BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 05 > 10
Kategoria: Informacje ważne

Relacja z XXVIII Sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2013-05-10 07:40:24Wygasa: 2013-05-18

 W dniu 26 kwietnia 2013 r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Kozy.

Poniżej relacja oraz wnioski i interpelacje zgłoszone podczas posiedzenia przez radnych ...

 

Na XXVIII Sesji Rada podjęła 6 uchwał:

1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kozy na lata 2013 - 2015 - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakłada na gminę obowiązek zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej.  Zgodnie z w/w ustawą jednym z zadań własnych gminy jest opracowanie i realizacja 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny;

2) w sprawie wystosowania apelu dotyczącego funkcjonowania transportu zbiorowego w kolejowych przewozach pasażerskich oraz stanu infrastruktury kolejowej na linii nr 117 Kalwaria Zebrzydowska - Lanckorona - Bielsko - Biała - w związku z planowanym, czasowym wyłączeniem z eksploatacji linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko - Biała, Radni Gminy Kozy podjęli uchwałę w sprawie wystosowania apelu, którego głównym celem jest dalsza modernizacja i rozbudowa infrastruktury regionalnego układu transportowego;

3)   w sprawie ustanowienia nagrody im. Jana Wolnickiego w kategorii „Nauczyciel Roku" Przyznanie nagrody ma na celu:

- uhonorowanie pracowników pedagogicznych, którzy realizują model nauczania wypracowany przez Jana Wolnickiego, tj. problem zaciekawienia, zapał do rozwiązywania, samodzielne próby, konsultacje;

- propagowanie w środowiskach oświatowych postaw moralnych, opartych na skromności, pracowitości i zaangażowaniu;

4) w sprawie zasad podziału dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wprowadzenie niniejszej uchwały ma na celu poprawę warunków bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych w zakresie korzystania przez nie z podziału uzyskanych przez te jednostki dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz ich przeznaczenie w określonym przez niniejszą uchwałę stopniu na pokrycie części wydatków tych jednostek oraz poprawienia ich gospodarki finansowej;

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 - 2022 - został uaktualniony plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie zarządzenia Nr 33/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 marca 2013r., zarządzenia Nr 41/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 16 kwietnia 2013r. oraz przedłożonego Radzie Gminy Kozy projektu zmian Uchwały Budżetowej.

6) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy.

 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

 

 

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych

na XXVIII Sesji Rady Gminy dnia 26 kwietnia 2013 r.

 

Radny Jacek Kaliński

1) prośba o zorganizowanie spotkania w Urzędzie Gminy w celu konsultacji i podjęcia planu realizacji odwodnienia osiedla (głównie przepust przy ul. Tęczowej);

2) czy jest możliwość odwodnienia  placu zabaw przy ul. Tęczowej?

3) prośba mieszkańców o zainstalowanie tablicy ogłoszeniowej przy ul. Liliowej przy wąskim zejściu do ul. Krokusów;

4) prośba o interwencję w sprawie nieświecącej lampy na skrzyżowaniu ul. Irysów z ul. Wiśniową;

 

Odpowiedź dla radnego Jacka Kalińskiego

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Na dzień 6 maja br. planowane jest spotkanie w celu omówienia stanu odwodnienia, nie mniej jednak brak jest kanalizacji deszczowej oraz jej projektów, a także brak środków finansowych na ten cel.

Lampa na ul. Irysów - w momencie stwierdzenia braku oświetlenia należy tę sprawę zgłosić do Urzędu Gminy, który uszkodzenie zgłosi do Zakładu Energetycznego.

 

Radny Tomasz Matuszek

1) ul. Biała - prośba mieszkańców dotycząca rozdzielenia lamp w celu doświetlenia ulicy;

2) czy chodnik przy ul. Bielskiej będzie wykonany aż do ul. Wierzbowej?

3) ul. Słoneczników - dojazd do lecznicy zwierząt - prośba o załatanie dziur;

4) ul. Pod Grapą - prośba o naprawienie szkód powstałych w związku z przebudową ul. Cmentarnej;

 

Odpowiedź dla radnego Tomasza Matuszka

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Rejon Pszczyna GDDKiA wykonuje usługę mającą na celu położenie nowego chodnika na odcinku od ul. Południowej do sklepu elektrycznego, jeżeli będą mieć środki finansowe to będzie kontynuowany chodnik w stronę ul. Wierzbowej wzdłuż drogi DK - 52.

 

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Sprawy związane z wykonywanymi pracami przy ul. Cmentarnej zostaną w najbliższy poniedziałek omówione z dyrektorem firmy SKANSKA i zgodnie z protokołem zostaną usunięte i wykonane do 15 maja br.

 

Radna Grażyna Leśniak

1) prośba o wypracowanie harmonogramu zadań koniecznych do realizacji na terenie Kóz Gai;

2) prośba o udzielenie odpowiedzi na pytania:

- na jakim etapie jest wykonanie zadania, które zostało ustalone podczas wizji lokalnej w sprawie odwodnienia ul. Jaskółczej;

- jakie są plany dotycząc poprawy nawierzchni ul. Spokojnej?

- czy jest możliwość wymiany nawierzchni drogi na ul. Podgórskiej od skrzyżowania z ul. Błękitną do skrzyżowania z ul. Spokojną lub fragmentu ul. Podgórskiej, który łączy się z ul. Spokojną w miejscu zapadnięcia się drogi?

- czy jest już decyzja kiedy zostanie zamontowane lustro na skrzyżowaniu ul. Podgórskiej z ul. Działy?

 

Odpowiedź dla radnej Grażyny Leśniak

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Dziury łatane są kamieniem z kamieniołomu, który nie jest wysokiej jakości ze względu na to, że jest za słaby, ponieważ pod wpływem warunków atmosferycznych traci swoją właściwość. Ponadto łatanie drogi, która nie ma odwodnienia jest rozwiązaniem dającym krótkotrwały efekt.  

 

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -

Lustro na ul. Podgórskiej będziemy się starać zamontować do końca maja br.

Zapadnięty odcinek ul. Podgórskiej - ten ostatni odcinek przy ul. Spokojnej są to szkody pozimowe, ewidentne wysadziny. Należy na odcinku 20 - 30 metrów wymienić podbudowę drogi. Planujemy po weekendzie majowym w zależnosci od warunków atmosferycznych, tymczasowo zasypać klińcem i w ramach remontu na tym odcinku odtworzyć nawierzchnię asfaltową.

 

Radny Roman Ślosarczyk

1) ul. Zagrodowa na wysokości sklepu spożywczego - prośba o wymianę tablicy ogłoszeniowej;

 

Odpowiedź dla radnego Romana Ślosarczyka

Jeżeli pojawią się środki finansowe, wówczas zniszczona tablica ogłoszeniowa zostanie wymieniona.

 

Radny Leszek Łyczko

1) ul. Jaworowa i ul. Czereśniowa - prośba o przeprowadzenie wizji lokalnej końcem maja;

2) ul. Sobieskiego - prośba o posprzątanie z piachu przystanku autobusowego oraz przyległego chodnika;

3) ul. Kęcka (około nr 14) - prośba o przywrócenie zwalonego znaku;

4) rondo na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego z ul. Przecznią - prośba o szczególne zwrócenie uwagi Policji na uciążliwe dla mieszkańców gromadzenie się grupek osób w porze nocnej a także na odbywające się tam rajdy;

 

Odpowiedź dla radnego Leszka Łyczko

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Odnośnie zwalonego znaku, zwrócimy się do Zarządcy drogi o jego przywrócenie.

W kwestii wizji lokalnej jest to termin do uzgodnienia.

Pytanie związane z ograniczeniem rajdów samochodowych myślę, że po przedstawieniu interpelacji w obecności przedstawicieli Policji, na pewno Policja się tymi rzeczami zajmie.

Za sprzątanie ulic odpowiada zarządca drogi. Przystanki przy drodze krajowej sprzątają nasi pracownicy grupy interwencyjnej.

 

Radny Jan Pezda

1) ul. Lipowa, ul. Przemysłowa, ul. Akacjowa - prośba o załatanie dziur;

2) ul. Akacjowa na wysokości posesji nr 19 - prośba o interwencję w sprawie zapadniętej drogi;

3) prośba o progi zwalniające  na przejściu dla pieszych obok Szkoły Podstawowej Nr 2 na ul. Przeczniej oraz na przejściu dla pieszych na ul. Akacjowej;

4)prośba o oznakowanie parkingu na ul. Lipowej, aby był widoczny dla kierowców wjeżdżających od ul. Przeczniej;

5) transport dzieci z Górnej Wsi spod Kamieniołomu - cena szkolnych biletów jednorazowych dla dzieci - prośba o zwrócenie się do Starostwa w celu wprowadzenia innego rodzaju biletów ze względu na to, iż dziecko dojeżdżające do szkoły płaci za bilet taką sam cenę jak za dojazd do Bielska - Białej;

6) prośba o doposażenie placu zabaw na ul. Lipowej;

7) czy na sąsiadującym z placem zabaw, terenem gminnym na ul. Lipowej powstanie w przyszłości punkt selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych?

8) czy wykaszanie poboczy, dróg gminnych obok prywatnych posesji należy do Urzędu Gminy czy do właściciela posesji;

9) czy zgłaszanie wymiany uszkodzonych słupów elektrycznych należy do Urzędu Gminy czy do prywatnego właściciela działki?

10) czy właściciel prywatnej posesji może obok swojego ogrodzenia naprawić chodnik gminny, wymienić płytki bez zezwolenia gminy, czy też musi uzyskać zgodę gminy;

11) ul. Kalinowa, ul. Morelowa prośba o wizję lokalną w sprawie zapadniętego chodnika;

12) prośba o naprawę chodnika przy SP nr 2 i Gimnazjum, jeśli nie jest planowany remont parkingu czy też chodnika, to prośba aby chociaż na wjazdach poukładać płytki;

13) prace nad planem zagospodarowania przestrzennego - jaka jest założona w aktualnym planie minimalna wielkość działki budowlanej?

 

Odpowiedź dla radnego Jana Pezdy

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Progi zwalniające na ul. Lipowej i ul. Akacjowej są przebudową dosyć poważną, gdzie szacunkowy koszt jednego progu zwalniającego to 6 500 zł, jeżeli mówimy o podniesieniu z kostki brukowej. Ponadto każdy kierowca powinien przestrzegać przepisów ruchu drogowego dotyczącego przede wszystkim prędkości, która jest dopuszczana na danym terenie.

Odnośnie ceny biletów skierujemy pismo do PKS - u w Bielsku - Białej z prośbą o wzięcie pod uwagę zmniejszenia ceny biletu dla dzieci, które poruszają się na tym odcinku, o którym pan wspomniał.

Jeśli chodzi o oznakowanie parkingu na ul. Lipowej, to istniejące tam znaki są prawidłowo zainstalowane.

Za utrzymanie rowów odpowiada właściciel danej posesji.

Wizja lokalna - możemy sprawdzić stan dróg, być może firma, która wygra przetarg dokona tego w oparciu o środki finansowe jakimi dysponuje gmina Kozy.

 

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Jeżeli chodnik nie jest na terenie właściciela, to może dokonać jego naprawy, ale w uzgodnieniu z gminą, ponieważ musi mieć zgodę na wejście w teren działki gminnej. Nie widzę problemu, aby gmina nie wyraziła zgody, nie mniej jednak musi być o tym poinformowana.

Plan zagospodarowania przestrzennego - w obecnym planie powierzchnie działek budowlanych są różne na odpowiednich terenach, minimalna wielkość to 10 arów, natomiast w nowym planie jeszcze nie wiadomo jaki będzie minimalny wymiar działki, ponieważ plan nie jest jeszcze zlecony ze względu na to, iż powstał problem związany z mapami. Czekamy na decyzję ośrodka kartograficznego.

 

 

 

Radna Anna Góra

1) prośba o zastanowienie się nad utworzeniem filii przedszkola w celu przyjęcia dzieci, które nie dostały się do Publicznego Przedszkola w Kozach;

 

Odpowiedź dla radnej Anny Góra

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Możemy się zastanowić odnośnie znalezienia środków finansowych na stworzenie filii przedszkola w przyszłości.

 

Radna Ewa Olejnik

1) ul. Zdrowia - prośba o założenie rynienek ściekowych;

2) ul. Gajowa obok sklepu - prośba o umieszczenie tablicy ogłoszeniowej;

3) ul. Zdrowia (krańcówka), ul. Majowa - prośba o nawiezienie kamienia;

4) ul. Jaskółcza - prośba o załatanie dziur;

 

Odpowiedź dla radnej Ewy Olejnik

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Jeżeli pojawią się środki finansowe, wówczas tablice ogłoszeniowe mogą zostać zakupione i umieszczone w wyznaczonych miejscach.

Jak już wspomniałem nawiezienie kamienia z kamieniołomu na drogi jest rozwiązaniem tymczasowym.

 

Radny Tadeusz Bednarz

1) prośba o posprzątanie rond przez pracowników gospodarczych lub firmę, która zajmowała się odśnieżaniem;

2) wyjazd z ul. Jutrzenki - prośba o zamontowanie luster w stronę ul. Nadbrzeżnej i ul. Przeczniej;

3) czy będą w tym roku patrole policyjne w piątki i w soboty?

4) kiedy będzie wykonany próg zwalniający na ul. Chabrowej;

5) sprzedaż w innych miejscach niż targowisko - czy jest to sprawdzane oraz czy jest pobierana opłata za sprzedaż?

 

Odpowiedź dla radnego Tadeusza Bednarz                     

Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Reczko - 

Jeśli chodzi o pobieranie opłaty targowej, Rada Gminy ustaliła stawki, gdzie obowiązują różne stawki w zależności czy sprzedaż odbywa się na terenie targowiska czy też nie.

Wyznaczony inkasent pobiera opłaty w zależności od miejsca, w którym dana sprzedaż się odbywa. Natomiast obowiązkiem sprzedającego jest uzyskanie zgody od właściciela nieruchomości, na której jest prowadzony handel.

 

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

W kwestii patroli ponadnormatywnych radni przyjęli w uchwale budżetowej na ten cel kwotę 14 000 zł. Patrole ponadnormatywne zostaną wprowadzone od czerwca do września br. Będą to patrole piesze i zmotoryzowane w określonych porach w celu poprawienia bezpieczeństwa w naszej gminie.

Jeśli chodzi o lustra na wyjeździe z ul. Jutrzenki to są one brane pod uwagę i myślę, że niebawem zostaną tam zainstalowane.

W kwestii posprzątania dróg zwrócimy się do zarządcy z prośbą o to, aby po sezonie zimowym posprzątali drogi dla poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Zastępca Komendanta Policji w Kobiernicach Pan Sławomir Walczak -

Będziemy starać się częściej patrolować miejsca, w których dokonywana jest sprzedaż pod kątem legalności oraz  czy nie stwarzają niebezpieczeństwa dla ruchu drogowego.

 

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -

W projekcie organizacji ruchu jest zaplanowany próg zwalniający na ul. Chabrowej. Na całej ulicy obowiązuje ograniczenie do 30 km/h. Moim zdaniem bez wymiany nawierzchni drogi bezzasadne jest wykonanie progu zwalniającego.

 

Radny Miłosz Zelek

1) kiedy zostanie ogłoszony przetarg na naprawę dróg?

2) w jakim zakresie i kiedy zostaną przeprowadzone prace sprzątające przez firmę SKANSKA?

3) teren zielony na ul. Cmentarnej obok SP Nr 1 - prośba o umieszczenie słupków, które uniemożliwią parkowanie samochodów;

4) ul. Sobieskiego (na górce) - prośba mieszkańców o umieszczenie znaku ograniczającego prędkość;

5) kiedy będzie malowanie poziome jezdni?

6) przejazdy kolejowe - prośba o posprzątanie przez pracowników gospodarczych zalegających śmieci;

7) ul. Młyńska - prośba o wymianę nieczytelnego znaku ograniczającego tonaż ( 4 tony);

8) platforma widokowa na Hrobaczej Łące - brak widoczności, prośba o interwencję w Nadleśnictwie w celu uregulowania tej sprawy;

9) prośba o rozważenie przez radnych, a także Pana Wójta możliwości w sprawie dotyczącej umieszczania na stronie BIP Urzędu Gminy Kozy nagrań z posiedzeń sesji;

10) rozważyć możliwość wprowadzenia budżetu obywatelskiego w gminie Kozy;

11) prośba o umieszczenie na stronie internetowej kalendarza wydarzeń, w którym będą zawarte wszystkie wydarzenia na terenie gminy nie tylko inicjowane przez Urząd Gminy czy  Dom Kultury;

 

Odpowiedź dla radnego Miłosza Zelka

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

W dniu dzisiejszym ma zostać ogłoszony przetarg na naprawę dróg.

Jeśli chodzi o malowanie znaków poziomych to zostanie ono wykonane w niedługim czasie.

Odnośnie udostępniania nagrań z posiedzeń sesji myślę, że Radni powinni się nad tym zastanowić w niedalekiej przyszłości.

Strona internetowa gminy Kozy wymaga zmiany formy graficznej, aby była bardziej wyrazista i czytelna dla tego, który wchodzi na stronę www.kozy.pl , żeby tego dokonać należy zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe na ten cel. Ponadto obecnie każda instytucja, placówka czy stowarzyszenie ma własną stronę internetową.

 

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Sprawy związane z wykonywanymi pracami przy ul. Cmentarnej zostaną w najbliższy poniedziałek omówione z dyrektorem firmy SKANSKA i zgodnie z protokołem zostaną usunięte i wykonane do 15 maja br.

Platforma widokowa - występowaliśmy w tej sprawie do lasów państwowych, nie mniej jednak ustawa o ochronie przyrody obecnie obowiązująca zabrania przycinania drzew, pozostaje jedynie wycinka drzew, ale nie wiem czy w ogóle jest to możliwe.

 

 

Zastępca Skarbnika Gminy Grażyna Zątek -

Jeśli chodzi o budżet obywatelski to faktycznie duże miasta opracowują taki budżet, poprzez napływające propozycje ze strony mieszkańców, z których wybieranych jest kilka propozycji i w ramach możliwości finansowych są uwzględniane w planowanym budżecie.

W naszej gminie musiałoby w tej kwestii wystąpić większe zaangażowanie ze strony mieszkańców poprzez swoich przedstawicieli, którymi są Radni. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w miesiącu wrześniu Radni złożyli propozycje do budżetu a następnie ustalili priorytety.

 

Radny Piotr Kulka

1) ul. Krańcowa - dojazd do przejazdu kolejowego - prośba o interwencję w sprawie zniszczonej drogi;

 

Odpowiedź dla radnego Piotra Kulki

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

W tej sprawie wystosowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Miejskich w Bielsku - Białej.

 

Protokołowała:

Małgorzata Bednarz


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 05 > 10

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u