BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 05 > 07
Kategoria: Informacje ważne

Informacje w sprawie utrzymania porządku w Gminie Kozy

Dodano: 2012-05-07 08:29:12Wygasa: 2012-06-20
  • W związku z licznymi interwencjami w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych m.in. do przydrożnych rowów przypominamy mieszkańcom o obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy ...
  • Czeka nas wszystkich prawdziwa „rewolucja śmieciowa"... Do lipca przyszłego roku każda gmina w Polsce ma obowiązek wprowadzić nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek ten został nałożony na gminy nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ...
  • W czerwcu br. zaplanowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zbiórkę zużytych opon - wg harmonogramu zamieszczonego poniżej ...
  • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek uchwalenia i wdrożenia programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ...
  • Akcja „Sprzątamy Beskid Mały", która cieszy się ogromnym zainteresowaniem różnych organizacji, właścicieli schronisk, młodzieży i indywidualnych turystów. Pomoc w tym szczytnym celu zaoferowały też Urzędy Gmin ..

poniżej bliżej o tych tematach ...

W sprawie ścieków ...

W związku z licznymi interwencjami w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych m.in. do przydrożnych rowów przypominamy mieszkańcom o obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy, w szczególności o tym że:

- właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia z częstotliwością minimum raz na cztery tygodnie - należy gromadzić potwierdzenia wykonania tej usługi;

- właściciel nieruchomości posiadający przydomową oczyszczalnię ścieków obowiązany jest do usuwania komunalnych osadów ściekowych, zgodnie z instrukcją użytkowania, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Wobec niewywiązujących się z wyżej wymienionych obowiązków będą wyciągane przewidziane prawem konsekwencje.

 

W sprawie śmieci ...

Do lipca przyszłego roku każda gmina w Polsce ma obowiązek wprowadzić nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek ten został nałożony na gminy nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Czeka nas wszystkich prawdziwa „rewolucja śmieciowa". Głównym celem nowego systemu jest przejęcie przez Gminę obowiązków gospodarowania odpadami pochodzącymi od mieszkańców przez gminę. Do tej pory mieszkańcy podpisywali umowę na odbiór odpadów z wybraną przez siebie firmą i z tą firmą rozliczali się finansowo za wykonaną usługę. Po pierwszym lipca 2013 r.  każdy właściciel nieruchomości będzie wnosił „opłatę śmieciową" na rachunek gminy, a gmina będzie miała obowiązek zapewnić wywóz oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 Każdy właściciel nieruchomości będzie deklarował ile osób mieszka na danej posesji, czy będzie segregował odpady i wreszcie jakie rodzaje  „problemowych" odpadów będzie oddawał (np. popiół, odpady zielone itd.) - wszystko w ramach jednej opłaty. I tu warto zauważyć, że będzie opłacało się segregować odpady - segregujący zapłaci mniej!

Z każdej posesji zostaną odebrane wszystkie posegregowane odpady - bez limitu ilościowego. Warunkiem będzie rzetelna segregacja i odpowiednie przygotowanie odpadów (szczegóły zostaną omówione w kolejnych Wiadomościach Koziańskich).

Opłatą śmieciową zostanie objęty każdy mieszkaniec. Nie będzie się opłacało wozić śmieci do lasu, porzucać ich na brzegach potoków czy w przydrożnych rowach - i tak trzeba będzie zapłacić za odbiór śmieci.

Trzeba również pamiętać, że opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona do gminy podlegać będzie ordynacji podatkowej, co oznacza, że wobec niepłacących będzie prowadzone postępowanie windykacyjne.

 

W sprawie odpadów ...

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji sprzątania naszych posesji.

W czerwcu br. zaplanowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zbiórkę zużytych opon - wg harmonogramu zamieszczonego poniżej. Zbiórka będzie odbywać się w punkcie w Kozach przy ul. Lipowej 23. Każdy mieszkaniec Gminy Kozy po okazaniu dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkania na terenie naszej miejscowości może nieodpłatnie oddać odpady.

Prosimy o dostarczanie wyłącznie wskazanych rodzajów odpadów - inne nie będą przyjmowane!

Równocześnie informujemy, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można nieodpłatnie oddawać w Kozach przy ul. Przemysłowej 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1600oraz w sobotę w godz. 800 - 1300.

Harmonogram zbiórki:

8 czerwca godz. 800 - 2000 - odpady wielkogabarytowe

9 czerwca godz. 800 - 1100 - odpady wielkogabarytowe

16 czerwca godz. 900 - 1100 - odpady opakowaniowe szklane

16 czerwca godz. 900 - 1200 - zużyte opony

W przypadku zbyt dużej ilości dostarczonych odpadów wielkogabarytowych Urząd Gminy zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia akcji.

w sprawie bezdomnych zwierząt ...

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozy" został przyjęty uchwałą nr XV/98/12 Rady Gminy Kozy z dnia 9.03.2012r.

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi realizowana będzie poprzez:

1) zapewnienie bezdomnym psom i kotom miejsca w schronisku dla zwierząt w Bielsku - Białej,

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie i zapewnienie wody pitnej,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt umieszczanych w schronisku dla zwierząt,

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt,

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

8) zapewnienie czasowej opieki bezdomnym lub źle traktowanym zwierzętom gospodarskim.

 Jako czasowe miejsce dla bezdomnych lub źle traktowanych zwierząt gospodarskich wyznacza się gospodarstwo rolne Pana Stanisława Jury mieszczące się w Kozach przy ulicy Wiosennej 28.

Koordynatorem zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozy jest p. Janusz Łopadczak -podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt biegających lub padłych przyjmuje Urząd Gminy Kozy lub w Miejskie Schronisko w Bielsku - Białej, natomiast przejawy maltretowania zwierząt należy zgłaszać bezpośrednio na Policję.

  Ważne telefony dotyczące zgłaszania bezdomnych zwierząt:

 Urząd Gminy Kozy - p. Janusz Łopadczak : 33 829 86 68

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku - Białej- : 33 814 18 18

 Posterunek Policji w Kobiernicach: 33 813 07 10

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku - Białej: 33 496 01 80

 

Sprzątamy Beskid Mały ......

Dbaj o czystość i porządek w górach.

Usuwając śmieci, dajesz dowód swej kultury." - dekalog turysty

Zapraszamy, w imieniu Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego "Trzycatek" działającego przy LO Baczyńskiego w Kozach, do udziału w akcji Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego "Sprzątamy Beskid Mały".

Wędrując po szlakach Beskidu mamy okazję zachwycać się urokami przyrody, które psuje wszędzie obecny widok śmieci, pozostawionych przez pseudo - turystów. Niektórym osobom z bliżej nieuzasadnionych powodów, brak jest sił na zniesienie tego, co ze sobą  przynieśli. Zostawiają pamiątki swego pobytu: reklamówki, puszki, plastikowe butelki, opakowania ze słodyczy.

Akcja „Sprzątamy Beskid Mały", pozwala na chwilowe usunięcie tego, co inni pozostawili przez swój brak kultury, aby jednak uzyskać efekt długofalowy potrzebna jest świadomość odpowiedzialności za to, co nas otacza -

Dbajmy o porządek w lesie i górach !

Dziękujemy,  w  imieniu wszystkich kochających góry turystów, organizatorom, instytucjom wspierającym ale najbardziej dziękujemy osobom,  które wzięły udział w tym sprzątaniu.

29 kwietnia na trasie Kamieniołom- Hrobacza Łąka- Kamieniołom zebrano 4 worki 60- litrowe butelek szklanych i 4 worki 120- litrowe pozostałych śmieci.

19 maja (sobota) o 12.00 kolejny krótki spacer od przystanku pod Kamieniołomem do Wilczego Stawu - cel ten sam: „Sprzątamy Beskid Mały"

Więcej na stronie: http://www.bielsko.ptt.org.pl/

 

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 05 > 07

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u