BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 03 > 22
Kategoria: Informacje ważne

OBWIESZCZENIE! Kwalifikacja Wojskowa w 2011 roku...

Dodano: 2011-03-22 14:52:24Wygasa: 2011-05-31

Kwalifikacja wojskowa w 2011 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 roku (Dz. U. Nr 40, poz. 209) kwalifikacja wojskowa w 2011 roku zostanie przeprowadzona w okresie od 4 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

Na terenie powiatu bielskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach od 4 kwietnia 2011 r. do 23 maja 2011 r. w godzinach od 800 do 1400. (w dniu 2.05.2011 r. komisja nie będzie pracowała).

Dla osób z terenu Gminy Kozy (zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące) wyznaczono termin od 4 kwietnia do 6 kwietnia 2011 roku.

Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają w szczególności mężczyźni urodzeni w 1992 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1987-1991, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Adres siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej dla powiatu bielskiego: budynek Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 14, tel. 33 49 61 321.

Do wszystkich osób podlegających kwalifikacji wojskowej wysłane zostały imienne wezwania. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym. Szczegóły znajdują w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2011 roku o kwalifikacji wojskowej w 2011 roku.

 

poniżej OBWIESZCZENIE...

 

 

OBWIESZCZENIE

 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 21 marca 2011 roku

O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2011 roku

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 3, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2004r., Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 roku (Dz.U. Nr 40 poz. 209) informuję co następuje:

1. W okresie od dnia 4 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

 

2. Do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się:

a)      mężczyzn urodzonych w 1992 roku;

b)      mężczyzn urodzonych w latach 1987- 1991, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

c)      osoby urodzone w roku 1990 - 1991, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski  o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy;

 

2.1 Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

kobiety urodzone w latach 1987-1992 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);

 

2.2 Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

3. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt.2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące  na terenie: miasta Szczyrk; miast i gmin: Czechowice-Dziedzice, Wilamowice; gmin: Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka i Wilkowice - przeprowadzona zostanie w Bielsku-Białej, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 14 w okresie od dnia 4 kwietnia do dnia 23 maja 2011r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 14oo. (w dniu 2 maja 2011r. komisja nie będzie pracowała)

 

4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

a)      wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu      nie było możliwe;

b)     powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust. 1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

c)     wojskowemu komendantowi uzupełnień - aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

a)      wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu      nie było możliwe;

b)      powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust. 1b ustawy  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

c)     wojskowemu komendantowi uzupełnień - wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

6. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt. 2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 

7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 

8. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy z dnia  21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, mogą spełnić obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności tej osoby.

 

9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

 

10. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

11. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

 

                                                                                               

                                                                                                Wojewoda Śląski

                                                                                            (-) Zygmunt Łukaszczyk

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kozach pod nr tel. 33 829 86 53.

przygotowała: L.Greń

hk


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 03 > 22

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u