BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 12 > 20
Kategoria: Akty normatywne i prawne

Informacje na temat "podatku śmieciowego"

Dodano: 2012-12-20 14:05:00Wygasa: 2013-10-31

                                                    Szanowni Mieszkańcy!

W Urzędzie Gminy Kozy trwają prace przygotowawcze do wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z wymaganiami zawartymi w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadzane zmiany mają na celu dostosowanie polskich przepisów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi do wymogów unijnych. Nowy system będzie obowiązywał we wszystkich gminach w Polsce. Na terenie naszej miejscowości zostanie wdrożony od 1 lipca 2013 r.

 

W ramach wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Rada Gminy Kozy podjęła dotychczas następujące uchwały:

1)      uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowić iloczyn  liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą. Metoda ta została wybrana spośród czterech przewidzianych w ustawie tj. iloczynu ilości zużytej wody na danej nieruchomości i stawki opłaty, iloczynu powierzchni lokalu mieszkalnego i stawki, gospodarstwa domowego oraz iloczynu  liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki. Do wyboru metody wzięto pod uwagę przede wszystkim warunki lokalne.

2)      uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będziemy uiszczać kwartalnie, do 30 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał, w kasie Urzędu lub na indywidualne konto bankowe. Ustalając zasady wnoszenia opłaty wzięto pod uwagę wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami.

3)      uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Przyjęcie przez Gminę Kozy obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oznacza, że właściciele tych nieruchomości będą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminy. Do takich nieruchomości należą m.in. obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, działki rekreacyjne i letniskowe, sklepy i inne nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wszystkie uchwały są dostępne na stronie internetowej www.kozy.pl

 Rada Gminy Kozy podejmie następujące uchwały:

1. uchwałę w sprawie  ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Z pobranych opłat Gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu, obejmujące koszty odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów komunalnych oraz koszty administracyjne.

2. uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne będzie miał obowiązek złożenia deklaracji, o której mowa powyżej w Urzędzie Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2013r. Początkiem roku formularz deklaracji wraz z objaśnieniami dotyczącymi jej wypełnienia będzie dostarczony do właścicieli nieruchomości. Druki deklaracji dostępne będą również do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozy oraz w siedzibie Urzędu. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wątpliwości co do danych  w niej zawartych, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
3. Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy. W Regulaminie zostaną określone wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku  na terenie nieruchomości, rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  z produkcji rolniczej, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

Aby  przybliżyć zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostanie przeprowadzona wśród Mieszkańców  i Przedsiębiorców kampania informacyjno-edukacyjna, którą rozpoczniemy początkiem 2013r., po podjęciu przez Radę Gminy Kozy wszystkich obligatoryjnych uchwał. Poinformujemy właścicieli nieruchomości jak prawidłowo segregować odpady, w jakich terminach będą one odbierane z nieruchomości i z jaką częstotliwością będzie trzeba wnosić do Gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Kolejnym zadaniem poprzedzającym wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami będzie przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie naszej Gminy.

Nie da się ukryć, że obowiązek stworzenia nowego systemu gospodarowania odpadami, narzucony gminom przez znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest dla nas dużym wyzwaniem i zadaniem, które będziemy realizować wspólnie z naszymi Mieszkańcami.

Przedstawiamy Państwu kolejne projekty uchwał Rady Gminy Kozy i czekamy na Państwa ewentualne uwagi i wnioski

Pokaż projekty na bip.kozy.pl.

 


Kategoria: Akty normatywne i prawne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 12 > 20

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u