BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2010 > 01 > 29
Kategoria: Informacje ważne

Rozporządzenie w sprawie usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

Dodano: 2010-01-29 13:30:20Wygasa: 2010-04-02

Poniżej podajemy treść Rozprządzenia nr 12/08 z dnia 30 grudnia 2009 roku zamieszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 235 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych ...

ROZPORZĄDZENIE NR 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r.w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji samorządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31,poz. 206)zarządza się, co następuje:


§ 1

1. Zobowiązuje się właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.


2. W przypadku wystąpienia znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli lodowych i nawisów, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu zobowiązany jest podjąć niezwłoczne działania zmierzające wprost do usunięcia stwierdzonego stanu zagrożenia.


3. Usuwanie nadmiaru śniegu lub lodu z dachów budynków o dużych powierzchniach dachu, wykonanych, jako lekkie konstrukcje stalowe, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji.


§ 2

1. Informacje o możliwości przekroczenia grubości pokrywy śnieżnej lub lodowej zagrażającej obiektom będą przekazywane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego.

 
2. Starostowie przekazują informacje, o których mowa w ust. 1 gminom poprzez powiatowe centra zarządzania kryzysowego.


3. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast przekazują informacje bezpośrednio do właścicieli, zarządców i administratorów obiektów określonych w § 3 ust. 1 i 2.


4. Właściciele, zarządcy i administratorzy obiektów wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 są zobowiązani do podjęcia działań określonych w § 1 ust. 1, 2 i 3 bezpośrednio po otrzymaniu informacji o możliwości przekroczenia grubości pokrywy śnieżnej lub lodowej zagrażającej obiektom.


§ 3

1. Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego prowadzą wykazy budynków o powierzchniach zabudowy powyżej 2000m2 lub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2, które udostępniają wójtom, burmistrzom i rezydentom miast na ich wniosek.Wykazy aktualizowane są raz w roku, przed sezonem zimowym.


2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może wykreślić obiekt z wykazu lub zamieścić w wykazie obiekt inny niż określony w ust. 1, jeśli uważa to za zasadne ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, powiadamiając o tym administratora. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 235 - 16658 - Poz. 4841


§ 4

Starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu przekażą informacje o obiektach wymienionych w § 3 ust. 1 znajdujących się na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) do właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na jego wniosek.


§ 5

Kontrolę przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia powierza się Policji, Państwowej Straży Pożarnej, straży miejskiej i nadzorowi budowlanemu.


§ 6

Traci moc rozporządzenie porządkowe Nr 10/09 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 210, poz. 3906).


§ 7

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w środkach masowego przekazu.


                                                                  WOJEWODA ŚLĄSKI
                                                                 Zygmunt Łukaszczyk

 

Żródło treści:  http://um.radlin.pl/files/Komunikat_14-01-2010.pdf


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2010 > 01 > 29

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u