BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 05 > 20

Stanisław Oczko - historyk sztuki i malarz - rodem z Kóz

Dodano: 2013-05-20 07:27:20Wygasa: 2013-07-02

 

 Stanisław Oczko Stanisław Oczko (1913-1983) urodził się i mieszkał w Kozach.publikacja o St.Oczce

Był wybitną i  wyjątkową postacią w naszym regionie - historyk sztuki, malarz, muzealnik, miłośnik gór, człowiek wielu pasji.

Od 16 marca do 2 czerwca br. na terenie bielskiego Muzeum można zobaczyć wystawę ukazującą malarstwo, ale także różne dokumenty, stare fotografie, przedmioty osobiste związane z Jego życiem i działalnością. Moża też zakupić książkę o jego życiu i dokonaniach ...

 

Więcej o tej postaci, wystawie oraz publikacji  poniżej ...

na zdjęciach prezentacja  niektórych prac z  wystawy ...

 

foto miniaturafoto miniaturafoto miniaturafoto miniaturafoto miniaturafoto miniaturafoto miniaturafoto miniaturafoto miniaturafoto miniaturafoto miniaturafoto miniaturafoto miniaturafoto miniaturafoto miniaturafoto miniaturafoto miniaturafoto miniaturafoto miniaturafoto miniatura  Stanisław Oczko

Plakat  - kliknij

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach zapraszają do udziału w projekcie wystawienniczo-edukacyjno-wydawniczym „Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko - historyk sztuki i malarz".

program:

16 marca - 2 czerwca 2013

Wystawa „Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko - historyk sztuki i malarz" zorganizowana w 100. rocznicę urodzin Stanisława Oczki oraz w ramach obchodów 110-lecia muzealnictwa w Bielsku-Białej.

12 kwietnia (piątek), godz. 18.00

Uroczysty wernisaż połączony z kuratorskim oprowadzaniem po wystawie i promocją książki autorstwa Patryka Oczki pt. „Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko - historyk sztuki i malarz".

marzec - maj 2013

Cykl wtorkowych otwartych, interdyscyplinarnych spotkań dyskusyjnych z udziałem zaproszonych gości zatytułowany „Ślady obecności".

  • 26 marca, godz. 17.00 - działalność kulturalno-społeczna Stanisława Oczki
  • 23 kwietnia, godz. 17.00 - początki wyższego i średniego szkolnictwa artystycznego w zakresie plastyki w Bielsku
  • 7 maja, godz. 17.00 - działalność członków Związku Polskich Artystów Plastyków w Bielsku (1945-1950)


28 maja 2013 (wtorek)

Konferencja naukowa zatytułowana Po obu stronach rzeki Białej. Tradycje muzealne i kolekcjonerskie.

wstęp wolny

 

wiadomość ze strony  :

hk

 

Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko - historyk sztuki i malarz Drukuj informację FacebookGoogle PlusTwitterNasza Klasa


uroczysty wernisaż połączony z kuratorskim oprowadzaniem po wystawie Stanisław Oczko

Celem wystawy jest przy­bli­że­nie i upo­wszech­nie­nie dzia­łal­no­ści spo­łecz­nej i zawo­do­wej oraz dorobku arty­stycz­nego Sta­ni­sława Oczki (1913-1983), histo­ryka sztuki, wie­lo­let­niego kie­row­nika Muzeum w Biel­sku-Bia­łej, twórcy szkol­nic­twa arty­stycz­nego w zakre­sie pla­styki, ini­cja­tora i dzia­ła­cza wielu towa­rzystw kul­tu­ral­nych i arty­stycz­nych, pro­pa­ga­tora sztuki, jej wiel­kiego miło­śnika oraz przy­ja­ciela arty­stów. Boha­ter wystawy był także arty­stą a malar­stwo sta­no­wiło jego oso­bi­stą pasję. Na wysta­wie zapre­zen­to­wany zosta­nie obszerny mate­riał archi­walny doku­men­tu­jący wszyst­kie obszary zain­te­re­so­wań zawo­do­wych i spo­łecz­nych Sta­ni­sława Oczki. Będą to obok róż­nego typu doku­men­tów, ręko­pi­sów, foto­gra­fii archi­wal­nych, afiszy wysta­wo­wych i publi­ka­cji także przed­mioty oso­bi­ste i pamiątki bez­po­śred­nio z nim zwią­zane. Jego twór­czość pla­styczną przy­bliżą obrazy olejne, prace akwa­re­lowe i rysunki.
Wystawa zor­ga­ni­zo­wana w 100. rocz­nicę uro­dzin Sta­ni­sława Oczki oraz w ramach obcho­dów 110-lecia muze­al­nic­twa w Biel­sku-Bia­łej potrwa do 2 czerwca. Uro­czy­sty wer­ni­saż 12 kwiet­nia o godz. 18.00 połą­czony będzie z kura­tor­skim opro­wa­dza­niem po wysta­wie i pro­mo­cją książki autor­stwa Patryka Oczki pt. Sztuka to wol­ność wyboru, prawo do prze­ży­cia i wzru­sze­nia. Sta­ni­sław Oczko - histo­ryk sztuki i malarz.

Stanisław Oczko. Muzeum w Bielsku-Białej - Zamek Sułkowskich zaprasza: Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko - historyk sztuki i malarz

  • 12 kwietnia (piątek), godz.18.00

BiletyWstęp wolny Muzeum w Bielsku-Białej - Zamek Sułkowskichul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 338111035, 338220656,

Bielsko-Biała: Stanisław Oczko - on tworzył bielskie muzeum

 

Stanisław Oczko to postać wyjątkowa w naszym regionie - historyk sztuki, malarz, muzealnik, miłośnik gór, człowiek wielu pasji. Jeśli nie wierzysz, powinieneś wybrać się do bielskiego Muzeum, gdzie od 16 marca do 2 czerwca prezentowana będzie wystawa poświęcona St.Oczce ...

Wystawa została przygotowana przez bielskie Muzeum oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach. Jest ona częścią projektu, na który składają się także wydanie książki poświęconej Oczce oraz cykl spotkań edukacyjnych.

Patryk Oczko, kurator wystawy, ale także młodszy krewny Stanisława Oczki przypomina, że urodził się on w Kozach w 1913 roku. Studia z zakresu historii sztuki i archeologii odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na początku marca 1945 roku objął stanowisko Kierownika Referatu Kultury i Sztuki w Starostwie Powiatowym w Bielsku.

- Prowadził akcję zabezpieczania obiektów sztuki i kultury z mienia poniemieckiego oraz opuszczonego.

W sierpniu 1945 roku przejął Zamek Sułkowskich od radzieckich władz wojskowych, celem utworzenia Muzeum Miejskiego, którym następnie kierował przez blisko 30 lat. Położył wielkie zasługi na polu organizacji szkolnictwa artystycznego. Był inicjatorem i głównym organizatorem powstałej w grudniu 1945 roku prywatnej Szkoły Malarstwa, Rzeźby i Grafiki w Bielsku, która wraz z upaństwowieniem we wrześniu 1947 przekształcona została w Państwowe Liceum Technik Plastycznych oraz Państwowe Ognisko Kultury Plastycznej - podkreśla Patryk Oczko
Dodaje, że był aktywnie zaangażowany w działalność towarzystw kulturalnych i artystycznych regionu, m.in. Związku Polskich Artystów Plastyków Oddział w Bielsku-Białej, Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej. Podejmował wiele działań na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego


Z Patrykiem Oczko, kuratorem wystawy "Stanisław Oczko - historyk sztuki i malarz", którą  oglądać w bielskim Muzeum rozmawia Jacek Drost

Jest pan kuratorem wystawy poświęconej Stanisławowi Oczce. Zbieżność nazwisk jest przypadkowa?
Nie. Stanisław Oczko był bratem mojego dziadka. To postać cały czas obecna i dobrze wspominana w naszej rodzinie. Jego obrazy towarzyszą mi odkąd pamiętam.

Czy w Bielsku-Białej postać Stanisława Oczki jest dobrze znana, doceniana?
Odnoszę wrażenie, że trochę jest zapomniana i myślę, że dobrze ją odświeżyć. Wprawdzie wiele osób o nim pamięta, ale ta pamięć funkcjonuje gdzieś na boku, informacje o Oczce są szczątkowe. Dlatego w rocznicę setnych urodzin Stanisława Oczki i w 110. rocznicę muzealnictwa w Bielsku-Białej Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Muzeum w Bielsku-Białej realizują projekt wystawienniczo-edukacyjno-wydawniczy poświęcony Oczce. Z wielką pomocą pani Teresy Dudek-Bujarek z bielskiego Muzeum postała książka o Oczce mojego autorstwa obejmująca jego lata spędzone w Kozach, czasy studenckie, aż po działalność w Bielsku-Białej. Przygotowana została wystawa. Odbędzie się także cykl spotkań edukacyjnych.

Oczko to człowiek renesansu, z jednej strony muzealnik, z drugiej człowiek wielu pasji.
Zgadza się. Stanisław Oczko tworzył muzeum w Bielsku-Białej po II wojnie światowej. Zbiory były kompletowane tuż po przejściu frontu, a ekspozycja została otwarta w 1948 roku.

Do roku 1980 był dyrektorem bielskiego Muzeum, z krótką przerwą z powodów politycznych w latach 1950 - 54. Bronił się przed wstąpieniem do partii i to mu się udało, bo do partii nie wstąpił, lecz przystąpił do Stronnictwa Demokratycznego. Działał w niełatwych czasach, o których dzisiaj też nie pisze się łatwo, ale w książce starałem się napisać o nim obiektywnie.

Czy to, że jest pana krewnym ułatwiało zadanie?
Z jednej strony ułatwiało, z drugiej przeszkadzało. Kiedy przeszkadzało, odkładałem sentymenty na bok i patrzyłem na niego chłodnym okiem.

Co będzie można zobaczyć na wystawie?

Składa się z dwóch części wzajemnie się uzupełniających. Z jednej strony pokazany zostanie jego bogaty życiorys i różne działania muzealnicze czy społeczne prowadzone w ramach Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Związku Polskich Artystów Plastyków, PTTK, z drugiej strony jego malarstwo, a malował przez całe życie - od lat studenckich, sporo w czasie okupacji, praktycznie do końca swojego życia. Tak więc wystawa pokazuje jego malarstwo, ale także różne dokumenty, stare fotografie, przedmioty osobiste.

wiadomość ze strony:

NaszeMiasto.pl

 

więcej o życiu  i dokonaniach Stanisława Oczko: kliknij

fotogaleria :http://www.facebook.com/media/set/?set=a.588881064464035.1073741828.195451610473651&type=3

opr. hk


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 05 > 20

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u