BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2010 > 12 > 15
Kategoria: Informacje ważne

Relacja z II sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2010-12-15 14:23:34Wygasa: 2011-01-31

W dniu 14 grudnia br. w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach odbyła się II sesja Rady Gminy Kozy VI kadencji. W jej trakcie nastąpiło złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Kozy Pana Krzysztofa Fiałkowskiego. Rada Gminy powołała również do życia trzy komisje stałe Rady.

Na początku sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani Bożena Sadlik powitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególności Posła Sejmu RP Pana Jacka Falfusa, Księdza Proboszcza Kazimierza Grelę, dyrektorów szkół, dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy.

Po powitaniu Przewodnicząca Rady oddała głos Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Pani Monice Olmie, która przedstawiła krótką informację na temat przebiegu drugiej tury wyborów Wójta Gminy Kozy. „W dniu 5 grudnia 2010 r. odbyło się ponowne głosowanie na dwóch kandydatów na Wójta Gminy Kozy:
Pana Krzysztofa Fiałkowskiego
Pana Edwarda Kućkę.
Kandydaci w ponownym głosowaniu otrzymali następująca ilość głosów:
Pan Krzysztof Fiałkowski - 2701
Pan Edward Kućka - 2294
W wyniku ponownego głosowania Wójtem Gminy Kozy został wybrany Pan Krzysztof Fiałkowski.
Do głosowania w dniu 5 grudnia 2010 r. przystąpiło 5033 wyborców z gminy Kozy na 9717 uprawnionych do głosowania, frekwencja wyborcza wyniosła 51,80." Przewodnicząca pogratulowała
W imieniu własnym oraz wszystkich członków Gminnej Komisji Wyborczej Panu Wójtowi wyboru i życzyła, aby służba na rzecz społeczności lokalnej przyniosła mu wiele sukcesów i satysfakcji.

Przewodnicząca GKW wręczyła Wójtowi Gminy zaświadczenie o wyborze.

  W dalszej części nastąpiło zaprzysiężenie Pana Krzysztofa Fiałkowskiego na Wójta Gminy Kozy. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym Wójt obejmuje swoje obowiązki z chwilą złożenia ślubowania przed Radą Gminy. Pan Krzysztof Fiałkowski odczytał rotę ślubowania „Obejmując urząd Wójta Gminy Kozy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Kozy. Tak mi dopomóż Bóg."
Po ślubowaniu Wójt Gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski przyjął gratulację od Wójta Gminy Kozy poprzedniej kadencji Pana Edwarda Kućki.

W dalszej części poświęconej wystąpieniom zaproszonych gości głos zabrali Wójt Gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski, Wójt Gminy Kozy Edward Kućka, Poseł Sejmu RP Jacek Falfus, ksiądz Kazimierz Grela oraz Przewodniczący Rady Gminy poprzednich kadencji Adam Handzlik.

Po wystąpieniach gości i krótkiej przerwie radni zgłosili następujące interpelacje:

Radny Miłosz Zelek
1. Wniosek o ustawienie znaku ograniczającego ruch samochodów o ciężarze powyżej 2,5 tony (za wyjątkiem mieszkańców i firm z tego rejonu) na ulicach Topolowej i Młyńskiej, w związku z przebudową skrzyżowania na ul. Bielskiej, Krakowskiej.
2. Wniosek o rozwiązanie problemu zamkniętego podziemnego przejścia dla pieszych pod ul. Krakowską, w związku z budową nowego ronda. Ruch samochodów ulicą Krakowską jest natężony w związku z tym będzie problem z bezpiecznym przekraczaniem tej ulicy przez pieszych. Radny zaproponował zatrudnienie osoby do przeprowadzania dzieci przez przejście dla pieszych.
3. Wniosek o naprawę pękniętej barierki przy wiadukcie kolejowym na ul. Nadbrzeżnej. Barierka pękła w ten sposób, że jest ostry kant, jest to dla pieszych bardzo niebezpieczna sytuacja zwłaszcza przy śliskiej nawierzchni chodnika.
4. Wniosek o zmianę miejsca umieszczenia znaków drogowych przed wiaduktem, ponieważ oznakowanie jest trudno dostrzegalne. Najlepiej jest je umieścić na wiadukcie.
5. Wniosek o szybką interwencję do odpowiedniej spółki kolejowej o naprawę złamanego szlabanu kolejowego na przejeździe na ul. Przeczniej.
6. Wniosek o zorganizowanie sztucznego lodowiska.
7. Wniosek o umieszczenie w „Koziańskich Wiadomościach" i na stronie internetowej gminy informacji o zajęciach organizowanych w gminie dla dzieci i młodzieży na czas ferii.
8. Wniosek o przypomnienie właścicielom posesji o obowiązku odśnieżania chodników, oraz odśnieżanie chodników przez pracowników gminy na terenach należących do właściwości gminy.

Radny Grzegorz Dudziak
1. Wniosek o udzielenie informacji na temat kompetencji poszczególnych organów gminy i prawnych kwestii dotyczących zmian kadrowych w Urzędzie Gminy.

Radny Krzysztof Sporysz
1. Wniosek o zniesienie zakazu wjazdu na plac targowy na czas remontu drogi główniej.

Radny Leszek Łyczko
1. Wniosek o posypanie solą oblodzonych podjazdów oraz ulic na rondach.

W dalszej części sesji nastąpiło powołanie komisji Rady Gminy.


Rada Gminy powołała trzy komisje stałe Rady Gminy Kozy.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1) Tadeusz Bednarz przewodniczący
2) Anna Góra                  członek
3) Jacek Kaliński                „
4) Roman Ślosarczyk        „
5) Zygmunt Sołczykiewicz

1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kozy powoływana jest w celu kontrolowania działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materiały z kontroli działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych.

Komisja Budżetowo -Gospodarcza w składzie:


1) Grzegorz Dudziak     przewodniczący
2) Tadeusz Bednarz            członek
3) Anna Góra                             „
4) Piotr Kulka                            „
5) Leszek Łyczko                      „
6) Ewa Olejnik                           „
7) Roman Ślosarczyk              „
8) Zygmunt Sołczykiewicz

Przedmiotem działania Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest:
1) opiniowanie projektów uchwał w sprawach: budżetu gminy, podatków i opłat lokalnych, gospodarki mieniem gminnym oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w zakresie spraw budżetu gminy podatków i opłat lokalnych, gospodarki mieniem gminnym,
3) analiza i ocena sprawozdań z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdań finansowych instytucji kultury i jednostek organizacyjnych gminy,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Wójta, Przewodniczącego Rady.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w składzie:

1) Miłosz Zelek                przewodniczący
2) Grzegorz Dudziak           członek
3) Jacek Kaliński                      „
4) Grażyna Leśniak                  „
5) Ewa Olejnik                           „
6) Tomasz Matuszek                „
7) Jan Pezda                              „
8) Krzysztof Sporysz               „


Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych jest:
1) opiniowanie projektów uchwał w sprawach: oświaty, kultury, sportu i spraw socjalnych oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w zakresie spraw oświaty, kultury, sportu i spraw socjalnych,
3) analiza i ocena sprawozdań z wykonania budżetu gminy w zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury, sportu i spraw socjalnych oraz sprawozdań finansowych instytucji kultury,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Wójta, Przewodniczącego Rady.

Rada podjęła również uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XXXIX/285/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zmiana dotyczyła dostosowania zapisu jednego punktów do zmienionej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W sprawach różnych Dyrektor Gimnazjum Pan Marcin Lasek podziękował Radnym, którzy część swoich diet przekazali na rzecz akcji zbierania funduszy przez gimnazjum koziańskie dla uczniów z chorobą nowotworową.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Bożena Sadlik podziękowała wszystkim i zamknęła obrady II sesji Rady Gminy Kozy.

MTJ


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2010 > 12 > 15

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u