BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 11 > 13
Kategoria: Informacje ważne

Zarządzenie nr 108/12 Wójta Gminy Kozy

Dodano: 2012-11-13 11:47:11Wygasa: 2012-11-30

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kozy!

ustawa śmieciowaNiniejszym przedkłada się do konsultacji z mieszkańcami Gminy Kozy oraz organizacjami pozarządowymi kolejny projekt uchwały dotyczącej nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Projekt uchwały dotyczy określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalając treść niniejszej uchwały, oprócz obowiązujących przepisów prawa, wzięto pod uwagę wyniki wrześniowych konsultacji przeprowadzonych w formie ankiety oraz dobro i wygodę Mieszkańców ...

Zarządzenie Nr 108/12 -kliknij

 

 

 

Wójta Gminy Kozy

z dnia 13 listopada 2012 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XIX/134/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kozy (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9.08.2012 r. poz. 3345) oraz Uchwałą Nr XXXVII/269/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 2 września 2012 r.  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.   Przeprowadzić konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.   Konsultacje mają na celu poznanie opinii w sprawie projektu uchwały, o której mowa             w ust. 1

 

§ 2

 

W konsultacjach biorą udział mieszkańcy Gminy Kozy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)

 

§ 3

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 13 listopada 2012 r. do dnia  20 listopada 2012 r.

 

§ 4

 

1.     Konsultacja polegają na:

1)     wypełnieniu formularza, stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2.     Projekt uchwały oraz formularz konsultacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną zamieszczone w dniu 13 listopada 2012 r. na stronie internetowej Gminy Kozy www.kozy.pl w zakładce Konsultacje Społeczne, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy (http://bip.kozy.pl/BIP.aspx?Sel=3306037&ident=11943)   oraz będą dostępne od w/w terminu w Urzędzie Gminy Kozy, pokój nr 17 (sekretariat).

3.     Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do dnia               20 listopada 2012 r. do godz. 17.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, przesłać skan dokumentu emailem na adres ug@kozy.pl lub drogą elektroniczną poprzez platformę SEKAP, e-Puap.

 

§ 5

 

Informację o przeprowadzeniu oraz o wynikach konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozy oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Kozy,  o których mowa w § 4.

 

§ 6

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kozy.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 108/12

Wójta Gminy Kozy

z dnia 13 listopada  2012 r.

 

 

Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Lp.

Uwagi do projektu uchwały

 

 

Uzasadnienie

Obecny zapis uchwały

 

Proponowane brzmienie zapisu

 

1.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIA O UCHWALE Z UZASADNIENIEM:

 

a)     pozytywna, b) raczej pozytywna, c) trudno powiedzieć, d) raczej negatywna, e) negatywna

 

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź)

 

uzasadnienie do opinii:

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagi/opinię

 

.................................................................................................................................

 

 

..............................

                                                                                                                                                     Podpis

Uwagi i opinie zgłoszone:

- na formularzu konsultacji wypełnione anonimowo nie będą rozpatrywane,

- po dniu 20 listopada 2012 po godz. 17.00 nie będą rozpatrywane,

- mogą być do Pani Moniki Sternalskiej-Żyrek w Urzędzie Gminy Kozy, pok. nr 16 lub na adres email m.zyrek@kozy.pl

 

 

 

 

projekt uchwały w tej sprawie ...

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR ...

RADY GMINY KOZY

z dnia

 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.               o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 l ustawy            z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§1

1.     Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się  z góry bez wezwania, kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, tj. 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4.

2.     Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu                 31 lipca 2013 r. i obejmuje 3 kwartał 2013 r. tj. okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

3.     W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

4.     W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym ta zmiana nastąpiła.

§2

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Kozy lub na indywidualne konto bankowe.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

hk

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 11 > 13

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u