BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 11 > 30

Relacja z XXII Sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2012-11-30 09:57:28Wygasa: 2012-12-05

W dniu 23 listopada 2012 r. odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Kozy. Relacja z obrad oraz interpretacje zgłoszone podczas posiedzenia poniżej ...

 

Relacja z  XXII Sesji Rady Gminy Kozy:

 W dniu 23 listopada 2012 r. odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Kozy.

 

Na XXII Sesji Rada podjęła 10 uchwał:

1) w sprawie Programu współpracy Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego co roku do dnia 30 listopada uchwala roczny program współpracy Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy. W ramach programu przyjęto następujące priorytetowe zadania publiczne:

a) zadania z dziedziny kultury i sztuki, w tym:

- ochrony i rozwoju dziedzictwa narodowego i kulturowego

- ochrona tożsamości kulturowej

- wspieranie inicjatyw artystycznych

- wspieranie lokalnego ruchu wydawniczego

b) zadania z dziedziny kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym:

- szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu

- organizacja imprez rekreacyjno - sportowych

- organizacja imprez turystycznych.

2) w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na mocy art. 6k ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy w drodze uchwały ma dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Głównym celem wyboru metody jest jak najmniejsze obciążenie mieszkańców kosztami systemu, przy równoczesnym zorganizowaniu optymalnie sprawnego, sprawiedliwego społecznie i maksymalnie szczelnego systemu. Jako sposób ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje się metodę naliczania stawki w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

3) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przedmiotowa uchwała miała na celu określenie terminu wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Mając na uwadze konsultacje przeprowadzone w formie ankiety oraz opinie mieszkańców, zasadne jest aby opłaty przyjmowane były z góry, kwartalnie, do końca miesiąca rozpoczynającego kwartał.

4) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - Rada Gminy na mocy art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w drodze uchwały postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Podejmując przedmiotową uchwałę, Gmina przejmie kontrolę nad całym strumieniem opadów komunalnych powstających na jej terenie.

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - w uchwale określono stawki podatku od nieruchomości na 2013 r.;

6)w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 r. - w uchwale określono stawki podatku od środków transportowych na 2013 r.;

7) w sprawie opłaty targowej - w uchwale tej zostały określone stawki dziennych opłat targowych, które są zróżnicowane w zależności od miejsca prowadzenia handlu oraz przypadki, w których zwalnia się od obowiązku uiszczania opłaty targowej, a także podano wykaz inkasentów oraz wysokość przysługującego im wynagrodzenia prowizyjnego od zainkasowanych kwot.

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012 - 2021 - w uchwale tej został uaktualniony plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie wydanych Zarządzeń Wójta podjętych w okresie od 6 października do 23 listopada br. oraz na podstawie uchwały Nr XXI/153/12 Rady Gminy Kozy z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok;

 

9) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Kozy;

10) w sprawie zmiany uchwały Nr XX/148/12 Rady Gminy Kozy z dnia 5 października 2012 roku o udzieleniu przez Gminę Kozy pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.

 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 Małgorzata Bednarz

 

 

 

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych

Na XXII Sesji Rady Gminy dnia 23 listopada 2012 r.

 

Radny Leszek Łyczko

1) odcinek drogi pomiędzy ul. Jemioły a ul. Laskową - prośba o zwrócenie się do firmy AQUA S.A. o naprawienie uszkodzeń chodnika, które powstały podczas wykonywanych prac;

2) ul. Czereśniowa - prośba o udzielenie informacji związanych z realizacją inwestycji przez Urząd gminy Kozy na ul. Cmentarnej w związku z wywozem ogromnej ilości mas ziemnych, ich składowaniem i zagospodarowaniem na nieruchomości położonej przy ul. Czereśniowej;

 

Odpowiedź dla radnego Leszka Łyczko

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

W sprawie naprawy chodnika zostanie wystosowane pismo do firmy AQUA S.A.

 

Radny Miłosz Zelek

1) ul. Topolowa - zjazd z Drogi krajowej DK - 52, końcowy odcinek ul. Topolowej od posesji nr 24 do skrzyżowania z ul. Poprzeczną, początek ul. Pod Grapą, ul. Młyńska, ul. Kościelna - odcinki dróg, na których powstały uszkodzenia w związku z przebudową ul. Cmentarnej - czy firma, która wykonuje prace związane z przebudową drogi, mogłaby w ramach współpracy z gminą wykonać tzw. uszczelnienia, zabezpieczenia przed przeciekaniem powierzchni;

2) plac zabaw przy SP Nr 1 - składowanie materiałów, wykonywanie prac na placu zabaw oraz wykorzystywanie piasku z placu zabaw do podsypywania przez firmę Skanska  - czy firma dokona częściowej wymiany i uzupełnienia piasku na placu zabaw, czy też koszt wymiany będzie pokryty z budżetu SP Nr 1;

3) ul. Sobieskiego - prośba o doprowadzenie do użyteczności chodnika przez pracowników interwencyjnych;

4) pniaki na skarpach przy ul. Sobieskiego - prośba o usunięcie;

5) ul. Poprzeczna - załamanie kanalizacji deszczowej - prośba o interwencję;

6) urwana barierka przed wiaduktem w Dolnej Wsi na ul. Nadbrzeżnej - prośba o naprawienie;

7) parking na pl. Ks. Kochaja - w związku z przebudową ul. Cmentarnej i ograniczonymi miejscami parkingowymi prośba o wyrozumiałość i przychylność Policji względem parkujących na tym terenie osób;

 

Odpowiedź dla radnego Miłosza Zelka

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Przetarg na przebudowę ul. Cmentarnej obejmuje tylko ul. Cmentarną, w związku z tym nie możemy oczekiwać naprawy całości tych dróg, na których wystąpiły uszkodzenia ponieważ takie warunki nie zostały ujęte w przetargu. Nie mniej jednak zostaną one posprzątane a pobocza poprawione, tam gdzie zostały zniszczone, natomiast naprawę skrzyżowania z ul. Pod Grapą chcemy wynegocjować z firmą, która wykonuje przebudowę ul. Cmentarnej.

Chodnik wzdłuż ul. Sobieskiego nie był ujęty w przetargu, możemy przeprowadzić rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych, aby wykonał doraźny remont tego chodnika, ewentualnie można by było zwrócić się również z prośbą do radnych powiatowych w tej sprawie.

Pniaki być może zostaną usunięte wraz z zakończeniem inwestycji.

Barierka - sprawdzimy, jeśli jest to w naszym zakresie to zostanie zlecone naprawienie tej barierki.

 

Komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach Piotr Sołtysik -

Parkowanie na placu Kochaja - nie ma nagonki, ani niewłaściwego działania policji względem nieprawidłowego parkowania kierowców. Każdy policjant, który jest na miejscu zdarzenia musi interweniować, pierwszą czynnością jest upomnienie natomiast w przypadku kierowcy, na którego nie działa ta forma stosowana jest represja mandatowa.

Rozwiązaniem tego problemu na czas związany z przebudową ulicy Cmentarnej i ograniczeniem miejsc parkingowych może być umieszczenie tablic informacyjnych, które będą wyznaczały miejsca parkingowe lub wprowadzenie czasowej strefy parkowania.

 

Radny Roman Ślosarczyk

1) skrzyżowanie ul. Wrzosowej z ul. Przepiórek - prośba o uzupełnienie dziury kamieniem;

 

Odpowiedź dla radnego Romana Ślosarczyka

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine -

W miarę możliwości, na bieżąco dziury w drogach będą wypełnione.

 

Radna Grażyna Leśniak

1) mieszkańcy ul. Działy od skrzyżowania z ul. Tęczową do ul. Podgórskiej zwracają się z prośbą o założenie kratownicy nad skrzyżowaniem ulic Działy i Tęczowej na przekątnej drogi;

 

Odpowiedź dla radnej Grażyny Leśniak

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine -

Rozpatrzymy techniczną możliwość wykonania tego korytka, na tym odcinku drogi.

 

Radny Tadeusz Bednarz

1) czy został uwzględniony próg zwalniający na ul. Cmentarnej?

2) kto będzie ponosił koszt za wywóz śmieci na ul. Cmentarnej i czy można by było umieścić na dwóch miejscach parkingowych kontenery na śmieci?

3) czy można rozpatrzyć sprawę związaną z oświetleniem na ul. Orchidei?

4) chodnik wzdłuż ul. Sobieskiego - prośba o poprawienie kostek chodnikowych;

5) czy w projekcie organizacyjnym ruchu drogowego jest uwzględniony próg zwalniający na ul. Chabrowej?

 

Odpowiedzi dla radnego Tadeusza Bednarz

Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Reczko -

Zobowiązanym do ponoszenia kosztów za wywóz odpadów komunalnych jest właściciel nieruchomości. Nie ma możliwości umieszczenia kontenerów na parkingu przy ul. Cmentarnej ze względu na to, że w miejscach tych utworzą się dzikie wysypiska śmieci oraz będą podrzucane śmieci nie tylko przez mieszkańców, ale również przez przejezdnych.

 

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Ulica Orchidei nie ma projektu oświetlenia.

Chodnik wzdłuż ul. Sobieskiego - odpowiedź udzielona w interpelacjach radnego Miłosza Zelka.

Progi zwalniające na ul. Cmentarnej są uwzględnione z projekcie organizacyjnym ruchu drogowego.

Próg zwalniający na ul. Chabrowej również jest uwzględniony w projekcie organizacyjnym ruchu drogowego, nie mniej jednak czekamy na jego wykonanie.

 

Radny Grzegorz Dudziak

1) kiedy zostanie wykonane oświetlenie na drodze krajowej DK - 52 nad mostem rzeki Pisarzówka

2) pętla autobusowa nr 6 - spływająca woda z ul. Krańcowej przez pętle na drogę krajową DK - 52 - prośba o interwencje w tej sprawie;

 

Odpowiedź dla radnego Grzegorza Dudziaka

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

W sprawie oświetlenia otrzymaliśmy informację, że GDDKiA będzie przeprowadzała w tej kwestii rozmowy z Zakładem Energetycznym a pozytywne rozpatrzenie nastąpi na przełomie roku 2012/2013. Problem ten zostanie również omówiony podczas najbliższego spotkania z GDDKiA oraz zostanie wystosowane pismo w tej sprawie.

W sprawie spływającej wody przez pętle autobusową w Małych Kozach zostanie wystosowane pismo do Zarządu Dróg Miejskich w Bielsku - Białej w tej sprawie, jeśli będzie taka potrzeba do wystąpimy o przeprowadzenie wizji lokalnej.

 

Radna Anna Góra

1) ul. Klonowa prośba mieszkańców o postawienie znaku ograniczającego prędkość;

 

Odpowiedź dla radnej Anny Góra

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Rozpatrzymy propozycję umieszczenia znaku drogowego ograniczającego prędkość na ul. Klonowej.

 

Radna Ewa Olejnik

1) czy w przyszłorocznym budżecie są uwzględnione pieniądze na wykonanie progów zwalniających na ul. Gajowej?

 

Odpowiedź dla radnej Ewy Olejnik

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Rozważymy możliwość umieszczenia progów zwalniających, jeżeli obejmuje to projekt organizacji ruchu drogowego.

 

Radny Jan Pezda

1) czy w przyszłorocznym budżecie jest uwzględnione dokończenie prac na ul. Szkolnej?

 

Odpowiedź dla radnego Jana Pezda

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Jeżeli środki finansowe pozwolą to zostanie dokończona przebudowa ul. Szkolnej.

 

Radna Bożena Sadlik

1) czy są już przyznane pieniądze na realizację IX etapu kanalizacji?

 

 

 

Odpowiedź dla radnej Bożena Sadlik

Kierownik Ref. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Beata Fecko -

Nasza gmina znajduje się na 45 miejscu na 68 złożonych wniosków odnośnie przyznawania pieniędzy na budowę kanalizacji. Wydział Terenów Wiejskich nie udzielił jeszcze odpowiedzi, dla których gmin zostały zabezpieczone środki finansowe, nie mniej jednak na 80% możemy powiedzieć, że pieniądze te zostaną nam przyznane.

Odpowiedzi na powyższe interpelacje, wnioski i zapytania udzielono ustnie na sesji w punkcie 9 porządku obrad.

 

Odpowiedź na piśmie (do dnia 14 grudnia br.) dla:

- Leszek Łyczko - pkt. 1.

 

 

    Protokołowała

 

Małgorzata Bednarz

 


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 11 > 30

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u