BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 11 > 15

Relacja z XXI Sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2012-11-15 09:00:22Wygasa: 2012-11-24

 W dniu 9 listopada 2012 r. odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Kozy.

Na XXI Sesji Rada podjęła 4 uchwały:

1)     W sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Kozach

2)     w sprawie nadania statutu Placówce Wsparcia Dziennego w Kozach

- w związku z wszczęciem postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/141/12 Rady Gminy Kozy z dnia 5 października 2012 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Kozach oraz stanowiska Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego, który kwestionuje ujęcie w jednym akcie prawnym utworzenie placówki oraz nadanie jej statutu, ze względu na to, iż zdaniem nadzoru prawnego utworzenie jednostki organizacyjnej nie ma charakteru prawa miejscowego i tym samym nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym, w związku z powyższym Wójt gminy przedłożył Radzie dwa odrębne projekty uchwał w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Kozach oraz w sprawie nadania statutu Placówce Wsparcia dziennego w Kozach.

3) w sprawie zmiany uchwały Nr XX/145/12 Rady Gminy Kozy z dnia 5 października 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - Organ nadzoru badając przedmiotową uchwałę stwierdził jej niezgodność z prawem w zakresie zmienianych zapisów. Rada Gminy, w oparciu o upoważnienie zawarte w przepisie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), jest zobligowana do określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca w chwili ubiegania się o uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zmieniane zapisy formułowały natomiast wymagania, które powinien on realizować prowadząc już w/w działalność. W związku z powyższym należało zmienić w określonym zakresie podjętą dnia 5 października uchwałę Nr XX/145/12 Rady Gminy Kozy.

4) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 roku Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Kozy;

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

 Małgorzata Bednarz

 

 

 

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych

Na XXI Sesji Rady Gminy dnia 9 listopada 2012 r.

 

 

 

 

Radny Tomasz Matuszek

1) ul. Złota - problem odprowadzenia wody deszczowej do rowu, zablokowany przepływ - prośba o sprawdzenie i rozwiązanie problemu;

2) skrzyżowanie ul. Wapiennej i ul. Legiońskiej - prośba o załatanie dziury;

 

Odpowiedź dla radnego Tomasza Matuszka

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Problem ul. Złotej nie jest w gestii Urzędu Gminy, sprawę należy skierować do Nadzoru Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej. Ponadto mieszkańcy musza uregulować gospodarkę wodno - ściekową na swoich działkach. Urząd Gminy może jedynie zwrócić się do mieszkańców ul. Złotej o okazanie faktur za wywóz zanieczyszczeń komunalnych, a także sprawdzić pod kątem prawa wodnego.

Tematy związane z drogami, ich naprawą oraz załataniem dziur zostaną rozpatrzone, nie mniej jednak ze względu na ilość posiadanych środków finansowych nie wszystkie prace zostaną w tym roku wykonane.

 

Radna Ewa Olejnik

1) czy zostały podjęte działania dotyczące bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Krakowskiej w Kozach Gajach, gdzie miał miejsce tragiczny wypadek?

2) czy w tym roku zostaną dokończone prace na ul. Gajowej?

3) czy zostało wysłane pismo do Kurii dot. ul. Przepiórek?

4) dlaczego na ul. Sobieskiego w związku z tak dużą inwestycją nie został wykonany również chodnik?

 

Odpowiedź dla radnej Ewy Olejnik

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

W sprawie przejścia dla pieszych i tragicznego wypadku, który miał miejsce 10 października br., mieszkańcy wystosowali do nas pismo wraz z petycjami, które przekazaliśmy do zarządcy drogi, czyli do GDDKiA w Katowicach, z prośbą o zabezpieczenie w swoim budżecie na 2013 rok środków finansowych na wykonanie chodnika na ul. Krakowskiej w Kozach Gajach.

Pismo do Kurii w sprawie ul. Przepiórek zostało wysłane.

Chodnik na ul. Sobieskiego nie został wykonany ze względu na wysoki koszt inwestycji.

 

Radna Grażyna Leśniak

1) skrzyżowanie ul. Błękitnej z ul. Tęczową - prośba o wypełnienie dziur;

2) ul. Spokojna i ul. Jaskółcza - prośba o udzielenie szczegółowej odpowiedzi na złożoną interpelację na XX sesji.

 

Odpowiedź dla radnej Grażyny Leśniak

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Ulica Błękitna jest w części ulicą prywatną i w części ulicą gminną. Nie wszyscy mieszkańcy mają uregulowane prawo własności, w związku z tym nie mogą przekazać tego terenu gminie.

Ulica Jaskółcza i ul. Spokojna nie ma projektu odwodnienia deszczowego, natomiast jeśli chodzi o załatanie dziur to w miarę możliwości wypełnimy je korą asfaltową.

 

Radny Zygmunt Sołczykiewicz

1) ul. Spacerowa - prośba o wykonanie remontu drogi;

 

Radna Anna Góra

1) ul. Orzechowa - dziura w rurze - prośba o wysłanie pisma do firmy AQUA S.A. z zapytaniem czy będą wymieniać rury na terenie gminy Kozy.

 

Odpowiedź dla radnej Anny Góra

Wójt gminy Krzysztof Fiałkowski -

W sprawie wyciekającej wody i dziur powstałych w rurach zostanie wystosowane pismo do AQUA S.A.

 

Radny Jacek Kaliński

1) ul. Krakowska przy kapliczce - kiedy zostanie dokończony chodnik;

2) koniec ul. Tęczowej na wysokości nr 37 - prośba o poszerzenie zasypanego rowu melioracyjnego;

3) skrzyżowanie ul. Wilgi z ul. Tęczową - prośba o interwencję w sprawie uszkodzonej rury;

4) ul. Zdrojowa - prośba o zalatanie dziur;

5) ul. Azaliowa i ul. Storczyków - prośba o załatanie dziur.

 

Odpowiedź dla radnego Jacka Kalińskiego:

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Prace związane z naprawą chodnika zostaną wznowione w momencie, kiedy będzie decyzja odnośnie wycięcia drzewa.

Ulica Tęczowa - prace zostaną zgłoszone i przekazane do wykonania pracownikom interwencyjnym.

Rowy na ul. Wilgi zostaną sprawdzone.

 

Radny Krzysztof Sporysz

1) ul. Piaskowa - prośba o interwencję w sprawie przepełnionych korytek odprowadzających wodę;

2) skrzyżowanie ul. Beskidzkiej i ul. Chrobaczej - prośba o naprawę zniszczonego lustra;

3) czy interpelacje zgłoszone na XX sesji dot. łatania dziur będą jeszcze w tym roku realizowane czy ze względów finansowych będzie to przeniesione na przyszły rok;

4) dziura przed sklepem ABC - prośba o załatanie dziury;

5) rondo wyjazd z ul. Beskidzkiej - prośba o zwrócenie uwagi na gromadzenie się wody deszczowej podczas opadów na drodze.

 

Odpowiedź dla radnego Krzysztofa Sporysza:

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Zgłosimy uszkodzone lustro, jeśli będzie to zniszczenie to w miarę posiadanych środków zostanie ono wymienione.

Ulica Piaskowa prace dotyczące oczyszczenia korytek odprowadzających wodę zostaną wykonane przez robotników gospodarczych.

 

 

Radny Leszek Łyczko

1) rondo kpt. Kunickiego - prośba o przywrócenie znaków nakazu jazdy z prawej strony znaku;

2) zalegające liście na przystankach - prośba o posprzątanie liści.

 

Odpowiedź dla radnego Leszka Łyczko:

Wójt gminy Krzysztof Fiałkowski -

W sprawie ronda możemy wystosować pismo do zarządcy drogi. Ponadto zwróciliśmy się do Komendy Miejskiej, aby nadzorowali ten teren.

Liście zalegające na przystankach zostaną usunięte przez robotników gospodarczych.

 

Radny Tadeusz Bednarz

1) wykaz dróg gminnych - prośba o zaznaczenie w wykazie, które z dróg wewnętrznych są drogami gminnymi;

2) ul. Cmentarna - jaki jest realny termin zakończenia inwestycji;

3) ul. Chabrowa - czy w projekcie organizacji ruchu został uwzględniony próg zwalniający?

 

Odpowiedź dla radnego Tadeusza Bednarz:

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine -

W I kwartale 2013 roku będzie opracowany wykaz z oznaczeniem dróg. Ponadto planowane jest zorganizowanie spotkania  z radnymi w celu przybliżenia informacji dotyczącej dróg ich stanu o własności.

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie określić terminu zakończenia inwestycji na ul. Cmentarnej, ponieważ została zmieniona ekipa, która wykonywała dotychczasowe prace. Planowany termin zakończenia prac był przewidziany na 20 listopada br. a droga powinna być odebrana do końca miesiąca listopada.

 

Radny Jan Pezda

1) ul. Kalinowa i ul. Morelowa - prośba o wizję lokalną w sprawie naprawienia chodnika;

2) ustawa śmieciowa - prośba do asystenta Pani Poseł Mirosławy Nykiel o przekazanie wniosku o wprowadzenie poprawki do ustawy dotyczącej kwestii odróżnienia wsi od miasta oraz uwzględnienie osób ubogich, którzy produkują znacznie mniej śmieci niż osoby zamożniejsze;

3) ul. Przecznia - prośba o rozważenie możliwości zamieszczenia barierek lub ciągu łańcuchów w okolicy skrzyżowania, które zmusiły by pieszych do przechodzenia na przejściu dla pieszych.

 

Odpowiedź dla radnego Jana Pezdy:

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Ulica Kalinowa i ul. Morelowa - jeśli będzie podany termin wizji lokalnej to radny zostanie o tym poinformowany.

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, każdy powinien przechodzić na przejściu dla pieszych. Niemniej jednak możemy rozpatrzyć sprawę umieszczenia łańcuchów przy ul. Przeczniej, ale jest to temat na przyszły rok.

Odnośnie wniesienia poprawki do ustawy śmieciowej asystent Poseł Mirosławy Nykiel prosi w tej sprawie o złożenie interpelacji na piśmie.

 

 

 

Radny Piotr Kulka

1) nowopowstałe osiedle przy ul. Dolnej - prośba mieszkańców o możliwość podłączenia ich do istniejącej kanalizacji, ewentualnie tej która jest w projekcie;

2) droga dojazdowa od ul. Dolnej do osiedla - prośba o przejęcie drogi;

3) os. przy ul. Dolnej - prośba o umieszczenie przy wjeździe na osiedle oznakowania z numeracją domów, które znajdują się na tym osiedlu;

4) skrzyżowanie z ul. Dolną - prośba o umieszczenie lustra;

5) skrzyżowanie z ul. Dolną - prośba o interwencję  w sprawie nieświecącej lampy;

6) ul. Dolna - prośba o interwencję w sprawie poprzecznego przekopu i powstałej wyrwy;

7) ul. Dolna - prośba o oczyszczenie rowu przydrożnego;

8) ul. Dolna - prośba o przycięcie gałęzi drzew wystających na drogę;

9) wyjazd z ul. Sobieskiego - prośba o przycięcie gałęzi drzew wystających na drogę;

10) ul. Dolna - prośba o zrobienie zatoczek umożliwiających mijanie się samochodów.

 

Odpowiedzi dla radnego Piotra Kulki:

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine -

Oznakowanie zostanie wykonane jeżeli będą środki finansowe na ten cel. Szacunkowy koszt zabudowania jednego znaku to ok. 300 - 400 zł, lustro to koszt ok. 800 zł.

Lampa zostanie zgłoszona i naprawiona.

 

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Prace związane z mostem zostały przesunięte ze względu na wycinkę drzewa. Przewidywany termin zakończenia to koniec miesiąca listopada br.

 

Radny Miłosz Zelek

1) Na wniosek mieszkańców z ulicy Bielskiej (139 podpisów), radnego Tomasza Matuszka oraz we własnym imieniu odczytam pismo złożone na ręce Wójta: „Zwracamy się z prośbą o interwencję w GDDKiA (Oddział Katowice) i rozpoczęcie działań zwiększających bezpieczeństwo pieszych w ciągu chodnikowym przy rondzie, na odcinku wyjazdowym od ulicy Kościelnej do ulicy Bielskiej. Chodnik w tym miejscu  jest główną arterią komunikacyjną dla  mieszkańców z rejonu ulicy Bielskiej oraz korzystających z dojścia do dalszego ciągu chodnikowego,  przystanku autobusowego, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ochotniczej Straży Pożarnej, sklepów i firm, lub w kierunku- placu ks. K. Kochaja do przedszkola, szkoły podstawowej, liceum ...  Dzieci i młodzież to najliczniejsza grupa uczestników ruchu w tym miejscu. Zwężony, poprzez barierki, fragment chodnika oraz usytuowanie przejścia dla pieszych zbyt blisko ronda wzbudza nasz niepokój o bezpieczeństwo użytkowników. Barierki mające rozgraniczać pas jedni od pobocza są regularnie niszczone przez samochody ciężarowe (od początku funkcjonowania obecnego rozwiązania- siedmiokrotnie!!!). Tylko szczęśliwemu zbiegowi okoliczności można zawdzięczać, że dotychczas nie zakończyło się to poważniejszym wypadkiem pieszego."

Zdajemy sobie sprawę, że usytuowanie chodnika, pasów, barierek jest zgodne z normami i zasadami budowy tego typu obiektów. Nie zmienia to jednak faktu, że w obecnym układzie, praktycznym, te rozwiązania  są nie do przyjęcia i naszym zdaniem bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Dlatego prosimy o podjęcie odpowiednich działań, które znacząco zwiększyłyby bezpieczeństwo na tym odcinku."

2) Czy Urząd Gminy otrzymał informację ze Stowarzyszenia Bona Fides o wynikach monitoringu „Przyjazny Urząd - dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast województwa śląskiego"? Według danych medialnych UG w Kozach uzyskał 17 punktów (Porąbka i Wilamowice 18) na 40 możliwych (42%). Gdzie wystąpiły mankamenty?

3) Kto i dlaczego zdecydował się na przedłożenie do uchwalenia planu aglomeracji „Pisarzowice" w związku z budową kanalizacji, jeżeli według słów p. W-ce Wójt z ostatniej Komisji Budżetowej nie jest ona realna do wykonania , co może spowodować naliczenie kar finansowych od 2015 roku?

4) Ponownie proszę o wykonanie progu zwalniającego na ul. Przeczniej obok SP Nr 2 i Gimnazjum (podobnego jak na placu Kochaja).

5) prośba o położenie kostek w miejsce wyciętych drzew na ulicy Kościelnej (trzy takie miejsca);

6) prośba o interwencję w celu usunięcia „zarośniętej" drzewkami rynny na budynku przed rondem (ul. Bielska), może stwarzać niebezpieczeństwo (jest nad chodnikiem!!!);

7) prośba o wymianę zniszczonego znaku 4 tony na ul. Młyńskiej (przy dojeździe od ul. Topolowej);

8) prośba o likwidację wystającej części słupka przed rondem na Kościelnej (tylko 2 cm., ale bardzo niebezpieczne);

9) prośba o „załatanie" dziur w placu targowym;

10) prośba o wymianę wymrożonej płytki chodnikowe przy wejściu na plac przed SP Nr 1;

11) prośba o przygotowania ul. Poprzecznej na Bieg Niepodległości (przypomnienie);

12) prośba o systematyczną i planową likwidację dzikich wysypisk przez pracowników interwencyjnych UG;

13) prośba o kontrolę realizacji interpelacji przez Komisję Rewizyjną, np. naprawę chodnika („drobnych" kostek) przy skrzyżowaniu ulicy Kościelnej z Dworcową.

 

Odpowiedź dla radnego Miłosza Zelka:

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

W sprawie chodnika przy rondzie na ul. Krakowskiej zostało wystosowane pismo do GDDKiA w Katowicach. Barierki koło ronda nie były w ogóle przewidywane w tym miejscu ze względu na małą odległość na chodniku. W sprawie poszerzenia chodnika mogą jedynie być przeprowadzone rozmowy pomiędzy GDDKiA a właścicielami gruntu w kwestii odkupienia gruntu. Ponadto były przeprowadzane rozmowy w sprawie przesunięcia przejścia dla pieszych w stronę Bielska - Białej, które prawdopodobnie miało by być usytuowane na wysokości sklepu „Żabka".

 

Sekretarz Gminy Monika Olma -

Badanie dotyczące dostępu do informacji publicznej realizowanego przez gminę było przeprowadzane w okresie od marca do czerwca br. we wszystkich gminach województwa śląskiego. Nasza gmina uzyskała 17 punktów. Punkty były przyznawane za poprawne i terminowe udzielanie odpowiedzi na wniosek pisemny, na wniosek przekazany drogą elektroniczną bądź telefonicznie. Zastrzeżenia jakie były w stosunku do naszego urzędu to takie, że nie odpowiedzieliśmy czy informacja elektroniczna dotarła, na stronie BIP nie mamy szczegółowo rozbudowanych informacji na temat udzielania informacji publicznej. Ponadto bazowali na naszym starym statucie, ponieważ nowy został ogłoszony dopiero w połowie czerwca, w którym był jeszcze nieprawidłowy zapis dotyczący umieszczania protokołów z sesji  i komisji dopiero po ich zatwierdzeniu.

 

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Jeżeli chodzi o próg zwalniający na ul. Przeczniej to należałoby rozważyć jaka będzie skuteczność jego umieszczenia.

Dziury na placu targowym powstają w wyniku zakotwiczenia namiotów.

Płytki chodnikowe zostaną poprawione przez pracowników gospodarczych.

Śmieci zostaną uprzątnięte przez pracowników gospodarczych.

W sprawie organizowanego Biegu niepodległości poczynimy starania, aby droga którą będą przebiegali uczestnicy została odpowiednio przygotowana i zabezpieczona.

 

Zastępca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

W sprawie aglomeracji została wykonana analiza tego co mamy, jakie projekty są, jaka jest ilość mieszkańców na kilometr sieci. Strefa ujęć wody w Oświęcimiu daje nam obniżenie kryterium do 90 osób na kilometr, ale prawdopodobnie w przyszłym roku nie będą obowiązywały strefy pośrednie. Po tej wykonanej analizie na wielu obszarach nie spełniamy tego kryterium. W innych obszarach robimy taką analizę, gdzie są projekty i spełnione jest kryterium ze względu na to, żeby uwzględnić te obszary, które możemy jeszcze przyłączyć.

Po 2015 roku gminy będą rozliczane z tego, czy wykonały to do czego się zobowiązały, dlatego uważam, że ważnym jest aby dokonać zmiany aglomeracji jeszcze przed 2015 rokiem i wybrać to co będzie faktycznie możliwe do wykonania. Do 2015 r. nowy plan aglomeracji musi być już gotowy.

 

Radna Bożena Sadlik

1) skrzyżowanie ul. Jodłowej z ul. Legiońską - prośba o zamontowanie lustra;

2) w jaki sposób możemy zapanować nad drzewami, które mieszkańcy maja posadzone blisko płotów i gałęzie zwisają nad drogami gminnymi, powodując zapychanie się studzienek liśćmi oraz utrudniają widoczność; czy w związku z tym można wystosować pismo do mieszkańców o przycinanie drzew?

 

Odpowiedź dla radnej Bożeny Sadlik:

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine -

Można wystosować pismo do mieszkańców przypominające o obowiązku przycinania drzew oraz mające na celu uświadamianie społeczeństwa.

 

 

Odpowiedzi na powyższe interpelacje, wnioski i zapytania udzielono ustnie na sesji w punkcie 8 porządku obrad.

 

Odpowiedź na piśmie (do dnia 30 listopada br.) dla:

- Piotr Kulka - pkt. 1,2.

 

 

    Protokołowała

 

Małgorzata Bednarz

 


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 11 > 15

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u