BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 04 > 30
Kategoria: Informacje ważne

XVII Sesja Rady Gminy Kozy

Dodano: 2012-04-30 11:56:12Wygasa: 2012-05-10

Dnia 27 kwietnia  2012 r. odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Kozy.

Poniżej relacja z obrad oraz wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych na XVII Sesji Rady Gminy Kozy dnia 27 kwietnia 2012 r.

 

Na XVII Sesji Rada podjęła 9 uchwał:

 

1)   w sprawie szczegółowych warunków przyznania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 

2)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012 - 2021,

 

3)   w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2012 rok,

 

4)  w sprawie przystąpienia Gminy Kozy do realizacji projektu w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projektem tym zostaną objęci uczniowie z problemami edukacyjnymi, którzy wymagają wsparcia oraz uczniowie z trudnościami w zdobywaniu poszczególnych umiejętności, a także uczniowie szczególnie uzdolnieni w celu dalszego rozwijania ich umiejętności,

 

5)  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozy, uchwalenie nowego Statutu Gminy Kozy podyktowane zostało koniecznością dostosowania jego zapisów do obowiązujących przepisów prawa,

 

6)  w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji projektu pod nazwą: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" przy wspólnej aplikacji w ramach konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - system informacji o terenie powiatu bielskiego powstał w oparciu o powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Z funkcjonalnością systemu można się zapoznać wchodząc na stronę www.powiat.bielsko.pl - zakładka Geoportal,

 

7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Nabycie nieruchomości gruntowych dotyczy działek stanowiących własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „ZAGRODA" z siedzibą w Bielsku - Białej, położonych w Kozach w obrębie ul. Przeczniej,

 

8) w sprawie zmiany uchwały Nr XV/98/12 Rady Gminy Kozy z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Kozy,

 

9) w sprawie powołania doraźnej komisji ds. wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kozy.

 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

opr.Małgorzata Bednarz

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych

na XVII Sesji Rady Gminy Kozy dnia 27 kwietnia 2012 r.

 

 

Radny Jacek Kaliński

1. Ulica Azaliowa i ulica Wiśniowa - prośba o załatanie dziur.

 

Radna Grażyna Leśniak

1. Prośba o interwencje w sprawie zapadającej się studzienki w początkowym odcinku ul. Podgórskiej.

2. Ulica Jaskółcza i ulica Błękitna - w związku z prośbą mieszkańców na spotkaniu gminnym, czy została już podjęta  decyzja w sprawie poprawy komunikacji na tych drogach.

3. Jakie są aktualne decyzje odnośnie interwencji mieszkańców z ul. Tęczowej 15 w sprawie pisma złożonego w styczniu ubiegłego roku.

4. Prośba mieszkańca z ul. Podgórskiej 52 o wstawienie rur o większej średnicy w rowie melioracyjnym koło mostka.

 

Radny Tomasz Matuszek

1. Dolna część ulicy Złotej - prośba o załatanie dziur.

2. Ulica Wapienna - prośba o wymianę pękniętego włazu studzienki.

3. Ulica Bielska - prośba o utworzenie przejścia dla pieszych w pobliżu skrzyżowania z ul. Topolową.

 

Odpowiedź dla radnego Tomka Matuszka:

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska - odnośnie przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 52 odpowiedziała, że taki wniosek zostanie przedstawiony Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Katowicach, ze względu na to, że tylko oni mogą wyrazić na to zgodę oraz dokonać zmiany organizacji ruchu.

 

Radna Ewa Olejnik

1. Ulica Gajowa - prośba o załatanie dziur.

2. Ulica Wiosenna - prośba o naprawę uszkodzenia drogi przy sklepie.

3. Kiedy zostaną podjęte prace związane z wykopaniem rowu na ul. Zdrowia?

 

Radny Roman Ślosarczyk

1. Kiedy zostanie wykonane odwodnienie ul. Żytniej w związku ze złożoną interpelacją na XIV sesji Rady gminy z dnia 10 lutego br.?

 

Radny Zygmunt Sołczykiewicz

1. Ulica Spacerowa i ulica Południowa - prośba o wyremontowanie nawierzchni drogi.

 

Odpowiedź dla radnego Zygmunta Sołczykiewicza:

Kierownik Ref. BRG Piotr Kine - odnośnie ul. Południowej odpowiedział, że po zakończeniu robót, które są przewidziane w granicach miesiąca czerwca, odbędzie się spotkanie z wykonawcą i zostanie określony zakres, gdzie i jaki remont ul. Południowej zostanie wykonany.

 

 

Radna Anna Góra

1. Ponowienie wniosku w sprawie dolnego odcinka ul. Cisowej, o załatanie dziur i nawiezienie kamienia.

2. Ulica Klonowa - prośba o załatanie dziur.

 

Radny Leszek Łyczko

1. Prośba o naprawienie chodnika przed mostem na ul. Bielskiej.

2. Prośba o dokonanie zmiany kryteriów uzyskiwania zezwoleń na przejazd i korzystanie z dróg naszej miejscowości przez samochody, które mają 5 osi czyli ciągniki z naczepami.

 

Radny Krzysztof Sporysz

1. Czy działka, na której umieszczony jest krzyż, należy do gminy oraz czy istnieje możliwość utworzenia w okolicy krzyża punktu widokowego.

 

Odpowiedź dla radnego Krzysztofa Sporysza:

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska - wyjaśniła, że właścicielem działki znajdującej się w okolicy krzyża, ze względu na to że jest to teren lasów państwowych jest Skarb Państwa. W planie zagospodarowania przestrzennego miejsce to zostało oznaczone jako miejsce kultu religijnego i to pozwoliło na wyrażenie zgody na wydzielenie działki pod krzyż, o którą występuje ksiądz proboszcz. Jeśli ksiądz proboszcz przejmie tę działkę to wtedy można czynić starania, żeby cokolwiek w tym kierunku robić.

 

Radny Jan Pezda

1.Prośba o naprawienie chodnika przy ul. Przeczniej, na wysokości ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2.

2. Ulica Szkolna na wysokości słupa ogłoszeniowego - prośba o załatanie uszkodzeń jezdni.

3. Skrzyżowanie ulicy Przeczniej z ul. Lipową - prośba o załatanie dziur.

4. Prośba o załatanie czterech wyrw w poboczu na ul. Przeczniej od skrzyżowania z ul. Lipową do magazynu z materiałami budowlanymi.

5. Prośba o wykonanie bezpiecznego prawo skrętu z ul. Akacjowej na ul. Przecznią.

6. Prośba o naprawienie chodnika na ul. Kalinowej od budynku nr 22 - 30.

7. Prośba o utwardzenie i położenie płytek chodnika na ul. Morelowej od budynku nr 18 do skrzyżowania z ul. Lipową.

8. Czy zostały podjęte prace odnośnie bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Przecznią obok Szkoły Podstawowej Nr 2?

9. Na kiedy jest przewidziane rozpoczęcie prac przy przebudowie ul. Dworcowej, ze względu na kończącą się ważność pozwolenia na budowę?

 

Radny Tadeusz Bednarz

1. Prośba o zwiększenie ilości patroli na terenie gminy Kozy w szczególności w okolicach dworca kolejowego.

2. Ulica Kolejowa - prośba o załatanie dziur.

 

Radny Miłosz Zelek

1. Prośba o wyprostowanie słupków przed wejściem do przedszkola oraz ich pomalowanie.

2. Prośba o zamontowanie zerwanego znaku STOP przy wyjeździe z ul. Świerkowej na ul. Przecznią.

3. Prośba o interwencję w AQUA S.A., mającą na celu załatanie ubytków po  pracach remontowych prowadzonych przez AQUA S.A.

4. Prośba o załatanie ubytków na ul. Miodowej, ul. Topolowej, końcówka ul. Młyńskiej, ul. Cmentarnej oraz ul. Pod Grapą.

5. Końcówka ul. Woskowej oraz ul. Mostowej - prośba o uzupełnienie kruszywem dziur.

6. Prośba o uporządkowanie parku nie tylko w okolicy pałacu. Czy działa zainstalowany monitoring w parku, jeśli tak to czy on jest przez kogoś kontrolowany ?

7. Graffiti pod przejściem podziemnym - czy istnieje możliwość stworzenia w tym miejscu murale  oraz czy wymaga to uzyskania zezwoleń prawnych?

8. Końcówka ul. Młyńskiej na skrzyżowaniu z ul. Topolową - prośba o wymianę lub naprawę uszkodzonej lampy.

9. Prośba o likwidację worka na śmieci na przełęczy „Panienka".

10. Prośba o informację odnośnie planu porządkowania centrum przed dożynkami.

 

Odpowiedzi dla radnego Miłosza Zelka:

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska - udzieliła odpowiedzi, że słupki przed wejściem do przedszkola zostaną wykonane w ramach pakietu robót, które są zaplanowane do wykonania na placu kościelnym.

Odnośnie częściowych napraw ubytków powstałych po remontach przeprowadzonych przez firmę AQUA, zostanie dopilnowane aby wszystkie prace, które nie zostały zrobione były wykonane.

Okolice parku zostaną uporządkowane, natomiast działający monitoring w jego obrębie działa, ale obraz z kamer nie jest przeglądany przez 24 godziny na dobę bo do tego trzeba by było zatrudnić dodatkowych pracowników. 

Sprawa graffiti zostanie rozeznana w kwestii wymagalności zezwoleń.

Worek na przełęczy „Panieniki", jeśli jest taka potrzeba to zostanie usunięty.

Odnośnie planu porządkowania centrum przed dożynkami, to na dzień dzisiejszy są już wykonywane prace w ramach tego planu.

 

Radny Grzegorz Dudziak

1.Wykonanie w pierwszej kolejności planu odwodnienia dróg w zgłaszanych przez radnych interpelacjach, a dopiero później remontów dróg.

 

Odpowiedzi dla radnego Grzegorza Dudziaka:

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska - odpowiedziała, że jest to słuszny kierunek w sprawie wykonania projektu odwodnienia wszystkich dróg, jednakże nie jest to takie proste ze względu na to, że niektóre drogi są wąskie co wiąże się z wejściem na prywatne posesje.

 

Radna Bożena Sadlik

1. Czy resztki asfaltu, które pozostały po łataniu dziur przy ul. Beskidzkiej, czy one należą do gminy i czy zostaną usunięte i wykorzystane.

 

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska poinformowała, że tematy związane z drogami, ich naprawą oraz załataniem dziur zostaną przekazane panu Jackowi Skoczylasowi oraz wykonane zgodnie z planem remontów, a także w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

 

Odpowiedzi na powyższe interpelacje, wnioski i zapytania udzielono ustnie na sesji w punkcie 20 porządku obrad.

 

 

    Protokołowała

Małgorzata Bednarz


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 04 > 30

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u