BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 04 > 04

Relacja z XXVII Sesji Rady Gminy Kozy oraz wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych:

Dodano: 2013-04-04 07:53:40Wygasa: 2013-04-20

W dniu 26 marca 2013 r. odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Kozy.

Poniżej relacja oraz wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych złożonych na sesji ...

 

Na XXVII Sesji Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 - 2022 - został uaktualniony plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie zarządzenia Nr 28/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 stycznia 2013r.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

 Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych

na XXVII Sesji Rady Gminy dnia 26 marca 2013 r.

 

Radny Miłosz Zelek

1) w związku z powtarzającym się i narastającym problemem w kwestii braku miejsc dla dzieci w Publicznym Przedszkolu w Kozach, prośba o rozważenie możliwości prowadzenia zajęć artystycznych dla dzieci ( np. 5 godzin dziennie) przez Domu Kultury w Kozach w ramach działalności statutowej;

2) czy pojawiła się informacja dotycząca wystosowanego apelu przez radnych z Andrychowa w sprawie PKP?

3) prośba o rozpoczęcie prac związanych ze zmianą uchwały dotyczącej sprzedaży alkoholu i wyznaczenia miejsc przeznaczonych na ten cel;

4) zbiórka szkła i opon na ul. Lipowej - jaki jest koszt przeprowadzenia zbiórki oraz czy zasadne jest organizowanie takiej zbiórki przed 1 lipca, kiedy zacznie działać nowy system gospodarowania odpadami;

5) Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz sygnalizuje problem związany z zmniejszeniem się wysokości dotacji, która skutkuje ograniczeniem w wydawaniu zeszytów historycznych;

6) ul. Mostowa przed wiaduktem - prośba o interwencję w sprawie zwisających kabli ze słupa telekomunikacyjnego;

7) jaki jest cel oraz korzyść dla gminy w związku z powierzeniem drogi powiatowej w utrzymanie przykład gminy Bestwina;

 

Odpowiedź dla radnego Miłosza Zelka

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

W sprawie przedszkola oraz zorganizowania zajęć przez Dom Kultury w Kozach dla dzieci, które nie dostały się do przedszkola będziemy rozmawiać z Dyrektorem Domu Kultury oraz Dyrektorem GZOSiP.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Sadlik -

Poinformowała, że Rada Miejska w Kętach podjęła uchwałę, aby wystosować apel w sprawie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w kolejowych przewozach pasażerskich oraz stanu infrastruktury kolejowej na linii nr 117 z Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckorony do Bielska - Białej. Ponadto wnosi o dalszą modernizację i rozbudowę regionalnego układu transportowego m. in. poprzez zadania tj.:

- zaniechaniu planu czasowego wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej;

- dalszą modernizację szlaku kolejowego i podniesieniu prędkości komunikacyjnej;

- poprawę stanu technicznego zaniedbanej infrastruktury kolejowej w tym budynku dworca stacji kolejowej;

- uruchomieniu efektywnego autobusu szynowego na tej trasie.

Dodała, że na następną sesję zostanie przygotowany projekt uchwały w tej sprawie.

 

Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Reczko -

poinformowała odnośnie uchwały dotyczącej sprzedaży alkoholu, że poczyniono starania dotyczące zmiany treści uchwały, nie mniej jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że jeżeli zostanie wskazana odległość dotycząca zakazu sprzedaży alkoholu od miejsca chronionego czyli np. szkoły, cmentarza, Kościoła itp. to wielu przedsiębiorców obecnie działających nie  otrzyma koncesji na sprzedaż alkoholu.

Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Reczko -

odnośnie zbiórki odpadów poinformowała, że koszt wywozu dużego kontenera szkła to 140 zł, jeżeli chodzi o opony to są one odbierane bezpłatnie.

 

Sekretarz Gminy Monika Olma -

poinformowała, że w budżecie gminy na ten rok Rada ustaliła dotację w wysokości 5000 zł na pożytek publiczny w zakresie działalności kultury. W tym roku wpłynęły trzy oferty, w związku z tym kwota 5000 zł została przyznana dla Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz otrzymało 2500 zł, Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Kozy w wysokości 700 zł oraz Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie" otrzymał 1800 zł. Dodała, że jeśli kwota byłaby wyższa, to większe byłyby również dotacje. O wysokości dotacji może zadecydować Rada podczas planowania budżetu na przyszły rok, jednocześnie wskazując źródło finansowania.

 

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine -

Sprawdzimy zwisające kable ze słupa telekomunikacyjnego.

 

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Odnośnie powierzenia drogi powiatowej w utrzymanie nie ma żadnych korzyści, wiąże się to tylko z dodatkowymi wydatkami z budżetu danej gminy, ponieważ środki przekazywane przez powiat na ten cel nigdy nie są wystarczające.

 

Radny Tomasz Matuszek

1) czy osoby, które mają podpisane umowy z firmą na wywóz śmieci muszą ją do końca marca rozwiązać?

2) ul. Bielska, odcinek między ul. Wierzbową i ul. Srebrną - prośba o poprawę chodnika przez pracowników interwencyjnych;

3) ul. Słoneczników - prośba o naprawę nawierzchni drogi;

 

Odpowiedź dla radnego Tomasza Matuszka

 

Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Reczko -

Poinformowała, że zwróciliśmy się z zapytaniem do firm, z którymi mieszkańcy maja podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych i otrzymaliśmy pisemne zapewnienie, że firmy będą rozwiązywały umowy, natomiast w sytuacji kiedy firmy nie poczynią starań o rozwiązanie umowy to należy się do nich zwrócić.

 

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -

W sprawie chodnika musimy zwrócić się do zarządcy drogi jakim jest GDDKiA.

 

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Dodał, że w dniu jutrzejszym przyjedzie do nas delegacja z GDDKiA i m.in. zostanie poruszony temat związany z chodnikami w naszej miejscowości.

 

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -

Odnośnie ul. Słoneczników w pierwszej kolejności musimy sprawdzić własność tej drogi.

 

Radna Anna Góra

1) ul. Przecznia - prośba o załatanie dziur oraz naprawę uszkodzonego rowu przy przejeździe kolejowego na ul. Przeczniej;

2) czy zostało wystosowane pismo do PKP w sprawie remontu przejazdu kolejowego?

 

Odpowiedź dla radnej Anny Góra

 

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Poinformował, że naprawy tego odcinka należą do zarządcy, czyli do kolei w związku z tym będą wystosowane pisma w tej sprawie.

 

Radna Grażyna Leśniak

1) czy jest ustalony termin wykonania odwodnienia liniowego na ul. Działy?

 

Odpowiedź dla radnej Grażyny Leśniak

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -

Na dzień dzisiejszy nie można ustalić terminu realizacji, ze względu na konieczność wykonywania już zaplanowanych zadań. Ponadto jest to duża inwestycja, która polega na odwodnieniu i wykonaniu drogi.

 

Radny Zygmunt Sołczykiewicz  

1) złożył podziękowanie za pozytywne załatwienie sprawy na ul. Spacerowej oraz Wypoczynkowej;

 

Radny Jan Pezda

1) zapytanie mieszkańca z okolicy skrzyżowania ul. Magnolii z ul. Bukietową, gdzie była przeprowadzana wizja lokalna dnia 7 kwietnia 2011 r., kiedy nastąpi odwodnienie tego odcinka drogi;

2) prośba o umieszczenie w „Wiadomościach Koziańskich" wyjaśnienia na temat wysokości opłaty za ścieki;

3) ul. Działy - prośba o zwrócenie się do Energetyki w sprawie słupa, który jest podparty i ma tylko zbrojenie, co przy silnych wiatrach stwarza zagrożenie;

4) czy znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza wprowadzenie zróżnicowanej stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych;

 

Odpowiedź dla radnego Jana Pezdy

 

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -

w odpowiedzi na zapytanie mieszkańca poinformował, że odwodnienie tego odcinka nie stanowi problemu, problem pojawia się, gdzie odprowadzić wodę, gdyż jest za mały przekrój rur.

 

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Poinformował, że informacje wyjaśniające wysokość naliczonej stawki za cieki zostały umieszczone w poprzednim numerze „Wiadomości Kozaiańskich" w związku z tym bezzasadne byłoby powtarzanie tej samej informacji.

Sprawdzimy słup i przekażemy odpowiednim służbom, żeby zareagowały w tej sprawie.

 

Radca Prawny Magdalena Kubica -

Poinformowała, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do art. 6j dodała zapis: „ Rada Gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbieranie odpadów z terenów miejskich lub wiejskich, a także od rodzaju zabudowy." Większość gmin liczy na to, że przetarg przyniesie jakieś oszczędności w stosunku do tego, co gmina założyła i wtedy zrodzą się pomysły o ile by można tę stawkę obniżyć lub zróżnicować. Ustawa nie przewidywała pewnych wariantów w czasie, kiedy uchwały były podejmowane, ponieważ gdyby tak było na początku to już wtedy można by było dokonać zróżnicowania stawki.

 

Sekretarz Gminy Monika Olma -

Nie jest wykluczone, że po procedurze przetargowej, jeśli okaże się, że  stawka będzie niższa dokonamy zróżnicowania stawki, natomiast już teraz przymierzamy się do ustanowienia dopłaty dla rodzin najuboższych.

 

Radny Leszek Łyczko

1) skrzyżowanie ul. Przeczniej z ul. Jaworową - prośba o przywrócenie zwalonego znaku w miejsce, w którym był poprzednio lub postawienie nowego jeżeli jest uszkodzony;

 

Odpowiedź dla radnego Leszka Łyczko

 

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Sprawdzimy czy zwalony znak jest nasz, czy jest w organizacji ruchu drogowego, jeżeli tak to go naprawimy.

 

Radny Roman Ślosarczyk

1) prośba mieszkańca w sprawie zalewającej go wody spływającej z ul. Zacisze, aby w pierwszej kolejności wykonać odwodnienie ul. Wiosennej;

 

Odpowiedź dla radnego Romana Ślosarczyka

 

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Problem, który powstaje na tym terenie powinien być rozwiązany na etapie projektowania. Na dzień dzisiejszy jest to duża inwestycja polegająca m. in. na wykonaniu projektu, uzyskaniu pozwolenia wodno - prawnego.

 

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -

Na tym terenie jest zrobiona kanalizacja, zabudowany rów, który spełniał swoja rolę dopóki nie pojawiła się droga. Powstaje jedynie wymiana, która wiąże się z dużym nakładem finansowym.

 

Radny Grzegorz Dudziak

1) prośba o interwencję w sprawie pojawiających się pachołków w niebezpiecznym miejscu na skrzyżowaniu ul. Krańcowej z ul. Witosa;

 

Odpowiedź dla radnego Grzegorza Dudziaka

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Zostały skierowane pisma w tej sprawie do Powiatu. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że jeżeli warunki pogodowe się poprawią to zajmą się tą sprawą.

 

 

Protokołowała

 

Małgorzata Bednarz


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 04 > 04

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u