BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 10 > 15
Kategoria: Informacje ważne

XX Sesja Rady Gminy Kozy

Dodano: 2012-10-15 10:06:21Wygasa: 2012-11-20

Relacja z  XX Sesji Rady Gminy Kozy  w dniu 5 października 2012 r. odbyła się XX Sesja Rady Gminy Kozy.

 

Na XX Sesji Rada podjęła 9 uchwał:

1)     W sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Kozach - zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Utworzenie jednostki organizacyjnej gminy, wyposażenie jej w majątek oraz nadanie jej statutu należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Placówka zostanie utworzona na bazie świetlicy środowiskowej działającej obecnie w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2)     w sprawie Regulaminu Targowiska w Kozach - zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rada Gminy w drodze uchwały określa zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W obowiązującej uchwale Nr VI/39/2003 Rady Gminy Kozy z dnia 7 lipca 2003 r. nie zostały ujęte kwestie związane z funkcjonowaniem Targowiska w związku z tym zaistniała potrzeba utworzenia nowego Regulaminu.

3)     w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej - zmiana dotyczy wyznaczenia nowego inkasenta do pobierania dziennej stawki opłaty targowej.

4)     w sprawie Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii SEAP - głównym celem Planu jest przedstawienie działań oraz ich uwarunkowań prowadzących do zredukowania emisji CO2 na terenie gminy Kozy o minimum 20 % do roku 2020. Ponadto Plan ten ma również na celu zwiększenie świadomości społecznej wśród mieszkańców, poprawienia jakości życia oraz stanu środowiska przyrodniczego.

5)     w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach oraz wejście w życie nowego rozporządzenia Ministra Środowiska, powoduje konieczność uchwalenia przez Radę Gminy Kozy nowych warunków świadczenia usług przez przedsiębiorców w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

6)     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012 - 2021 - w uchwale tej został uaktualniony plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie wydanych Zarządzeń Wójta Nr 66/12 z dnia 3 sierpnia br., Nr 70/12 z dnia 17 sierpnia br., Nr 83/12 z dnia 29 sierpnia br., Nr 90/12 z dnia 14 września br. oraz przedłożonych zmian w projekcie Uchwały Rady Gminy Kozy z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej;

7)     w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 roku Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Kozy;

8)     w sprawie udzielenia przez Gminę Kozy pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu - dotacja została udzielona z przeznaczeniem na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz na przebudowę drogi powiatowej 4482 S Hałcnów - Kozy - Podlesie, ul. Jana III Sobieskiego w kozach - na odcinku ok. 1,3 km (od skrzyżowania z ul. Witosa i ul. Krzemionki w kierunku Centrum).

9)     w sprawie powołania doraźnej komisji ds. opracowania strategii rozwoju Gminy Kozy - przedmiotem działania powołanej komisji jest opracowanie projektu strategii rozwoju Gminy Kozy.

 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

 Małgorzata Bednarz

hk


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 10 > 15

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u