BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 01 > 29

Aktualności

Dyżury Radnych w Kozach w 2013 roku

Dodano: 2013-01-29 13:40:40Wygasa: 2013-01-31

Poniżej nazwiska  i terminy  dyżurów  Radnych Gminy Kozy ...

WYKAZ DYŻURÓW RADNYCH GMINY KOZY

 

Radni Gminy Kozy będą dyżurować w drugi wtorek każdego miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00 w sali nr 11 Domu Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2.

 

Szczegółowy wykaz:

 

Data dyżurów

Radny

 

 

12 luty 2013

Bożena Sadlik

Roman Ślosarczyk

Miłosz Zelek

 

12 marzec 2013

Jacek Kaliński

Jan Pezda

 

9 kwiecień 2013

Anna Góra

Piotr Kulka

Bożena Sadlik

 

14 maj 2013

Jacek Kaliński

Jan Pezda

 

11 czerwiec 2013

Piotr Kulka

Tomasz Matuszek

Bożena Sadlik

 

9 lipiec 2013

Jan Pezda

Krzysztof Sporysz

 

13 sierpień

Grażyna Leśniak

Ewa Olejnik

Bożena Sadlik

 

10 wrzesień 2013

Jan Pezda

Ewa Olejnik

 

8 październik 2013

Tadeusz Bednarz

Leszek Łyczko

 

12 listopad 2013

Jan Pezda

Bożena Sadlik

Krzysztof Sporysz

 

10 grudzień 2013

Grzegorz Dudziak

Zygmunt Sołczykiewicz

 

 

 

Bal dla dzieci w Domu Kultury w Kozach!

Dodano: 2013-01-29 13:31:49Wygasa: 2013-02-07

Dom Kultury zaprasza dzieci na Karnawałowy Bal Przebierańców
czwartek - 6 lutego 2013 r.sala widowiskowa Domu Kultury w Kozach godz.: 16.00 - 18.00

cena biletu: 5 zł
Bilety do nabycia przy wejściu na salę.

hk

w sprawie ubojów gospodarczych ...

Dodano: 2013-01-29 13:31:13Wygasa: 2013-02-28

Ponizej informacje na temat OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA UBOJÓW GOSPODARCZYCH do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, a także powiadomień o padnięciach zwierząt hodowlanych (świń)...

1.     Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt gospodarskich posiadacz zwierząt informuje Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju. W przypadku świń informację tą można przekazać telefonicznie pod nr tel. (033) 496-01-80 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

2.     W przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz, informacja taka przekazywana jest w formie pisemnego powiadomienia              ( wg wzoru - w załączeniu do niniejszego pisma ), zawierającego dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka. Materiał szczególnego ryzyka stanowią:

a)          u cieląt - jelita od dwunastnicy do odbytnicy, migdałki krezka

b)          u owiec i kóz - czaszka zawierająca mózg oraz oczy, migdałki, jelito biodrowe oraz rdzeń kręgowy owiec i kóz w wieku powyżej 12 miesięcy oraz śledziona owiec i kóz w każdym wieku

Materiał taki należy przekazać do podmiotów uprawnionych do odbioru materiału kategorii I (przykładowe dane podano poniżej):

  • Zakład Rolniczo - Przemysłowy „Farmutil" S.A.

tel. całodobowy:  33 -445-81-99; Tel. kom.  667984802 lub 782971055

  • SARIA Małopolska Sp. z o.o. Tel. 12387 30 60; fax.: 12 - 387 30 61.

3.     Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych podlega obowiązkowemu badaniu na włośnie. Badanie takie dokonywane jest przez urzędowego lekarza weterynarii wyznaczonego do badania mięsa przeznaczonego na użytek własny.

4.     Po zbadaniu mięsa urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania poubojowego mięsa lub o przeprowadzeniu badania próbek mięsa. Zaświadczenie to należy zachować jako dowód faktu przebadania mięsa przez lekarza. Ze względów bezpieczeństwa mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem wyniku badania na włośnie oraz w/w  zaświadczenia.   

5.      Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem MR i RW z dnia 26.05.2010r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego(DZ. U. Nr 93, poz. 600) w § 1 pkt. 34 określa karę od 100 zł do 2000 zł za niespełnianie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny- nie spełnieniem wymagań jest także nie zgłoszenie co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt gospodarskich posiadacz zwierząt informuje urzędowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju.

6.       Niedopuszczalny jest ubój w gospodarstwie bydła powyżej szóstego miesiąca życia   i zwierząt jednokopytnych ( konie, osły, muły itp. ).

J.Ł
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań
i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone
w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344
z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie przepis, nakazujący utrzymywanie grupowe loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia.

Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 lub więcej loch lub loszek po pokryciu.

Ponadto, w przypadku utrzymywania grupowego loch i loszek powierzchnia kojca przypadająca na jedną sztukę powinna wynosić:
a) dla loch - co najmniej 2,25 m2, przy czym nie mniej niż 1,3 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża - otwory odpływowe;
b) dla loszek po pokryciu - co najmniej 1,64 m2, przy czym nie mniej niż 0,95 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża - otwory odpływowe.
W przypadku utrzymywania loch lub loszek po pokryciu w grupie:
1) do 5 sztuk - powierzchnia kojca, powinna być większa o 10 %;
2) powyżej 39 sztuk - powierzchnia kojca może być mniejsza o 10 %.
Długość każdego z boków kojca powinna wynosić w przypadku grup:
1) do 5 sztuk - co najmniej 2,41 m;
2) powyżej 5 sztuk - co najmniej 2,81 m.


Mając powyższe na względzie należy pamiętać, iż utrzymywanie loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia pojedynczo, będzie dopuszczalne jedynie w gospodarstwach utrzymujących mniej niż 10 loch lub loszek po pokryciu. Niedostosowanie pomieszczeń dla zwierząt do grupowego utrzymywania loch lub loszek będzie skutkowało koniecznością zmniejszenia ich stanu liczebnego do maksymalnie 9 sztuk lub zastosowaniem przymusu administracyjnego.

 

UWAGA!!!

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA PADNIĘCIA BYDŁA, OWIEC LUB KÓZ DO POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII

 

 

      Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku- Białej uprzejmie przypomina, iż stosownie do zapisów art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  (Dz.U.2008.213.1342) posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii wolnej praktyki o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kto uchyla się od obowiązku zgłaszania padnięcia bydła, owiec lub kóz podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny. 

          Powiadomienie powiatowego lub terenowego lekarza weterynarii jest również niezbędne w celu wystawienia dokumentu koniecznego przy odbiorze zwierzęcia przez zakład utylizacyjny (awizo). Awizo wystawia powiatowy lub terenowy lekarz weterynarii.

Zwierzęta, które padły są odbierane przez zatwierdzone zakłady utylizacyjne i tam - w zależności od potrzeby - są poddawane m.in. badaniom w kierunku BSE.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia padnięcia w/w zwierząt podczas kontroli gospodarstw dotyczących sprawdzania wymogów w obszarze wzajemnej zgodności skutkować będzie wpisaniem do protokołu kontroli punktów karnych, co z kolei może skutkować zmniejszeniem kwot  dopłat dla posiadaczy zwierząt.

Przypominam jednocześnie, że posiadacz zwierzęcia ma również obowiązek powiadomić Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku- Białej o padnięciu zwierzęcia w ciągu 7 dni od daty zaistnienia takiego faktu.  

Powiadomienie

 o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

 

I.     Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia:

 

................................................................................................................................................

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo:1)

 

................................................................................................................................................

Gatunek zwierząt poddawanych ubojowi:

 

................................................................................................................................................

Liczba zwierząt poddawanych ubojowi:

 

................................................................................................................................................

Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi:2)

 

................................................................................................................................................

Miejsce uboju:

 

................................................................................................................................................

Termin uboju:

 

................................................................................................................................................

Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju:

 

................................................................................................................................................

Inne dane, w tym numer telefonu, przekazującego powiadomienie:

 

................................................................................................................................................

II.    Oświadczenie o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka

Oświadczam, że pokryję koszty zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka dokonanego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.).

III.   Informacja o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego

Zgłaszam do badania poubojowego mięso pozyskane / nie zgłaszam do badania poubojowego mięsa pozyskanego3) ze zwierząt poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa na użytek własny.

 

                                                                                                               ......................................

                                                                                                                      (data i podpis)

______

1)     Dotyczy uboju zwierząt w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane.

2)     Dotyczy cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia.

3)     Niepotrzebne skreślić.

Mam haka na raka - akcja profilaktyczna

Dodano: 2013-01-29 13:04:38Wygasa: 2013-02-28

Rozpoczyna się 6. edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży "MAM HAKA NA RAKA", logo akcjiktóry tym razem poświęcony jest profilaktyce jednego ze złośliwych nowotworów skóry- czerniakowi. Istotą tego programu jest zaangażowanie młodzieży w proces budowania świadomego zdrowotnie społeczeństwa, którego obywatele będą wykonywać regularne badania profilaktyczne w kierunku chorób nowotworowych. Efektem każdej edycji jest ogólnopolska kampania społeczna, zaprojektowana przez uczestników programu.

W LO w Kozach znalazł się odważny pięcioosobowy zespół uczennic z klas drugich: Agnieszka Gunia, Katarzyna Gawęda, Anna Koziołek, Justyna Konior i Zuzanna Olearczyk, który pod czujnym okiem pani Beaty Urbaniec będzie realizował ten projekt.

    Życzymy im powodzenia!

 

 

Mam haka na raka

"Zabytkowy park pałacowy w Kozach"

Dodano: 2013-01-29 12:56:51Wygasa: 2013-02-02

Dom Kultury w Kozach, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz apraszają na prelekcję Pana Jakuba Połącarza pt. „Zabytkowy park pałacowy w Kozach"oraz na rozstrzygnięcie konkursu „Kojskie filmowanie"w dniu 1 lutego 2013 roku o godzinie 17.00 w Galerii Domu Kultury w Kozach.

logo akcji Razem dla PlatanaImpreza w ramach akcji "razem dla platana"

 

 

hk


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 01 > 29

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u