BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 02 > 04
Kategoria: Informacje ważne

Relacja z IV sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2011-02-04 14:19:56Wygasa: 2011-04-30

W piątek 4 lutego br. odbyła się IV sesja Rady Gminy Kozy VI kadencji. Jednym z najważniejszych punktów było przyjecie uchwały budżetowej gminy Kozy na rok 2011.

Radni zajęli się sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kozy.

Rada Gminy przyjęła ramowy plan pracy na rok 2011 podejmując uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kozy na 2011 r. Rada przyjęła również propozycję planów pracy organów pomocniczych, jakimi są Komisje stałe Rady; Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetowo-Gospodarcza, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kozy na 2011 r.).

Rada Gminy Kozy debatując nad kwestią diet przysługujących radnym za udział w sesjach i posiedzeniach komisji utrzymała procentowe stawki diet przyjęte uchwałą Rady Gminy Kozy w roku 2008. W związku z obniżeniem kwoty bazowej w uchwale budżetowej państwa na 2011 r. , w oparciu o którą oblicza się wysokość diet radnych w tym roku niektóre diety uległy obniżeniu. Dieta za udział w sesji zmalała z 140 zł na 130 zł, dieta miesięczna Przewodniczącego Rady z 715,79 zł na 688,92 zł, dieta miesięczna Wiceprzewodniczących z 330,36 zł na 317,96 zł, dieta dla Przewodniczącego Komisji za udział w Komisji z 210 zł w 2010 r. na 200 zł w 2011. Zmianie nie uległa wysokość diety za udział członków w posiedzeniu komisji i wynosi 110 zł).

Radni zgłosili szered interpelacji oraz wniosków 

Radny Zygmunt Sołczykiewicz
1. Wniosek o naprawę brzegów potoku Pisarzówka, zniszczonych po zeszłorocznych intensywnych opadach.

Radna Ewa Olejnik
1. Wniosek o umieszczenie znaków ostrzegawczych np. czarny punkt, lub wzmocnienie oznakowania przejścia dla pieszych przez dodatkowe oświetlenie na odcinku ul Krakowskiej od kościoła w Kozach Gajach do stacji benzynowej.
2. Wniosek o zamontowanie jednej lampy na ul. Krakowskiej na odcinku od stacji benzynowej do ul. Granicznej.
3. Wniosek o naprawę 25 m. chodnika wzdłuż ul. Krakowskiej na kilometrze 15 + 900 po prawej stronie. Występuje tam obniżenie terenu. Wniosek o ustawienie tam siatek śniegowych.

Radny Leszek Łyczko
1. Wniosek o obniżenie dopuszczalnego tonażu z 15 do 12 lub 10 ton na odcinku ul. Przeczniej od ronda KPT. Kunickiego w stronę Pisarzowic.

Radny Grzegorz Dudziak
1. Wniosek o przycięcie połamanych w zeszłym roku konarów drzew rosnących w pasie drogi krajowej ul. Bielska nr 182, 139.
2. Wniosek o wycięcie konarów połamanych topoli na wysokości nowego sklepu Paulinka na ul. Bielskiej.
3. Pytanie, czy istniej możliwość oświetlenia ul. Bocznej.

Radny Jacek Kaliński
1. Wniosek o położenie asfaltu na ul. Irysów i na dalszej części ul Wiśniowej i Bukietowej.
2. Wniosek o rozwiązanie problemu zalewania posesji mieszkańców Osiedla 100 np. poprzez budowę rowu odprowadzającego wody powierzchniowe przy ul. Magnolii.
3. Wniosek o naprawę drenu odprowadzającego wodę na ul. Wiśniowej.
4. Wniosek o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ulic na Osiedlu 100 np. przez zainstalowanie znaków drogowych określających zasady ruchu, np. drogi równorzędne.

Radny Miłosz Zelek
1. Wniosek o interwencję w sprawie naprawy zniszczonego słupa telekomunikacji w środkowym biegu ul. Młyńskiej.
2. Wniosek o usuniecie betonowej stopy od słupa telekomunikacyjnego na ul. Młyńskiej w początkowym odcinku.
3. Wniosek o usunięcie słupa telekomunikacyjnego stojącego na środku parkingu przy poczcie przy planie miejscowości.
4. Wniosek o postawienie w miejsce istniejących trzech słupów telekomunikacyjnych jednego na placu Ks. K. Kochaja, tam gdzie jest przystanek PKS.
5. Pytanie, czy gmina ze względu na umieszczenie słupów w ciągu drogi pobiera opłaty od telekomunikacji ? Jeżeli nie, to z czego to wynika ?
6. Pytanie, kiedy będzie dostępny protokół z audytu ?
7. Pytanie kiedy zakończą się prace wykończeniowe przy rondzie ks. Sieczki ? Mieszkańcy sygnalizują, że są to prace nieskończone.
8. Pytanie jakie jest wykorzystanie eUrzędu ?
9. Wniosek o rozpoczęcie wymianę tablic ogłoszeniowych na terenie gminy Kozy, ponieważ są nieestetyczne, zwłaszcza przy stacji PKP.
10. Pytanie, czy Pani Radca Prawny będzie udzielać porad prawnych dla mieszkańców, czy tylko dla Urzędu ?
11. Wniosek o naprawę pobocza przy pizzerii Capra, ponieważ jest tam uskok.
12. Pytanie, czy działa monitoring w parku ? Zniszczone zostały pręty w ogrodzeniu w parku. Jeżeli monitoring działa, to czy złapano sprawców? Wniosek o naprawę tych prętów.
13. Wniosek o umieszczenie lamp na ul. Topolowej, przynajmniej dwie.

Radny Tomasz Matuszek
1. Wniosek o załatanie dziur na ul. Cmentarnej, np. przez przywiezienie kamienia.

Radny Piotr Kulka
1. Wniosek o zabezpieczenie barierką brzegów rzeki Kozłówki przy ul. Spółdzielczej, jest tam zjazd i ostry zakręt.
2. Wniosek o zabezpieczenie zakrętu przy ul. Nadbrzeżnej, w końcówce ulicy.
3. Wniosek o oświetlenie chodnika który łączy ul. Wrzosową i ul. Wyzwolenia.
4. Pytanie, czy istnieje możliwość rozwiązania problemu zbyt małego pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej nr 2.
5. Pytanie o możliwość ograniczenia prędkości ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do przedsiębiorstwa ANGA.
6. Wniosek o naprawę brzegu potoku Pisarzówki obok mostu na ul. Spółdzielczej.

Radny Jan Pezda
1. Pytanie, czy w sprawie naprawy chodnika na ul. Lipowej przeprowadzono już rozmowy o ich naprawę z właścicielem posesji.
2. Pytanie jaki jest stan prawny ul. Przeczniej na wysokości parkingu przy firmie Klingspor. Przejeżdża się przez środek parkingu, a nie ma oznakowania. Kto ma pierwszeństwo przy jeździe ? Czy to prawda, że ten fragment został sprzedany ?
3. Pytanie czy istnieje możliwość zamiany miejscami znaków wjazdu i wyjazdu z parkingu przy poczcie. Wjazd od ul. Krakowskiej.
4. Wniosek o postawienie zakazu postoju lub zatrzymywania na poboczu ulicy koło poczty i sklepu z materiałami biurowymi, bo stojące samochody, np., policji ograniczają ruch.
5. Pytanie, czy poczyniono już jakieś kroki do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy ? Wniosek, by wrócić do mniejszego metrażu działek budowlanych niż obecnie 10 arów.

Oprócz uchwał regulujących prace Rady Gminy, Rada podjęła również 15 uchwał w innych kwestiach t.j. :

1. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kozy.(Z dniem 4 lutego ze stanowiska Skarbnika Gminy została odwołana Pani Wiesława Karska).

2. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kozy. (Z dniem 4 lutego na stanowisko Skarbnika Gminy Kozy został powołany Pan Dominik Pawiński)

3. w sprawie kontynuacji realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy" w 2011 r. (Podejmowana co roku uchwała określa kontynuację realizacji projektu unijnego dotyczącego aktywizacji zawodowej i społecznej. W roku 2011 wartość projektu to 135.414,00 zł. Wkład własny gminy to 14.218,47zł.)

4. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (Uchwała jest wynikiem zmiany przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która wprowadziła zapis, że gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Nad obsługą zespołu będzie czuwać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach)

5. w sprawie Programu współpracy Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. (Co roku Rada Gminy określa kierunki współpracy gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi, która polega między innymi na dotowaniu realizacji projektów w zakresie określonych zadań. W tym roku będą to zadania z dziedziny kultury i sztuki oraz zadania z dziedziny kultury fizycznej. Na realizację programu w roku 2011 przeznaczono kwotę 40 tys. zł)

6. w sprawie przystąpienia Gminy Kozy do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". (Projekt jest deklaracją przystąpienia gminy do realizacji projektu unijnego, który przeznacza w całosci unijne środki pieniężne na dodatkowe zajęcia sportowe i doradztwa zawodowego dla uczniów koziańskiego gimnazjum).

7. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. (Co roku Rada Gminy przyjmuje program przeciwdziałania narkomanii. W roku 2011 na różnego rodzaju inicjatywy związane z realizacją programu gmina przeznaczy 20 tys. zł. Środki na ten cel pochodzą z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które jak nakazuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości, mogą być przeznaczone wyłącznie na wspomnianą działalność oraz profilaktykę anty alkoholową.)

8. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. (Co roku Rada Gminy uchwala również program profilaktyki antyalkoholowej. W roku 2011 na różne zadania związane z realizacją programu gmina przeznaczy 200 tys. zł. Środki, podobnie jak w przypadku przeciwdziałania narkomani pochodzą z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)

9. w sprawie współdziałania Gminy Bielsko-Biała z Gminą Kozy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Kozy doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. (Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Bielskiem-Białą odnośnie zadań realizowanych przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w stosunku do osób odprowadzonych z terenu gminy Kozy. Całość zadanie to koszt 4.000 zł).

10. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach. (Uchwała jest wynikiem zmian w przepisach ustawy o systemie oświaty. Określa wysokość opłat za ponadprogramowe 5 godzin zajęć realizujących tzw. podstawę programową w przedszkolu publicznym w Kozach. Rada określiła koszt jednaj godziny zajęć ponadprogramowych na 2 zł. )

11. uchylającej uchwałę Nr XXXIX/284/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. (W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf wody w roku 1010 jest niezgodna z prawem w niektórych punktach. W związku z wnioskiem AQUA S.A. dotyczącym zatwierdzenia przez Radę nowych taryf, Rada uchyliła wadliwą uchwałę i podjęła nową)

12. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. (Rada Gminy Kozy przyjęła taryfy wody. Przyjęte zostały ceny dla dwóch grup odbiorców: gospodarstwa domowe: cena brutto 5,77 zł/m3 (wzrost o 0,10 zł/m3 netto tj. o 1,9%. Pozostali odbiorcy: 10,14 zł/m3). Nie przewidziano dopłat gminy. Taryfy będą obowiązywać od 1 kwietnia 2011 r do 31 marca 2012 r.)

13. w sprawie zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Kozy w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". (Pożyczka w wysokości 2.011.969 zł będzie przeznaczona na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci i przyłącza od ul. Krakowskiej do lasu w Kozach - etap VIII.)

14. uchwały Budżetowej na 2011 r. Gminy Kozy. (Planowane dochody budżetu gminy Kozy w 2011 wynoszą 29 352 507 zł, w tym dochody bieżące - 28 441 892 zł, dochody majątkowe - 910 615 zł. Planowane wydatki budżetowe wynoszą 31 886 854 zł. W tym wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą 27 258 583 zł, dotacje na zadania bieżące 1 593 275 zł. Deficyt budżetowy wynosi 2 524 374 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: kredyt w wysokości 1 861 347 oraz pożyczka (II transza z WFOŚiGW) w wysokości 673 000 zł. Łączna kwota rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek została ustalona na kwotę 1 337 947 zł)

15. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011 - 2014. (Uchwała ta podejmowana równocześnie z uchwałą budżetową stanowi prognozę dochodów, wydatków oraz przychodów i rozliczeń budżetu gminy do roku 2014. Integralną częścią uchwały jest zestawienie przepływów pieniężnych budżetu do roku 2010 oraz harmonogram spłat kredytów i pożyczek).

Wszystkie uchwały są podawane do publicznej wiadomości przez ich umieszczenie na stronie internetowej BIP gminy Kozy pod adresem www.bip.ugkozy.rekord.pl oraz wywieszenie w holu Urzędu Gminy Kozy.

Oprac. MTJ

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 02 > 04

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u