BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 12 > 18

Aktualności

Relacja z XXIII Sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2012-12-18 16:36:37Wygasa: 2013-01-11

W dniu 14 grudnia 2012 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Kozy.

Poniżej relacja z posiedzenia oraz wnioski i interpelacje zgłoszone na tej sesji.

Na XXIII Sesji Rada podjęła 9 uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/115/12 Rady Gminy Kozy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozy - uchwała została podjęta w związku z  utworzeniem z dniem 1 stycznia 2013 r. nowej jednostki organizacyjnej gminy - Placówki Wsparcia Dziennego i koniecznością uaktualnienia Statutu Gminy Kozy.

2) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.;

3) w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów - przedmiotowa uchwała zgodnie  z art. 223 ustawy o finansach publicznych daje możliwość jednostkom oświatowym podstawę realizacji zadań określonych w w/w ustawie do utworzenia wydzielonych rachunków dochodów;

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012 - 2021 -

w uchwale tej został uaktualniony plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie wydanych Zarządzeń Wójta podjętych w okresie od 23 listopada do 4 grudnia br. oraz na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok;

5) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Kozy;

6) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 - 2022;

7) Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy;

8) w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków - w uchwale określono stawkę dopłaty z budżetu Gminy Kozy dla taryfowej grupy odbiorców „gospodarstw domowych" do ceny 1 m3 ścieków odbieranych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w wysokości 2,77 zł netto powiększoną o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

9) w sprawie planu pracy Rady Gminy Kozy na 2013 rok - zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 3 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Pracy Rady Gminy Kozy stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/115/12 Rady Gminy Kozy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozy, obowiązkiem Rady Gminy jest uchwalenie na ostatniej sesji w roku rocznego planu pracy.

 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

 Małgorzata Bednarz

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych

Na XXIII Sesji Rady Gminy dnia 14 grudnia 2012 r.

 

Radny Zygmunt Sołczykiewicz

1) przystanek PKS od strony ul. Południowej - prośba o zwiększenie mocy oświetlenia przy DK - 52;

 

Odpowiedź dla radnego Zygmunta Sołczykiewicz

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

W sprawie zwiększenia mocy oświetlenia przy DK - 52 wystosujemy odpowiednie pismo do energetyki.

 

Radny Jacek Kaliński

1) czy jest już odpowiedź Spółki Wodnej w sprawie rowu melioracyjnego przy ul. Tęczowej?

 

Odpowiedź dla radnego Jacka Kalińskiego

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

W sprawie rowu melioracyjnego wzdłuż ul. Tęczowej odbyło się spotkanie ze Spółką Wodną, na którym zaproponowano wykonanie aneksu do istniejącego projektu odwodnienia terenu jeśli prawnie jest to dozwolone, który upadł ze względu na to, iż mieszkańcy ul. Wiejskiej nie wyrazili na to zgody.

 

Radna Anna Góra

1) przejazd kolejowy na ul. Przeczniej - prośba o wystąpienie do PKP w sprawie remontu przejazdu kolejowego;

2) podziękowanie za pozytywne rozpatrzenie interpelacji z XX sesji w sprawie wystąpienia do PKP o to, aby pociąg jadący do Krakowa miał więcej składów

 

Odpowiedź dla radnej Anny Góra

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

W sprawie przejazdu kolejowego na ul. Przeczniej wystosujemy pismo, aby PKP znalazło  środki finansowe i dokonało modernizacji tego terenu.

 

Radny Roman Ślosarczyk

1) prośba, aby w przyszłym roku przyspieszyć rozmowy na temat projektowania budżetu; wniosek w sprawie udziału części radnych podczas projektowania budżetu na przyszły rok;

 

Odpowiedź dla radnego Romana Ślosarczyka

 

Skarbnik Gminy Dominik Pawiński -

Poinformował, że na etapie projektowania budżetu, poszczególni kierownicy przygotowują plany finansowe, natomiast Wójt przygotowuje projekt budżetu, który przesyła do RIO w celu zaopiniowania. Następnie trwają prace w komisjach, które polegają na tym, że to Rada Gminy ustala, bądź proponuje zmiany do projektu budżetu.

 

Radca prawny Magdalena Kubica -

Uzupełniła wypowiedź, że wyłączna kompetencja ustawowa przygotowania projektu budżetu należy do Wójta.

Sekretarz Gminy  Monika Olma -

Wyjaśniła, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby we wrześniu czy też w październiku, przed rozpoczęciem prac nad projektowaniem budżetu, na komisjach Rada wspólnie przy udziale Pana Wójta zastanowiła się jakie priorytetowe zadania chce wykonywać i złożyć jako wnioski do projektu budżetu.

 

Radny Grzegorz Dudziak

1) ul. Krańcowa - prośba o interwencję w sprawie zniszczonego oznakowania drogi;

2) przejście dla pieszych nad ciekiem wodnym rzeki Pisarzówka - brak światła pulsacyjnego nad przejściem dla pieszych;

 

Odpowiedzi dla radnego Grzegorza Dudziaka

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

W sprawie ul. Krańcowej i zniszczonego oznakowania drogi, zwrócimy się do Zarządu Dróg Miejskich w Bielsku - Białej w tej sprawie.

Odnośnie lampy pulsującej nad przejściem dla pieszych otrzymaliśmy pismo, w którym uzyskaliśmy informację, że będzie oświetlone na przełomie roku 2012/2013.

 

Radny Piotr Kulka

1) ul. Sobieskiego - prośba mieszkańców o wystąpienie do powiatu w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania ul. Sobieskiego z ul. Kwiatową;

 

Odpowiedź dla radnego Piotra Kulka

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

W sprawie ul. Sobieskiego wystąpimy do Zarządu Dróg Powiatowych w celu zmiany organizacji ruchu.

 

Radny Miłosz Zelek  

1) czy podczas odbioru ul. Cmentarnej zostało sprawdzone, czy firma SKANSKA wykonała prace związane z naprawą ul. Topolowej?

 

Odpowiedź dla radnego Miłosza Zelka

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Ograniczenie czasowe, a także warunki atmosferyczne spowodowały, że firma SKANSKA zdążyła wykonać dwa zjazdy do posesji, natomiast rzeczy których nie wykonała zostały spisane w notatce, tzn. kwestia zaasfaltowania skrzyżowania z ul. Topolową i ul. Pod Grapą oraz utwardzenia poboczy wzdłuż ul. Topolowej, a także humusowanie skarp obsianie trawą zostaną wykonane wiosną w ramach przeglądu gwarancyjnego najpóźniej do 15 maja 2013r.

 

    Protokołowała

 

Małgorzata Bednarz


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 12 > 18

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u