałam informację, że pobocza zostały zrobione w związku z tym będę musiała to zobaczyć, ale na pewno zostanie to wykonane.

 

Radna Anna Góra

1) czy w ramach remontu ul. Dworcowej chodnik na ul. Przeczniej do ronda również zostanie wykonany oraz czy zostaną połatane dziury na ul. Przeczniej;

 

Odpowiedź dla radnej Anny Góra

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Odcinek chodnika przy ul. Przeczniej będzie robiony na odcinku od ul. Dworcowej do ronda.  Odnośnie dziur przy torach kolejowych pisaliśmy do kolei ze względu na to, że jest to ich teren. Ponadto zwróciliśmy się z prośbą, żeby w czasie, kiedy ruch na ul. Dworcowej będzie ograniczony i będą rozpoczęte prace, wyremontowali przejazd, być może uda się nawiązać współpracę.

Dziury na ul. Przeczniej - na razie jest przewidziana naprawa połowy jezdni.

 

Radna Ewa Olejnik

1) odpady wielkogabarytowe - czy będzie w najbliższym czasie zorganizowany odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców gminy?

2) końcówka ul. Majowej i ul. Zdrowia - prośba o nawiezienia kamienia;

3) ul. Gajowa - czy kontaktowano się z Nadleśnictwem w sprawie zniszczeń powstałych na ul. Gajowej, czy zostało w tej sprawie wystosowane pismo i czy zniszczenia na tej drodze zostały sprawdzone przez Urząd Gminy;

 

Odpowiedź dla radnej Ewy Olejnik

Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Reczko -

Jeśli chodzi o odpady wielkogabarytowe to w ramach nowego systemu przewidywana zbiórka odpadów będzie początkiem września i to będzie odbiór z posesji.

 

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Odnośnie ul. Gajowej niestety nie posiada informacji, czy otrzymaliśmy jakąś odpowiedź z Nadleśnictwa. Sprawę tę prowadzi Pan Jacek Skoczylas, którego dzisiaj nie ma w pracy.

 

Radny Jacek Kaliński

1) ul. Bukietowa - prośba o nawiezienie kamienia;

2) ul. Tęczowa (część ulicy, która została przekazana na własność Gminie) - prośba o nawiezienie kamienia;

3) ul. Bukietowa poniżej skrzyżowania z ul. Lazurową - prośba o interwencję w sprawie uszkodzonego włazu studzienki;

 

Odpowiedź dla radnego Jacka Kalińskiego

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Uszkodzony właz na skrzyżowaniu ul. Bukietowej z ul. Lazurową musimy sprawdzić.

 

Radny Jan Pezda

1) pytanie mieszkańców: czy powstał protokół z przeglądu ul. Młyńskiej;

2) prośba o wyczyszczenie ławki pod wiatą przystankową w centrum Kóz w kierunku Bielska - Białej;

3) prośba, żeby podczas prac nad przyszłorocznym budżetem wziąć pod uwagę znaczne obniżenie podatku od budynków gospodarczych;

4) prośba, aby podczas naprawy ul. Przemysłowej, wykonać kilkumetrowy zjazd asfaltowy na rozgałęzieniu ulicy między posesjami nr 16 a 24;

5) prośba o wymianę okien w budynkach komunalnych na terenie parku dworskiego;

6) czy jest odpowiedź PKS - u odnośnie obniżki cen biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół;

7) ul. Cmentarna - studzienka przy pierwszym wejściu na cmentarz - w związku z pojawieniem się pęknięcia na całym obwodzie prośba, aby zwrócić się do wykonawcy, żeby w ramach gwarancji naprawił uszkodzenie;

 

Odpowiedź dla radnego Jana Pezdy

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Przegląd na ul. Młyńskiej był przeprowadzony, uczestniczyłam w nim wraz z przedstawicielem firmy SKANSKA a także z inspektorem nadzoru. Owszem są dwie dziury, które zostaną zaasfaltowane. Ponadto jest fragment, który nie został zaasfaltowany nie wiadomo z jakiego powodu, należy wobec tego sprawdzić własność tego terenu i być może w ramach remontu ul. Dworcowej zostanie to zaasfaltowane jeżeli okaże się że jest to teren gminny. Poza tym na ul. Młyńskiej nie ma zniszczeń, które by wynikały z nadmiernego jeżdżenia ciężkich samochodów.

Jeżeli chodzi o wyczyszczenie przystanków to zostanie to zlecone i wykonane przez pracowników gospodarczych.

Na ul. Przemysłowej należy sprawdzić o jaki zjazd chodzi, ponieważ generalnie zjazdy w pasie drogowym wykonuje się, jeżeli jest robiona cała przebudowa drogi. W innym przypadku za wykonanie zjazdu bądź jego utrzymanie w odpowiednim stanie odpowiada właściciel posesji.

Na temat obniżki cen biletów dla dzieci dojeżdżających do szkoły zostało wystosowane pismo, ale nie mamy odpowiedzi, wiemy tylko, że PKS podniósł ceny wszystkich biletów.

Uszkodzenia powstałe na ul. Cmentarnej zostaną zgłoszone i wykonane na podstawie gwarancji.

 

Skarbnik Gminy Dominik Pawiński -

Propozycje związane z obniżeniem podatku od budynków gospodarczych należy rozważać podczas planowania przyszłorocznego budżetu.

 

Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Reczko -

Jeżeli chodzi o wymianę okien to niestety pieniądze na remonty są tak małe, że nie starczy ich na wymianę, poza tym mieszkańcy nie składają żadnych wniosków o wymianę okien. Mogą oni również na własny koszt dokonać wymiany w porozumieniu z Urzędem lub partycypować w kosztach wymiany. Są to bardzo stare budynki, które w pierwszej kolejności wymagają wykonania remontów najpotrzebniejszych tj. wymiana instalacji.

 

Radny Tadeusz Bednarz

1) czy jest już odpowiedź z Gazowni w sprawie drogi na ul. Konwalii, która się zapada i ewentualnie jeżeli taka odpowiedź była, to czy będzie to robiła gazownia, czy może to zostać wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg?

2) jakie są możliwości zarurowania odcinka rowu poniżej toru kolejowego przy ul. Przeczniej (odcinek 20 m do ul. Dębowej) - prośba o rozpatrzenie;

3) kiedy rozpoczną się prace związane z łataniem dziur w ramach bieżącego utrzymania dróg?

 

Odpowiedź dla radnego Tadeusza Bednarz                     

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Odnośnie ul. Konwalii nie ma informacji na ten temat sprawa zostanie przekazana Panu Jackowi Skoczylasowi.

Odnośnie zarurowania odcinka rowu przy ul. Przeczniej jest to problem, ponieważ odcinek ten jest nieodwodniony, ulica jest wąska i wymagałaby przebudowy na całej szerokości, żeby zrobić tam kanalizację, chodnik. Na razie zostanie poprawiona nawierzchnia.

 

Radna Grażyna Leśniak

1) czy jest opracowany harmonogram łatania dziur, czy jest ustalone, które drogi i w jakiej kolejności będą łatane?

 

Radny Piotr Kulka

1) poprzeczny rów na ul. Dolnej (koło p. Paszka) - prośba o interwencję w sprawie zapadniętej drogi;

2) ul. Spółdzielcza - prośba o uzupełnienie kamieniem poboczy;

 

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska - poinformowała odnośnie bieżącego utrzymania dróg, że jeżeli zostanie podpisana umowa z wykonawcą to w pierwszej kolejności będzie wykonana ul. Beskidzka, natomiast pozostałe remonty zostaną wykonane w ramach konieczności oraz posiadanych środków finansowych. Szczegółowy plan remontu dróg wraz z oszacowanym kosztorysem  posiada Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Pan Jacek Skoczylas, który może udzielić szczegółowych informacji na najbliższej sesji. Ponadto jeśli pojawią się dodatkowe środki na ten cel wówczas wykonamy więcej prac związanych z remontami dróg.

 

 

 

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 05 > 29

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u