BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 04 > 21
Kategoria: Informacje ważne

XVI Sesja Rady Gminy Kozy

Dodano: 2012-04-21 11:52:49Wygasa: 2012-05-10

Dnia 30 marca 2012 r. odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Kozy.

Poniżej relacja z przebiegu obrad oraz wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych na XVI Sesji Rady Gminy Kozy dnia 30 marca 2012 r.

 

 

 Dnia 30 marca 2012 r. odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Kozy.

 Na XVI Sesji Rada podjęła 6 uchwał:

1)   w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012 - 2021.

2)   w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2012 rok.

3)   w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów .

4)   w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja przedszkola w Kozach".

5)   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Sprzedaż dotyczy udziału Gminy Kozy wynoszącego ½ części w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Spacerowej w Kozach oraz sprzedaż nieruchomości stanowiącej w całości własność Gminy Kozy na rzecz współwłaściciela działki.

6)   w sprawie ustanowienia nagrody im. Jana Wolnickiego w kategorii „Nauczyciel Roku". Przyznanie nagrody ma na celu:

  • uhonorowanie pracowników pedagogicznych, którzy realizują model nauczania wypracowany przez Jana Wolnickiego, tj. problem zaciekawienia, zapał do rozwiązywania, samodzielne próby, konsultacje;
  • propagowanie w środowiskach oświatowych postaw moralnych, opartych na skromności, pracowitości i zaangażowaniu.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

opr.Małgorzata Bednarz

 

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych na XVI Sesji Rady Gminy Kozy dnia 30 marca 2012 r.

 

dny Jacek Kaliński

1. Ulica Bukietowa - prośba o nawiezienie kamienia.

2. Ulica Wiśniowa - prośba o nawiezienie kamienia na odcinku, gdzie nie ma asfaltu.

 

Odpowiedź dla radnego Jacka Kalińskiego:

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Ulica Bukietowa - będziemy uzupełniać kamieniem, tak jak było to czynione do tej pory.

 

Radny Leszek Łyczko

1. Ulica Jaworowa - Prośba o przeprowadzenie wizji lokalnej oraz naprawę nawierzchni drogi  (radny złożył pismo mieszkańców na  ręce Pana Wójta).

2. Ulica Przecznia w kierunku Pisarzowic - prośba o interwencję w sprawie przejeżdżających samochodów o wyższej niż dopuszczalna ładowność na tym odcinku drogi co jest niedozwolone oraz powoduje jej niszczenie.

 

Odpowiedź dla radnego Leszka Łyczko:

Kierownik Ref. BRG Piotr Kine -

Remonty dróg będą wykonywane w miarę posiadanych od środków finansowych jakimi dysponujemy.

 

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Jeśli chodzi o opiekę nad ul. Przecznią, to wyślemy pismo do komisariatu Policji z prośbą, o  nadzorowania tej części ulicy.

 

Radny Miłosz Zelek:

1. Plac zabaw w centrum - prośba o zagospodarowanie miejsca, wyposażenie w dodatkowe huśtawki, zjeżdżalnie dla dzieci, umieszczenie ławki. Stworzenie mini placu zabaw w okolicy pałacu, ewentualnie w okolicy ośrodka zdrowia. 

2. Czy byłaby możliwość udostępnienia placu zabaw np. przy przedszkolu gminnym dla dzieci.

3. Prośba o załatanie dziur po pracach remontowych wykonywanych przez AQUA S.A.

4. Ulica Mostowa - Prośba mieszkańców o umieszczenie znaku zakazu przejazdu - droga wewnętrzna na końcowym odcinku ul. Mostowej.

5. Prośba o poinformowanie, gdzie odbędą się tegoroczne Dożynki w związku z potrzebą przygotowania tego miejsca i wykonania pewnych prac w jego okolicy np. naprawa chodnika na ul. Szkolnej.

6. Ulica Dworcowa - prośba o wyrównanie płytek chodnika.

 

Odpowiedź dla radnego Miłosza Zelka:

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Jeśli chodzi o plac zabaw przy pałacu, to na razie trudno rozważać taką lokalizację ponieważ trwają prace remontowe, a po za tym musi to być za zgodą konserwatora.

 

 

 

Dyrektor Przedszkola pani Bożena Blachura -

Korzystanie z ogródka na chwilę obecną jest niemożliwe z kilku powodów. Pierwszy powód to przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci przebywających w ogródku w soboty i niedziele. Ktoś musi za  te dzieci odpowiadać  w związku z tym, że jest to teren przedszkola, więc odpowiada dyrektor przedszkola. Drugi powód to zabezpieczenie terenu wokół przedszkola. Musiałaby być otwarta jedna i druga furtka i ktoś by musiał przyjść otworzyć a następnie zamknąć. Trzecim powodem jest to, że na chwilę obecną nasz ogródek jest ubogi. Staramy się ten ogródek wyposażyć własnymi środkami.

Wydaje mi się, że jest sporo takich placów zabaw nawet w pobliżu naszego przedszkola chociażby na ul. Lipowej, z którego my jako przedszkole również z korzystamy.

 

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

1 czerwca tego roku planujemy otworzyć plac zabaw przy ul. Tęczowej, który częściowo został wykonany. Planujemy zamontowanie różnych huśtawek i urządzeń oczywiście z atestem dla dzieci. Będzie też mały parking przed wjazdem od ul. Irysów. Będzie tam dozorca, który tymi rzeczami będzie się zajmował.

 

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska  -

Jeśli chodzi o ul. Mostową to nie można zrobić drogi publicznej, drogą wewnętrzną.

Natomiast odnośnie dziur po remontach i pracach wykonywanych przez firmę AQUA, to przyjrzymy się tym miejscom i będziemy w tej sprawie interweniować.

 

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Jeśli chodzi o poprawienie płyt chodnikowych na ul. Dworcowej, to zastanie to zgłoszone panu Jackowi Skoczylasowi i wykonane przez naszych pracowników gospodarczych.

Odnośnie Dożynek, które odbędą się 25, 26 sierpnia br. 21 marca został stworzony komitet organizacyjny tych dożynek. Były rozważania, w którym miejscu mają się one odbyć. Na pewno będzie brany pod uwagę plac targowy. Działania logistyczne są bardzo trudne. Rozważaliśmy też zainstalowanie sceny zawodowej na placu targowym, nie braliśmy w ogóle pod uwagę lokalizacji dożynek w parku, ponieważ po za tym, że trwają tam remonty budowlane, to teren ten jest nierówny i mało stabilny. 11 kwietnia o godz. 16.00 w sali nr 11 w Domu Kultury odbędzie się drugie spotkanie komitetu, w związku z tym proszę przewodniczących komisji o przybycie.

 

Radna Anna Góra:

1. Ulica Cisowa, ulica Czysta - prośba o nawiezienie kamienia i załatanie dziur.

 

Odpowiedź dla radnej Anny Góra:

Kierownik Ref. BRG Piotr Kine -

W miarę możliwości spróbujemy własnymi środkami wykonać te prace.

 

Radny Tomasz Matuszek

1. Ulica Złota - prośba o załatanie dziur w asfalcie oraz nasypanie kamienia w górnej części drogi.

2. Prośba o stworzenie możliwości korzystania z boisk sportowych na terenie naszej gminy, poprzez wydelegowanie i przeszkolenie osoby do pełnienia opieki i nadzoru nad  korzystającymi z boiska.

 

 

Odpowiedź dla radnego Tomasza Matuszka:

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Jeśli chodzi o ulicę Złotą, to będziemy ją uzupełniać kamieniem oraz załatamy powstałe dziury.

W kwestii boisk sportowych, będziemy mieć w najbliższy czwartek rozmowę z Dyrektorem Januszem Barcikiem m.in. w tej sprawie. Boiska do godzin popołudniowych są wykorzystywane przez szkoły, jednak do godzin wieczornych można z nich śmiało korzystać. Myślę, że jest to kwestia organizacji pracy i nadzorowania ze strony CWS - u przez osobę dorosłą. Jeśli chodzi o LKS, sytuacja jest dużo trudniejsza, ponieważ z boiska korzystają piłkarze, którzy trenują na boisku treningowym, ale boisko nie jest wykorzystane w pełni.

 

Radna Ewa Olejnik

1. Ulica Graniczna, ul. Zdrowia - prośba o oświetlenie, bądź częściowe ich oświetlenie.

2. Ulica Zdrowia - prośba o nawiezienie kamienia.

 

Odpowiedź dla radnej Ewy Olejnik:

Z - ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

W sprawie oświetlenia ulicy Granicznej i ulicy Zdrowia zostało uzgodnione, że odpowiedź będzie udzielona na piśmie.

 

Radny Krzysztof Sporysz:

1. Czy był już przetarg na remonty dróg? Jeśli tak, to kiedy rozpoczną się prace?

2. W którym miejscu odbędą się Dożynki oraz ceremonia przekazania wieńców?

3. Czy firma, która wykonuje remont pałacu, rozpocznie elewację od przedniej czy tylnej strony budynku?

 

Odpowiedź dla radnego Krzysztofa Sporysza:

Z - ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Został już ogłoszony przetarg na remonty dróg. Do 10 dni od rozstrzygnięcia przetargu powinna zostać podpisana umowa, więc w drugiej połowie kwietnia remonty powinny się zacząć.

Jeśli chodzi o elewację, to jest ona przewidziana w tym roku z zakończeniem w miesiącu wrześniu, natomiast wykończenie będzie dopiero w przyszłym roku. Na pewno część elewacji, jeśli nie cała w tym stanie przygotowawczym, zostanie zrobiona do końca sierpnia.

 

Radny Tadeusz Bednarz

1. Prośba o zaproszenie na kolejne spotkanie kierownika budowy wykonującego remont pałacu, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania.

2. Ulica Krótka - prośba o uzupełnienie kamieniem wjazdu od ul. Sobieskiego.

 

Odpowiedź dla radnego Tadeusza Bednarza:

Z - ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska -

Jeśli chodzi o pałac, to prace trwają, prowadzone są zgodnie z harmonogramem, nie ma żadnych zakłóceń. Nie ma potrzeby zapraszania kierownika budowy, dlatego że to my jesteśmy inwestorem i my wszystko wiemy co się tam dzieje. Jeśli państwa interesują szczegółowe tematy związane z tą budową to zapraszam do Urzędu. Mamy wszystkie materiały, harmonogramy. Odpowiemy na każde pytanie.

 

Radny Tadeusz Bednarz - Czy tynki będą wymienione całościowo czy tylko częściowo?

 

Z - ca Wójta Gminy Anna Gacek - Bilczewska - Według projektu tynki w środku są przewidziane  praktycznie do wymiany w 80 % . Natomiast w trakcie prac jeszcze się okaże czy nie będą musiały być wszystkie wymienione, czy poprawione. Nie przewiduje się natomiast gładzi gipsowych. Zobaczymy co konserwator zadecyduje. Zakładamy, że przy tak dużym remoncie na pewno jakieś dodatkowe prace się pojawią. Na razie wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Dużo robót wewnętrznych zostało wykonanych.

 

Radny Piotr Kulka:

1. Ulica Jaśminowa - prośba o nałożenie nakładki asfaltowej.

2. Ulica Dolna, ulica Spółdzielcza - prośba o uzupełnienie kamieniem poboczy.

 

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Jeśli chodzi o ul. Jaśminową, to tam faktycznie 120 metrów  drogi było przygotowane z podłożem po to by tylko pokryć ją asfaltem. Jeśli będą środki na ten cel, to będziemy się starać położyć asfalt na odcinku tych 120 metrów.

Jeśli chodzi o uzupełnienie kamienia w poboczu ul. Dolnej i ul. Spółdzielczej - faktycznie w ubiegłym roku były czynione wzmocnienia poboczy przez naszą grupę pracowników gospodarczych. Nie mniej jednak będziemy na bieżąco wzmacniać pobocza, żeby ta droga była w miarę przejezdna dla wszystkich.

 

Odpowiedzi na powyższe interpelacje, wnioski i zapytania udzielono ustnie na sesji w punkcie 12 porządku obrad.

 

Odpowiedź na piśmie (do dnia 20 kwietnia br.) dla radnej:

- Ewy Olejnik - pkt. 1.

 

 

   Protokołowała: Małgorzata Bednarz

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 04 > 21

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u