BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 03 > 26
Kategoria: Informacje ważne

Relacja z VI sesji Rady Gminy

Dodano: 2011-03-26 14:56:52Wygasa: 2011-04-30

W piątek 25 marca br. odbyła się VI  sesja Rady Gminy Kozy poniżej relacja z jej przebiegu ...

Relacja z VI sesji Rady Gminy Kozy

 

Na VI sesji Rada wysłuchała corocznych sprawozdań:

- z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 r.

- z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2010.

- na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kozy za rok 2010 - informacja Komisariatu Policji w Kobiernicach.
- Ochotniczej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej w gminie Kozy za 2010 r.

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 r. przedstawiła Kierownik GOPS Teresa Oczko. Sprawozdanie opisuje główne zadania i cele działalności GOPSu, jego organizację, a przede wszystkim realizowane w roku 2010 działania. W zeszłym roku sumy przeznaczone na zadania GOPSu z zakresu pomocy społecznej wyniosły  418 567 zł  (w porównaniu do roku 20090 -  695 068 zł), w tym środki z dotacji celowych - 302 274 zł (2009 r. - 261 320 zł) oraz środki z budżetu własnego gminy - 416 193 zł (w 2009 r.  - 433 748 zł). Środki te przeznaczono głównie na różnego rodzaju zasiłki (zasiłki stałe, okresowe, częściowe pokrycie kosztów dożywiania, zasiłki celowe na zakup posiłku i żywności, leków oraz opłaty za pobyt w Domach Pomocy). Inne zadania, które realizuje ośrodek to świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny. Suma środków w formie dotacji z budżetu państwa wydanych na te działania to 2 250 271 zł (w roku 2009 - 1 980 246 zł). Częścią sprawozdania jest również informacja na temat działalności Świetlicy Środowiskowej w Kozach. (Pełny tekst sprawozdania)

 

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Bernadetta Sochacka przedstawiła raport z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2010. Sprawozdanie opisuje podjęte w ramach edukacji i profilaktyki przeciw narkomanii działania. W ubiegłym roku na zadania te przeznaczono kwotę  18 814,95 zł. Środki te zapewniły organizację różnego rodzaju spotkań i akcji mających na celu uświadomienie problemu narkomani wśród dzieci i młodzieży koziańskiej. (Pełny tekst sprawozdania)

 

Komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach Piotr Sidzina przedstawił informację policji na temat stanu bezpieczeństwa w Kozach. Dane zawarte w sprawozdaniu obejmują pod względem terytorialnych oprócz naszej gminy również gminy Wilamowice i Porąbka. W roku 2010  na terenie podległym Komisariatowi nie odnotowano drastycznych przestępstw skierowanych przeciwko zdrowiu i życiu. Najczęściej odnotowywano kradzieże mienia i kradzieże z włamaniem. W porównaniu do 2009 w roku 2010 ilość zdarzeń o charakterze kryminalnym na terenie trzech gmin wzrosła o 140 czynów (z 290 w 2009 do 430 w 2010 r.)  W rozbiciu na poszczególne gminy w wybranych kategoriach na gminę Kozy przypada 32% zdarzeń (87 zdarzeń, w porównaniu 2009 r. 36% zdarzeń t. j. 102), 44% (121 zdarzeń) na Porąbkę, 24% (64)  na Wilamowice. W roku 2010 w Kozach stwierdzono 33 (2009 r. - 32) kradzieże z włamaniem, 35 (2009 r. 20) kradzieży mienia, 15  przypadków uszkodzenia mienia i 4 (2009 r. - 1) czyn przeciw życiu i zdrowiu. W roku ubiegłym na terenie naszej gminy zatrzymano 21 (2009 r. - 25) nietrzeźwych mieszkańców, a do wytrzeźwienia skierowano 38 osoby (2009 r. - 18 osób). (Pełny tekst sprawozdania)

 

W sprawozdaniu Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kozach Sławomira Kasperka został przedstawiony stan ochrony przeciwpożarowej w gminie Kozy za 2010 r. Do działań ratowniczo-gaśniczych  jest uprawnionych 41 strażaków. W roku 2010 jednostka OSP brała udział w 86 zdarzeniach, z czego 22 to pożary, 59 to miejscowe zagrożenia, 3 fałszywe alarmy, oraz 2 zabezpieczenia uroczystości kościelnych. Komendant przedstawił również aktualne problemy i potrzeby koziańskiej straży.  

 

Rada Gminy podjęła 6 uchwał, w sprawach:

  1. w sprawie Programu współpracy Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. (Uchwała dotyczy przyjęcia corocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi m. in. stowarzyszeniami dotyczącego realizacji zadań gminy w zakresie spotu i kultury fizycznej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.)
  2. uchylająca uchwałę Nr XXXVI/255/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zwiększenia liczby etatów Policji w Zespole Patrolowym w Kozach Komisariatu Policji w Kobiernicach i pokrywania kosztów ich utrzymania.(Uchwała dotyczy uchylenia uchwały Rady Gminy poprzedniej kadencji, która deklarowała wykupienie etatu jednego policjanta na potrzeby gminy Kozy. Pieniądze przeznaczone na ten etat posłużą do wykupienia dodatkowych patroli policji, które będą działać na terenie gminy Kozy).
  3. w sprawie statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach (Uchwała określa zadania i funkcje jakie realizuje jednostka organizacyjna gminy jaka jest GZOSiP).     
  4. w sprawie sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kozy. (Uchwała dotyczy przyjęcia przez Radę sprawozdania z realizacji zagadnień określonych w gminnym Planie gospodarki odpadami. Sprawozdanie jest składane co dwa lata. Sprawozdanie przedstawia stan gospodarki odpadami na terenie gminy Kozy w okresie 2009-2010.
  5. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozy ( Uchwała zmienia dodatek stażowy Wójta z 10% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w związku z przedstawieniem dokumentacji uprawniającej do zaliczenia dodatkowego 10 letniego stażu pracy. Inne składniki wynagrodzenia ustanowionego przez Radę Gminy w grudniu 2010 r. pozostały bez zmian).
  6. w sprawie zmian w uchwały NR IV/24/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Kozy (Uchwała zwiększa wielkość dochodów budżetowych gminy o  204 802 zł, natomiast wydatków 248 702 zł. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 29 569 302 zł, a wydatki - 32 147 549 zł)

 

Radni zgłosili następujące wnioski i interpelacje:

 

Radny Zygmunt Sołczykiewicz

 

1.      W związku z pismem mieszkańców ulicy Karpackiej dotyczącym remontu tej ulicy pytanie, czy będą tam wykonane prace?

2.      Mieszkańcy ulicy Rolnej dziękują Panu Wójtowi i Z-cy Wójta za spotkanie
i wysłuchanie problemu dotyczącego fatalnego stanu ulicy Rolnej. Czy będą na tej ulicy wykonane jakieś prace?

3.      Na skrzyżowaniu ulicy Pięknej i Wypoczynkowej jest wyciek wody z kratki ściekowej. Sprawa ta była poruszana w październiku 2010r. Czy istnieją plany naprawy, czy mają to zrobić mieszkańcy we własnym zakresie?

4.      Mieszkańcy ulicy Marzeń zwracają się z prośbą o wysypanie kamienia utwardzającego na ulicę Marzeń, prace wykonają we własnym zakresie.

Radny Miłosz Zelek

1.      Wycinka uschniętego drzewa na ul. Kościelnej (obok kapliczki przy kościele).

2.      Wniosek o wystosowanie prośby do właściciela o usuniecie gruzu przy Owczarni (przy drodze dojazdowej do ośrodka zdrowia).

3.      Prośba o usunięcie przy tej samej drodze urwanej informacji o przeniesieniu „MedKoz".

4.      Prośba o pomalowanie znaków poziomych w miesiącach wczesnowiosennych.

5.      Wniosek o „wyprostowanie" przechylonych znaków drogowych przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej, Dworcowej  i Młyńskiej (przeprowadzenie generalnego przeglądu znaków na terenie całej gminy).

6.      Przesuniecie kontenera na ubrania PCK przy przystanku obok Gminnej Biblioteki Publicznej, zasłania widok siedzącym w wiacie i oczekującym na autobus, jest „niechlujnie" postawiony (przekrzywiony).

7.      Naprawa szyb w przystankach. Czy wykryto sprawców tych szkód?

8.      Prośba o usunięcie tablicy ogłoszeń przy PKP i zamontowanie tam nowej.

9.      Usunięcie graffiti przy Urzędzie Gminy , na budynku probostwa (od strony parku).

10.  Rozważenie zamontowania monitoringu w przebudowywanym przejściu podziemnym (pomimo zamalowywania powstawały kolejne graffiti, miały tam miejsce sytuacje wymuszeń i gróźb, taki wariant rozważano już w poprzedniej kadencji).

11.  Prośba o uporządkowanie ze śmieci skarpy potoku w parku dworskim.

12.  Co dalej z „wiatrakiem". Jaka decyzja została podjęta. Jest „stopa", jest rura, jest materiał w postaci blachy. Czy nie warto go przerobić i umieścić na nim w o wiele mniejszej skali i  innej kolorystyce miejscowości partnerskie gminy Kozy?

13.  Prośba o pomalowanie parapetów i krat w oknach na elewacji frontowej Domu Kultury.

14.  Jakie jest wykorzystanie e-urzędu?

15.  Kamera nr 2 na stronie internetowej gminy nie jest czynna. Prosiłbym o jej uruchomienie lub usunięcie ikonki.

16.  Do czego ma służyć „zakładka" Dialog społeczny na stronie internetowej? Albo niech będzie aktywna albo usunięta.

17.  Proszę o wyeksponowanie na stronie „zakładki" na temat Klubu Pracy prowadzonego przez GOPS.

18.  Czy będzie istniała możliwość pozyskania i zasadzenia na skarpie Kamieniołomu kosówki (100-200 sztuk)? Prace te mogą wykonać społecznie członkowie koła turystycznego przy liceum. Teren ten w innym przypadku po kilku latach ulegnie zarośnięciu wysokimi drzewami i utraci walory krajobrazowe.

19.  Prośba o wycinkę drzew przy platformie widokowej na Hrobaczej i rozszerzenie nasadzenia kosówki. Już teraz widok jest bardzo ograniczony.

20.  Dlaczego tablice umieszczone przy Kamieniołomie zakazują ruchu rowerowego
i konnego po wyznaczonych szlakach? Przez Kamieniołom przebiega szlak rowerowy.

21.  Czy Kamieniołom jest uznawany za czynne osuwisko?

22.  Prośba o podjecie rozmów z DDKiA w sprawie wykonania „trzeciego pasa" dla skręcających z ulicy Krakowskiej na ulicę Przecznię. Tam tkwi problem z „korkami".

23.  Prośba o załatanie dziur: Plac Szlagorów (1), Miodowa (2- końcowy odcinek, pobocze), Mostowa (1- początkowy odcinek, wyrównanie końcowego biegu), Woskowa (uskok przy końcu asfaltu), Topolowa (3, fatalny stan wyjazdu na ul. Bielską), Pod Grapą (3), Cmentarna (uskok przy wyjeździe na Topolową, dziury). 

24.  Kto reprezentuje gminę Kozy w LGD?

25.  Prośba o udostępnienie radnym audytu z początku roku.

 

Radna Ewa Olejnik

 

1.      Wniosek dotyczący zrobienia odwodnienia na ulicy Łukowej. Zalewana jest posesja jedna z posesji.

 

Radny Tomasz Matuszek

           

1.      Mieszkańcy ulicy Złotej zwracają się z prośbą o przywiezienie kamienia na drogę dojazdową do ich posesji, gdyż kilka lat temu przekazali drogę za darmo Gminie w zamian za jej utrzymanie, a do tej pory nie otrzymali żadnej pomocy w tym kierunku.

2.      Wraz z mieszkańcami ulicy Białej zwracam się z prośbą o naprawienie tejże drogi, która po okresie zimowym nie nadaje się do przejazdu, a co dopiero do przejścia. Powstały głębokie błotniste koleiny, przez które trudno dotrzeć do domu. Droga ta miała być naprawiona na jesień, ale nie wiadomo z jakich przyczyn została pominięta.

3.      Mieszkańcy ulicy Wapiennej w rejonie państwa Komendera proszą Pana Wójta o zasypanie kolein na drodze dojazdowej do ich domów. Droga ta odcinku ok. 80m nie ma nawierzchni asfaltowej i wjeżdżające tam ciężkie samochody Sity rozjeździły ją tak, że mieszkańcy nie mogą dotrzeć do swoich domów.

 

Radny Leszek Łyczko

 

1.      Część ulicy Kęckiej jest dziurawa. Prośba o sprawdzenie i zreperowanie, ponieważ ruch na tej ulicy będzie wzmożony ze względu na zamknięcie mostu na Sole.

2.      Na ulicy Kęckiej pomiędzy posesjami nr 18 i 20 znajdują się duże krzaki, które ograniczają widoczność. 

3.      Nie jest przestrzegane ograniczenie przejazdu samochodów o ciężarze do 6 t na ulicy Kęckiej i ograniczenie do 10 t na ulicy Przecznia.

4.      Prośba o otwarcie i udostępnienie parkingu przy wejściu na Szlak Papieski na rajd, który odbędzie się 2 kwietnia.

 

Radny Anna Góra

 

1.      Prośba o naprawę dziur na ulicy Klonowej, Świerkowej, Cisowej oraz Przeczniej.

2.      Prośba o wniosek do PKP o naprawienie przejazdu kolejowego na ulicy Przecznia. Prośba o naprawienie dziur na tym przejeździe oraz pytanie, czy byłaby możliwość wspólnego (gmina i PKP) zmodyfikowania przejazdu w takim stopniu, by nie było potrzeby ciągłego wnioskowania o kolejną naprawę.

 

Radny Roman Ślusarczyk

 

1.      Prośba o oczyszczenie rowów przydrożnych na ulicy Wieżowej.

2.      Prośba dotycząca przedłużenia oświetlenia, dołożenia kilu lamp na ulicy Wieżowej.

3.      Prośba do Komendanta Policji o dopilnowanie, by było przestrzegane ograniczenie tonażowe do 5t na ulicy Wieżowej.

Radny Jacek Kaliński

 

1.      Prośba o zorganizowanie spotkania mieszkańców z organami gminy dotyczącego odwodnienia ulicy Irysów.

2.      Prośba o zlecenie projektu odwodnienia ulicy Bukietowej, Magnolii, Wiśniowej Wschodniej.

3.      Prośba o założenie oprawy na lampę na ulicy Lazurowej.

4.      Problem dotyczący parkowania w strefie zamieszkania na Osiedlu 100. Czy są nakładane mandaty parkującym tam osobą i czy są one egzekwowane?

5.      Prośba o postawienie znaku STOP na skrzyżowaniu ulicy Azaliowej i Storczyków.

6.      Mimo zgłoszonej interpelacji i deklaracji ze strony gminy, brak działań w zakresie wycieku wody na ulicy Wiśniowej. Prośba o sprawdzenie i wyciągnięcie konsekwencji.

7.      Prośba do służb porządkowych o usuwanie zwłok zwierząt z ulic.

 

Radny Jan Pezda

 

1.      Apel części mieszkańców Osiedla Północ dotyczący położenia powierzchni asfaltowej na końcu ulicy Lipowej.

2.      Prośba o naprawę dziur na ulicy Morelowej, przy jednej z posesji jest zapadnięta studzienka, dziury na skrzyżowaniu ulicy Przecznia i Lipowa, dziury na ulicy Lipowej, Przemysłowej i Kalinowej.

3.      Prośba o podniesienie 2 studzienek na ulicy Kalinowej.

 

Radny Tadeusz Bednarz

 

1.      Prośba o informację, kto został zwolniony z podatku w 2010r.

2.      Czy w tym roku są wnioski o zwolnienie z podatku?

3.      Wniosek o wyczyszczenie studzienki na ulicy Chabrowej.

4.      Kiedy będą podjęte prace przy zjeździe z ulicy Rzemieślniczej na Nadbrzeżną?

Radny Piot Kulka

1.      Prośba o próg zwalniający na ulicy Dolnej w miejscu gdzie jeden z mieszkańców przeprowadza zwierzęta.

2.      Prośba o uzupełnienie poboczy na ulicy Dolnej i Spółdzielczej

 

 

W sprawach różnych Wójt Krzysztof Fiałkowski zaprosił wszystkich na I gminne spotkanie władz gminy z mieszkańcami, które odbędzie się we środę, dnia 30 marca br. o godz. 18.00 w sali Domu Kultury w Kozach.

Przewodnicząca Rady Bożena Sadlik zaprosiła na I Kobiecy Rajd Nordic Walking na Hrobaczą Łąkę, który odbędzie się w sobotę dn. 2 kwietnia br.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady VI sesji Rady Gminy Kozy.

 

Oprac. M. Tylza - Janosz, B. Walewska


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 03 > 26

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u