BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 08 > 27
Kategoria: Informacje ważne

WYPRAWKA SZKOLNA 2011/2012

Dodano: 2011-08-27 13:14:09Wygasa: 2011-09-06

Informacje dla rodziców dzieci na temat "Wyprawki szkolnej" ...

WYPRAWKA SZKOLNA 2011/2012

 

            Na terenie gminy Kozy pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2011/2012 w klasach I-III szkoły podstawowej  oraz w  III klasie gimnazjum. Ponadto pomoc obejmuje również uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

II. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom spełniającym jeden z poniższych warunków:

1. kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.); uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza 351 zł netto.

2. kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przekracza kwotę 351 zł netto, ale w rodzinie ucznia występuje szczególna sytuacja życiowa określona w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Trudną sytuacją w rodzinie może być:

 • ubóstwo;
 • sieroctwo;
 • bezdomność;
 • bezrobocie;
 • niepełnosprawność;
 • długotrwała lub ciężka choroba;
 • przemoc w rodzinie;
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; - alkoholizm lub narkomania;
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje dyrektor szkoły. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie  nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby uczniów klas I-III szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum w gminie Kozy.

3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży.


III. Wymagane dokumenty i sposób złożenia wniosku

1. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.

3. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego do wniosku należy dołączyć zamiast  zaświadczenia o wysokości dochodów uzasadnienie.

4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

5. Wniosek należy pobrać w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2011/2012 i  złożyć do dyrektora szkoły w terminie  do 6 września 2011 r.

6. Zwrot kosztów zakupu podręczników rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) dokonuje dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. -"Wyprawka szkolna"

7. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki


IV. Wysokość dofinansowania.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nie może przekroczyć kwot:

do kwoty 180 zł

 • dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych


do kwoty 325 zł

 • dla uczniów klas III gimnazjów
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów,

do kwoty 210 zł

 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych,

do kwoty 390 zł

 • dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych

 

 Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2011, Nr 111, poz. 652)


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 08 > 27

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u