BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 03 > 16
Kategoria: Informacje ważne

Sprawozdanie z XV Sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2012-03-16 08:30:23Wygasa: 2012-03-15

Dnia 09 marca 2012r. odbyła się XV Sesja Rady Gminy Kozy.

Poniżej relacja z jej przebiegu ...

Rada Gminy Kozy

 

Dnia 09 marca 2012r. odbyła się XV Sesja Rady Gminy Kozy.

 

Na XV Sesji Rada podjęła 13 uchwał:

1)   w sprawie: kontynuacji realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy" w latach 2012 - 2013 - realizowany po raz kolejny przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach program w ramach Systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu zmniejszenie wykluczenia zawodowego, społecznego i bezrobocia mieszkańców Gminy Kozy.

2)   w sprawie zmian uchwały Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r. - zmiana dotyczy wyznaczenia realizatora ww. programu tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach,

3)   w sprawie zmian uchwały Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2015 - zmiana dotyczy wyznaczenia realizatora ww. programu tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach,

4)   w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach - zmiany wynikają z realizacji nowych zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tj. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

5)   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012 - 2013 - Program Aktywności Lokalnej służy realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, a także zapewnieniu współpracy i koordynacji działań instytucji oraz organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności lokalnej,

6)   w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Kozach - teren cmentarza komunalnego został rozszerzony o kolejną parcelę od istniejącego cmentarza komunalnego do skrzyżowania ul. Cmentarnej z ul. Topolową,

7)   w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozy - zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt Rada zobowiązana jest do przyjęcia w/w programu mającego na celu:

a)      podjęcie działań na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,

b)      zmniejszenie populacji bezdomnych psów i kotów,

c)      zapobiegania zachorowaniom zwierząt na wściekliznę i inne choroby zakaźne,

d)     wzrostu świadomości społecznej w zakresie opieki nad zwierzętami poprzez działanie edukacyjne i wychowawcze,

8)        w sprawie zaopiniowania propozycji Planu aglomeracji „Pisarzowice" - wyznaczenie aglomeracji „Pisarzowice" obejmującej część obszaru gminy Wilamowice oraz część gminy Kozy, objętych działaniem oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach,

9)        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012 - 2020,

10)    w sprawie zmian uchwały Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa na rok 2012 Gminy Kozy,

11)    w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków majątkowych Budżetu Gminy Kozy w roku 2012 - uchwała ta jest konsekwencją Uchwały Budżetowej na 2012r. podjętej na XIII sesji Rady Gminy Kozy w dniu 16 grudnia 2011r., która przewiduje finansowanie deficytu budżetowego m.in. kredytem bankowym,

12)    w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kozy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach - udzielono dotacji z budżetu gminy w wysokości 30.000 zł na dofinansowanie kosztów modernizacji części bojowej budynku Remizy Straży Pożarnej w Kozach,

13)    w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Kozach na 2012r.

 

Wysłuchano i przyjęto następujące informacje i sprawozdania:

1)        informacja Ochotniczej Straży Pożarnej dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie.

2)        sprawozdanie komisji Rady z działalności za 2011r.

3)        sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011.

4)        sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011r.

5)        sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011r.

6)        sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

Małgorzata Bednarz


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 03 > 16

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u