BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 09 > 21
Kategoria: Informacje ważne

Zarządzenie 93/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 19 września 2012 r. w spr. konsultacji społecznych

Dodano: 2012-09-21 07:46:54Wygasa: 2012-11-30

ustawa śmieciowaTreść Zarządzenie Nr 93/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne znajduje się poniżej ...

 

Zarządzenie Nr 93/12

Wójta Gminy Kozy

z dnia 19 września 2012 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji:

1.      projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2.      projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XIX/134/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kozy (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9.08.2012 r. poz. 3345)

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

 

1.    Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Kozy w sprawie projektów uchwał dotyczących:

1)     wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2)     odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2.    Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców Gminy Kozy w sprawie projektów uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

 

§2

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 20 września 2012 r. do dnia 4 października 2012 r.

 

§ 3

 

1.      Konsultacja polegają na:

1)     wypełnieniu formularza, stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2)     wypełnieniu formularza, stanowiącego zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2.      Projekty uchwał oraz formularze konsultacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zostaną zamieszczone w dniu 20 września 2012 r. na stronie internetowej Gminy Kozy www.kozy.pl w zakładce Konsultacje Społeczne, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy www.bip.kozy.pl oraz będą dostępne od w/w terminu w Urzędzie Gminy Kozy, pokój nr 17 (sekretariat).

3.      Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do dnia 4 października 2012 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, przesłać skan dokumentu emailem na adres ug@kozy.pl lub drogą elektroniczną poprzez platformę SEKAP, e-Puap.

 

§ 4

 

Informację o przeprowadzeniu oraz o wynikach konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozy oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Kozy, o których mowa w § 3.

 


 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kozy.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 93/12

Wójta Gminy Kozy

z dnia 19 września 2012 r.

 

 

Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Lp.

Uwagi do projektu uchwały

 

 

Uzasadnienie

Obecny zapis uchwały

 

Proponowane brzmienie zapisu

 

1.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIA O UCHWALE Z UZASADNIENIEM:

 

a)     pozytywna, b) raczej pozytywna, c) trudno powiedzieć, d) raczej negatywna, e) negatywna

 

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź)

 

uzasadnienie do opinii:

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagi/opinię

 

.................................................................................................................................

 

 

..............................

                                                                                                                                                     Podpis

Uwagi i opinie zgłoszone:

- na formularzu konsultacji wypełnione anonimowo nie będą rozpatrywane,

- po dniu 4 października 2012 po godz. 15,30 nie będą rozpatrywane,

- mogą być do Pani Moniki Sternalskiej-Żyrek w Urzędzie Gminy Kozy, pok. nr 16 lub na adres email m.zyrek@kozy.pl

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/12

Wójta Gminy Kozy

z dnia 19 września 2012 r.

 

 

Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

 

Lp.

Uwagi do projektu uchwały

 

 

Uzasadnienie

Obecny zapis uchwały

 

Proponowane brzmienie zapisu

 

2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIA O UCHWALE Z UZASADNIENIEM:

 

b)     pozytywna, b) raczej pozytywna, c) trudno powiedzieć, d) raczej negatywna, e) negatywna

 

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź)

 

uzasadnienie do opinii:

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagi/opinię

 

.................................................................................................................................

 

 

..............................

                                                                                                                                                     Podpis

Uwagi i opinie zgłoszone:

- na formularzu konsultacji wypełnione anonimowo nie będą rozpatrywane,

- po dniu 4 października 2012 po godz. 15,30 nie będą rozpatrywane,

- mogą być do Pani Moniki Sternalskiej-Żyrek w Urzędzie Gminy Kozy, pok. nr 16 lub na adres email m.zyrek@kozy.pl

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 09 > 21

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u