BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 06 > 18
Kategoria: Informacje ważne

Materiały dotyczące XVIII Sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2012-06-18 11:20:56Wygasa: 2012-06-30

Poniżej:

Relacja z  XVIII Sesji Rady Gminy Kozy

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych na XVIII Sesji Rady Gminy Kozy dnia 14 czerwca 2012 r.

Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Kozy obejmującej okres od 28 kwietnia 2012 r. do 14 czerwca 2012 r.

Relacja z  XVIII Sesji Rady Gminy Kozy:

 

W dniu 14 czerwca 2012 r. odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Kozy. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozy za 2011 r. Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011 oraz informację o stanie mienia komunalnego. Rada jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Kozy absolutorium.

 

Na XVIII Sesji Rada podjęła 12 uchwał:

1)     w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011 - zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości art. 53 ust.1 corocznie podlega zatwierdzeniu sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej przez Radę Gminy;

2)     w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury za rok 2011 - zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości art. 53 ust.1 corocznie podlega zatwierdzeniu sprawozdanie finansowe Domu Kultury przez Radę Gminy;

3)     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2011 rok - zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 270 ust.4 sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu podlega obowiązkowi zatwierdzenia przez Radę Gminy;

4)     w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozy za 2011 rok;

5)     w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozy;

6)     w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2012 - 2021 - w uchwale tej został uaktualniony plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie wydanych Zarządzeń Wójta Nr 36/2012 z dnia 27 kwietnia br., Nr 43/12 z dnia 7 maja br. oraz Nr 47/12 z dnia 18 maja 2012 r. oraz przedłożonych zmian w projekcie Uchwały Rady Gminy Kozy z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej;

7)     w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kozy Nr XIII/82/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Kozy;

8)     w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego - wprowadzono dodatkowo kredyt w kwocie 2 500 000 zł; na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Cmentarnej w Kozach", które uzyskało finansowanie z programu Rozwoju Dróg Lokalnych do wysokości 1 000 000 zł. kredyt ten będzie spłacany w latach 2016 - 2021;

9)     w sprawie Statutu Urzędu Gminy Kozy - Urząd Gminy działa na podstawie statutu, który określa jego nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Statut Urzędu Gminy jest nadawany przez organ stanowiący czyli przez Radę Gminy. Pierwszy statut Urzędu Gminy Kozy został nadany w 2006 i w związku z zaistniałymi zmianami organizacyjnymi Urzędu konieczne było dostosowanie zapisów Statutu do stanu aktualnego;

10)  w sprawie podziału Gminy Kozy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy, Rada Gminy w terminie do 1 listopada 2012 r. ma obowiązek dokonać podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy;

11)  w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/87/12 Rady Gminy Kozy z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony w drodze przetargu - w związku z remontem pałacu Czeczów, świetlica środowiskowa została przeniesiona do lokalu położonego w Kozach przy ul. Krakowskiej 9a. Wobec powyższego nie ma możliwości wydzierżawienia pomieszczeń w w/w lokalu użytkowym, w związku z tym uchwała Nr XIV/87/12 Rady Gminy Kozy z dnia 10 lutego 2012 r. jest bezzasadna;

12)  w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami -ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nakłada na wójta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego albo sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, obowiązek sprawowania nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonych przez te instytucje usług.

 

Wysłuchano i przyjęto następujące informacje:

- o kulturze fizycznej w gminie;

- na temat działalności jednostek kultury w gminie,

- dotyczącej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

Małgorzata Bednarz

 

                                                                            

 

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych na XVIII Sesji Rady Gminy Kozy dnia 14 czerwca 2012 r.

 

 

Radny Jacek Kaliński

1. Ulica Wilgi - prośba o wyrównanie studzienek.

2. Ulica Tęczowa - prośba o oznaczenie lub zabezpieczenie rowu melioracyjnego.

 

Odpowiedź dla radnego Jacka Kalińskiego:

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Zgłosimy odpowiednim służbom wyrównanie studzienek oraz oznaczenie rowu melioracyjnego.

 

Radna Anna Góra

1. Ulica Świerkowa - prośba o interwencję w sprawie powstałego dzikiego wysypiska śmieci.

2. Ulica Cisowa - ponowienie prośby o załatanie dziur.

3. Prośba o zwrócenie uwagi pracownikom, którzy naprawiają drogi ze względu na niedokładność ich wykonania i pozostawianie niedokończonych ubytków w drodze, o kolejność wykonywania remontów.

 

Odpowiedź dla radnej Anny Góra:

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Sprawdzimy powstałe dzikie wysypisko i poczynimy w tej sprawie dalsze kroki.

Odnośnie napraw dróg zostanie to zgłoszone firmie RADEX.

 

Radny Roman Ślosarczyk

1. Ponowienie interpelacji w sprawie wykonania odwodnienia  na ul. Żytniej.

2. Prośba o interwencję w sprawie wycieku wody na ul. Kęckiej oraz prośba o wyczyszczenie chodnika.

 

Odpowiedź dla radnego Romana Ślosarczyka:

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Ul. Żytnia zostanie sprawdzone, czy jest to zaplanowane na ten rok w ramach robót.

Ul. Kęcka - była interwencja w tej sprawie. Otrzymaliśmy pisemną odpowiedź, że właścicielka nie zgadza się na wejście w teren, natomiast po przeprowadzeniu rozmowy z właścicielką otrzymaliśmy informację, że nie wyraziła ona zgody na działania firmy AQUA w sprawie zabudowania stacji pomiarowej. Ponownie zostało wysłane pismo. W związku z tym czekamy na odpowiedź i działanie ze strony AQUA w celu skutecznego zablokowania wycieku. Natomiast wszystkie prace związane z posprzątaniem tego terenu zostaną wykonane przez naszych pracowników gospodarczych.

 

Radna Grażyna Leśniak

1. Czy jest już decyzja w sprawie zapadającej się studzienki w początkowym odcinku ul. Podgórskiej.

2. Ulica Jaskółcza i ulica Błękitna - czy istnieje możliwość poprawienia komunikacji na tych drogach.

3. Czy jest już decyzja odnośnie interwencji mieszkańców z ul. Tęczowej 15.

4. Prośba mieszkańców z ul. Podgórskiej 52 o wstawienie rur o większej średnicy w rowie melioracyjnym koło mostka.

5. Prośba o umieszczenie tablic informacyjnych.

 

Odpowiedź dla radnej Grażyny Leśniak:

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Studzienka na ul. Podgórskiej - remonty te są nadal prowadzone.

W sprawie interwencji mieszkańców ul. Tęczowej 15 - był wykonawca robót kanalizacyjnych obejrzał teren i poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie, nie mniej jednak stoi na stanowisku, że nie było to spowodowane robotami kanalizacyjnymi.

Tablice informacyjne zostaną zamówione z emblematem Gminy Kozy i z herbem oraz zamontowane w określonych miejscach.

 

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine -

Ul. Podgórska 52 - w zeszłym roku była tam przeprowadzona wizja lokalna i jest to temat związany albo ze zmianą średnicy rur na całym odcinku, albo pozostawienie otwartego rowu. W związku z tym, że nie ma tam kanalizacji to dochodzi do wycieków. Zasadne jest, aby rury te zostały wymienione na rury o większej średnicy.

 

Radny Krzysztof Sporysz

1. Ulica Bażantów, ul. Serdeczna - prośba o nawiezienie kamienia.

2. Prośba w sprawie doprowadzenia bieżni na stadionie LKS - u do stanu użyteczności.

 

Odpowiedź dla radnego Krzysztofa Sporysza:

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Bieżnia - informacje te zostały szczegółowo przedstawione przez Prezesa LKS „Orzeł" Kozy  pana Henryka Baścika.

Ul. Bażantów - zostanie uzupełniona kamieniem.

 

Radny Grzegorz Dudziak

1. Przejście na drodze krajowej nad potokiem „Pisarzówka" - prośba w sprawie uruchomienia instalacji świetlnej.

2. Prośba o interwencję w sprawie powstałych wyrw wzdłuż ul. Spacerowej, poniżej mostu na drodze krajowej oraz nad mostem na nacieku wodnym „Pisarzówka".

 

Odpowiedź dla radnego Grzegorza Dudziak:

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Przejście na DK 52 w Małych Kozach - będąc w Pszczynie w rejonie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uzyskaliśmy informację, iż oświetlenie to należy do Zarządu Dróg Powiatowych, do którego zostało wystosowane pismo w tej sprawie.

 

Radny Tadeusz Bednarz

1. Prośba o wyjaśnienie dlaczego nie było przedstawicieli gminy oraz przedstawicieli CWS na imprezach towarzyszących Dniom Kóz.

 

Radny Piotr Kulka

1. Prośba w sprawie przebudowy mostu na ul. Nadbrzeżnej o dopilnowanie, aby na etapie projektu nie pogorszyć warunków skrętu z ul. Spółdzielczą w ul. Nadbrzeżną

2. Górny odcinek ul. Spółdzielczej - prośba o uzupełnienie ubytków pobocza.

3. Prośba o zabezpieczenie lub odpowiednie oznakowanie dachu domu na ul. Spółdzielczej.

 

 

Odpowiedź dla radnego Piotra Kulki:

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Most na ul. Nadbrzeżnej - zostanie to dopilnowane i warunki skrętu z ul. Spółdzielczej w ul. Nadbrzeżną nie pogorszą się, dodatkowo będzie utworzone przejście dla pieszych.

Pobocze ul. Spółdzielczej - zostanie poprawione w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Dach domu na ul. Spółdzielczej - jeśli jest to budynek zabytkowy to poczynione zostaną starania o odpowiednie oznaczenie tego budynku.

 

Odpowiedzi na powyższe interpelacje, wnioski i zapytania udzielono ustnie na sesji w punkcie 9 porządku obrad.

 

 

    Protokołowała:Małgorzata Bednarz

 

Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Kozy obejmującej okres od 28 kwietnia 2012 r. do 14 czerwca 2012 r.

 

Zarządzenia:

 

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy podjął następujące zarządzenia:

1) Nr 37/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za rozwój platformy e-usług w Urzędzie Gminy Kozy,

2) Nr 38/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kozy,

3) Nr 39/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej,

4) Nr 40/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne: „Remont mostu w ciągu ul. Dolnej w Kozach,

5) Nr 41/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia organizatora sejmiku młodzieżowego w dniu 1 czerwca 2012 r.,

6) Nr 42/12 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora zadań wynikających z programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kozy,

7) Nr 45/12 z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,

8) Nr 46/12 z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne: „Wykonanie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Gminy Kozy",

9) Nr 49/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kozy,

10) Nr 51/12 z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej,

11) Nr 52/12 z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia pracownikom Urzędu Gminy Kozy wymiaru czasu pracy w II kwartale 2012 roku.

Sprawy finansowe:

 

W okresie międzysesyjnym Wójt podjął sześć zarządzeń:

1) Nr 36/12 z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2012rok.

2) Nr 43/12 z dnia 7 maja 2012r.  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2012rok.

3) Nr 44/12 z dnia 8 maja w sprawie Zarządzenia Nr 35/12 Wójta Gminy Kozy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2021.

4) Nr 47/12 z dnia 18 maja 2012r. w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2012rok.

5) Nr 48/12 z dnia 23 maja 2012r. w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2012rok.

6) Nr 50/12 z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2012rok.

 

Realizacja uchwał Rady Gminy:

 

- Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Gminy Kozy zostały przesłane do Wojewody Śląskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem sprawdzenia ich zgodności z prawem.

 

Zawarto dwie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku-Białej:

- 16.04.2012 r. umowę o zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach robót publicznych na stanowisku Młodszego referenta w Urzędzie Gminy Kozy,

- 04.05.2012 r. umowę o zatrudnienie czterech osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na stanowisku Robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy Kozy.

Osoby bezrobotne skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę na okres 6 miesięcy od miesiąca maja br. Powiatowy Urząd Pracy będzie dokonywał zwrotu kosztów poniesionych przez Urząd Gminy na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych bezrobotnych.

 

Zamówienia publiczne:

 

1. Przetarg nieograniczony: „Remont mostu w ciągu ul. Dolnej w Kozach"

Ogłoszono: 16.04.2012r.

Termin składania ofert: 30.04.2012r.

Złożono: 3 oferty

Przetarg unieważniono: do przetargu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

2. Przetarg nieograniczony: „Wykonanie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb gminy Kozy"

Ogłoszono: 04.05.2012r.

Złożono: 1 ofertę

Wybrano: „ORION" Halina Malarz

     43-340 Kozy, ul. Kościelna 3

Termin realizacji: 31.12.2012r.

Cena ofertowa: 89 088,90 zł. 

 

3. Przetarg nieograniczony: „Remont mostu w ciągu ul. Dolnej w Kozach"

Ogłoszono: 14.05.2012r.

Złożono: 3 oferty

Wybrano: „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIMPEKS" Wiesław Bryś

     ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice

Termin realizacji: 30.09.2012r.

Cena ofertowa: 118 888,48 zł. 

 

4. Przetarg nieograniczony: „Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Pisarzówka"

Ogłoszono: 15.05.2012r.

Złożono: 3 oferty

Wybrano: Zakład Budowlany „Most - Bud" Eugeniusz Klimczak

     ul. Złoty Potok 46, 43-300 Bielsko-Biała

Termin realizacji: 30.09.2012r.

Cena ofertowa: 182 081,62 zł. 

 

5. Przetarg nieograniczony: „Remont drogi gminnej ul. Kościelnej w Kozach"

Ogłoszono: 18.05.2012r.

Termin składania: 01.06.2012r.

Złożono: 2 oferty

Wybrano: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX sp. z o.o.

ul. Cegielniana 25, 43-300 Bielsko-Biała

Termin realizacji: 15.08.2012r.

Cena ofertowa: 221 950,36 zł. 

 

6. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Kozach"

Ogłoszono: 18.05.2012r.

Termin składania: 08.06.2012r.

Złożono: 2 oferty

Wybrano: EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie

55-040 Kobierzyc, ul. Szwedzka 5

Termin realizacji: 20.08.2012r.

Cena ofertowa: 372 488,67 zł. 

 

Działalność w zakresie budownictwa:

 

1. Oświetlenia uliczne: 

1) ul. Piaskowa spisano umowę z F-mą POL - KOP Mieczysław Kukla na opracowanie dokumentacji i budowę oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Kozach. Wartość umowna wykonania robót wynosi 33 744,15 zł brutto,

2) w ramach wygospodarowanych środków finansowych zostanie zlecone dodatkowo:

a) opracowanie dokumentacji i wykonanie montażu punktu świetlnego na istniejącym słupie przy ul. Choinkowej w Kozach,

b) opracowanie dokumentacji technicznej na montaż dodatkowego punktu świetlnego na istniejącym słupie przy ul. Morelowej w Kozach,

3) wystąpiono z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie warunków technicznych na wykonanie dodatkowego punktu oświetleniowego przy ul. Lazurowej oraz przy ul. Jaworowej w Kozach.

2. Remont przepustu i mostów będących w stanie awaryjnym:

1) w dniu 23.04.2012 r. zakończony został remontu przepustu  w ciągu ul. Działy - wartość wykonanych robót wynosi 66.015, 26 zł,

2) most w ciągu ul. Dolnej - w wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca na remont mostu tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUIMPEKS" Wiesław Bryś  Wilkowice, ul. Żywiecka 136. Wartość umowna robót wynosi 118 888,48 zł brutto. Termin realizacji robót 11.06.12 do 30.09.12 r.,

3) most ul. Przemysłowej - uzyskano potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót. Do remontu przystąpimy po wyłonieniu wykonawcy robót w drodze przetargu.

3. W oparciu o zawartą umowę z projektantem Andrzejem Zaniat została opracowana dokumentacja na przebudowę ul. Szkolnej. Zamiar przystąpienia do robót związanych z przebudową  przedmiotowej drogi został zgłoszony w Starostwie Powiatowym w Bielsku - Białej. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca - EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie 55 - 040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5. Wartość umowna robót wynosi 372 488,67 zł brutto. Termin realizacji: 20.08.2012 r.

4. Remont drogi gminnej ul. Kościelnej - w wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca - RADEX sp. z o.o. ul. Cegielniana 25, 43 - 300 Bielsko - Biała. Wartość umowna robót wynosi 221 950,36 zł brutto. Termin realizacji: 15.08.2012 r.

5. Wystąpiono z wnioskami do TAURON Dystrybucja o zmianę warunków umowy kompleksowej dla wykonanych w ostatnich latach oświetleń ulicznych.

6. Wydano 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego i 9 decyzji na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym oraz 7 uzgodnień lokalizacyjnych w drogach wewnętrznych.

7. W obiektach gminnych wykonano:

1) przebudowę pieca pokojowego, grzewczego w mieszkaniu lokatora przy ul. Krakowska 1 (Śleziak),

2) remont pokrycia dachu budynku gminnego przy ul. Przecznia 64

3) zlecenie projektu termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Szkolnej 1.

7. Zostało zlecone opracowanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków.

8. Zlecono opracowanie projektu aranżacji wnętrz Pałacu Czeczów.

9.Urządzono i oddano do użytkowania plac zabaw przy ul. Tęczowej.

10.Dokonano naprawy i bieżącej konserwacji pozostałych placów zabaw w Kozach wraz z wymianą piasku w piaskownicach.

11.Trwa kontynuacja robót remontowych Pałacu Czeczów.

12. Rozstrzygnięto przetarg na budowę kładki dla pieszych na ulicy Agrestowej. Wykonawcą robót będzie Zakład Budowlany MOST BUD Eugeniusz Klimczak w Bielsku - Białej.

13. Podziały nieruchomości: wydano 9 postanowień i 6 decyzji.

14. Złożono kolejne 4 wnioski o ujawnienie prawa własności Gminy Kozy do KW na 4 działkach drogowych.

15. Nadano 6 nowych numerów na nieruchomości zabudowane.

 

Działalność w zakresie ochrony środowiska:

 

1. Przyjęto i wprowadzono do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej 70 wniosków przedsiębiorców.

2. Dokonano przeniesienia świetlicy środowiskowej z ul. Krakowskiej 5a w Kozach do lokalu gminnego przy ul. Krakowskiej 9a.

3. Wydano 19 decyzji zezwalających na usunięcie drzew.

4. Przygotowano 7 wniosków do Starostwa Powiatowego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zezwolenie na wycinkę drzew w związku z planowanymi pracami przy drogach gminnych.

5. Zakończono realizację prac  pielęgnacyjno- konserwacyjnych parku pałacowego w Kozach, przygotowano i przesłano rozliczenie dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Katowicach.

6. Udział w odbiorach robót oraz wizjach na ciekach Pisarzówka i Czerwonka organizowanych przez Śląski Zarząd Melioracji  i Urządzeń Wodnych.

7. Organizowanie prac pracownikom gospodarczym w zakresie utrzymania czystości porządku na terenie gminy w tym:

  • codzienne sprzątanie centrum, parku, ulic przyległych,
  • prace pielęgnacyjne zieleni w obrębie budynku UG i Domu Kultury, biblioteki, domów komunalnych i ośrodka zdrowia,
  • koszenie traw wzdłuż ulic: Bielskiej, Krakowskiej, Kęckiej, Przeczniej, Jana III Sobieskiego, Rzemieślniczej, Cmentarnej, Nadbrzeżnej, Lipowej, Księża Miedza, wykoszenie cmentarza komunalnego,
  • cotygodniowe koszenie i pielęgnacja placów zabaw oraz parku pałacowego,
  • likwidacja części zakrzaczeń wzdłuż ulic: Przecznia, Wiosenna, Piaskowa, Nadbrzeżna, Cmentarna, Kęcka,
  • przygotowanie terenu, bieżąca obsługa i sprzątanie po Dniach Kóz,
  • dokonano nasadzeń kwiatów do donic na oknach budynku urzędu gminy.

8. Przygotowano i podpisano umowę na usługę polegającą na usunięciu wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Kozy.

9. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Nadbrzeżnej w km 2+166 w miejscowości Kozy"

10. W ramach prac wdrożeniowych  nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi uczestniczono w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach grup roboczych, prezentacjach.

11. Przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

12.  Zlecono  przeprowadzenie konsultacji i weryfikacji kryteriów dotyczących możliwości aplikowania do programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Ocenie podlegały wszystkie zadania, dla których Gmina uzyskała pozwolenia na budowę.

Prace wykonane przez pracowników gospodarczych w okresie międzysesyjnym:

 

1)     Dni Kóz - dyżury podczas imprez,

2)      ul. Tęczowa (plac zabaw) - wyrównanie nawierzchni parkingu kruszywem łamanym, montaż ławek,

3)      ulice: Jaskółcza (między Tęczową i Podgórską), Graniczna, Zdrowia, Jaśminowa, Złota, Złota (boczna) - wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym,

4)      ulice: Krakowska (od UG do ul. Przeczniej - strona południowa), Kęcka (od ronda do Czerwonki), odcinki Beskidzkiej i Panienki - czyszczenie jezdni wzdłuż krawężnika, wywóz urobku,

5)      ul. Zagrodowa - nadbudowa studzienki kanalizacji deszczowej przy przepuście,

6)      ul. Dolna (boczna) - wymiana zamulonego i załamanego przepustu drogowego (zwiększenie przekroju do Ø1000, studzienka wlotowa, dwie studnie załomowe, umocnienie wlotu i wylotu płytami ażurowymi), czyszczenie rowu melioracyjnego na odcinku ok. 60 m (Spółka Wodna),

7)      ul. Dworcowa - naprawa najbardziej zniszczonych odcinków chodników,

8)      ul. Szkolna - montaż barierki przed świetlicą środowiskową,

9)      świetlica środowiskowa - przewóz wyposażenia z pałacu do pomieszczeń po policji,

10)  przystanki autobusowe - uzupełnianie brakujących koszy na śmieci, czyszczenie wiat przystankowych z graffiti (centrum, Podgórska, Gaje),

11)  park dworski - naprawa koszy na śmieci,

12)  ul. Zdrowia - odtworzenie rowu przydrożnego (ok. 100 mb),

13)  ul. Gajowa - czyszczenie rowu,

14)  ul. Legiońska - wymiana odcinków podbudowy (przełomy),

15)  kolportaż „Koziańskich Wiadomości", rozwieszanie plakatów i ogłoszeń, poczta do radnych,

16)  drobne prace naprawcze w UG, GOPS i budynkach czynszowych,

17)  GOPS - rozładunek transportów z Banku Żywności,

18)  ul. Sadowa, Nadbrzeżna, Młyńska,  - naprawa zdewastowanych znaków drogowych.

 

Roboty zlecone firmom zewnętrznym:

1.      Wykonanie oznakowania poziomego dróg - termin: do 22 czerwca br.

2.      Remonty cząstkowe  -  ulice: Kościelna, Dworcowa, Nadbrzeżna, Spółdzielcza, Wrzosowa, Przecznia (z ul. przyległymi) - w trakcie, Młyńska, Szkolna, Topolowa (część), Cmentarna.

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 06 > 18

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u