BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2009 > 09 > 17

Aktualności

GOPS informacje o działalności Ośrodka w Kozach

Dodano: 2009-09-17 15:29:40Wygasa: 2009-10-21

poniżej informacje na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach ul. Szkolna 1

tel. 817-58-27, tel. 812-34-60


czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00

Codziennie dyżur jednego pracownika do godz. 16:00

 

Kadra GOPS:

kierownik
gł.księgowy
kasjer
administrator
pracownicy socjalni
psycholog
pracownicy działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
wychowawcy świetlicy środowiskowej
opiekunki świadczące usługi opiekuńcze u osób chorych


GOPS świadczy pomoc w następujących formach:


1. Zasiłek stały o który ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, które z powodu niepełnosprawności lub wieku są całkowicie niezdolne do pracy a ich dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 351 zł. na osobę w rodzinie lub kwoty 477 zł. na osobę samotną. (rozp. RMz dnia 29.07.09r. dz.U.Nr.127 poz.1055)


2. Zasiłek okresowy przysługuje szczególnie ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie przy dochodzie niższym niż w/w.


3. Zasiłek celowy przysługujący także przy w/w kryteriach dochodowych, może być przeznaczony na: żywność, leki, leczenia, odzież.


4. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, do których kwalifikują się rodziny, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł. a w przypadku kiedy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko, kwoty 583 zł. (rozp. R M z dnia 1.07.09r. Dz.U.Nr. 114 poz.950 )


Aktualna wysokość zasiłku rodzinnego i dodatków od listopada 2009r. to:
- na dziecko do 5 roku życia - 68 zł.
- powyżej 5 roku do 18 roku życia - 91 zł.
- powyżej 18 roku do 21 roku życia ( uczące się ) - 98 zł.
- dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej - 80 zł.
- dodatek jednorazowy z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł.
- dodatek z tyt.opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 400 zł.
- samotne wychowywanie dziecka - 170 zł.
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 60 zł.
powyżej 5 roku życia - 80 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł.
- dodatek z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania - dojazdy - 50 zł.
- internat - 90 zł. 5. Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby niepełnosprawnej lub z tyt. wieku - 153 zł.


6. Świadczenie pielęgnacyjne dla osoby rezygnującej z pracy w celu wychowywania niepełnosprawnego dziecka - 420 zł.


7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 1 000 zł.


8. Fundusz alimentacyjny, który przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia lub gdy się uczy do 25 roku życia, w przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenie z funduszu przysługuje jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Wysokość świadczenia to wysokość bieżąco ustalonych alimentów nie więcej niż 500 zł.

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także świetlicę środowiskową, prowadzącą zajęcia socjoterapeutyczne, która dostępna jest dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum.
Świetlica jest czynna cały rok także w wakacje od poniedziałku do piątku w godz. od 12:00 do 16:00 w Dworku przy ul. Krakowskiej ( park).
         Celem pracy świetlicy środowiskowej jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, pomocy, akceptacji, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienie w grupie a także pomoc w nauce i zagospodarowaniu czasu wolnego poprzez terapię zajęciową.
         Odbywają się tu zajęcia: plastyczno-techniczne, sportowe, kulinarne, zajęcia z pedagogiki zabawy służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy i udzielania sobie wsparcia, pogadanki, zabawy z wykorzystaniem książek, czasopism, komputera, Internetu, projektora multimedialnego, świetlica posiada także tablicę do pisania ścieralnymi mazakami, piłkarzyki stołowe, hokej, materace do ćwiczeń, radiomagnetofon, gry dydaktyczne, planszowe, puzzle itp.
         Zajęcia socjoterapeutyczne odbywają się raz w tygodniu,polegają na skorygowaniu zaburzonych zachowań mają na celu poznawanie siebie, kształtowanie pozytywnej samooceny, zmianę wzorów zachowań, budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, wsparcie emocjonalne.
          Świetlica zapewnia codziennie bezpłatny posiłek. Organizuje bezpłatne wyjścia na basen, do pizzerii, kina , wycieczki, paczki świąteczne.


Pozostałe zadania GOPS to:


- realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dla osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium ustawowego tj. 526.50 zł. na osobę w rodzinie i 715.50 zł. na osobę samotną, formy tej pomocy to: opłata obiadów dla dzieci w szkołach lub zasiłek celowy na posiłek, żywność.


- program PEAD „Żywność dla najuboższych" prowadzony przy współpracy Straży Pożarnej w Kozach i Banku Żywności w Rudzie Śląskiej - jest to pomoc w postaci artykułów żywnościowych w naturze , corocznie ok. 20 do 30 ton dla osób z w/w kryterium dochodowym w rodzinie.


- program „ Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie" prowadzony przy współpracy PFRON, finansujący częściowo przedmioty ułatwiające i umożliwiające naukę osobom niepełnosprawnym.


- program „ Aktywizacja zawodowa i społeczna w gminie Kozy" realizowany w ramach systemowego programu unijnego, współfinansowany ze środków EFS, który ma na celu zmniejszenie wykluczenia zawodowego. Jest przeznaczony dla osób korzystających z pomocy Ośrodka, bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, które są zainteresowane podwyższeniem, zaktualizowaniem swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobyciem wiedzy i umiejętności aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy.


- poradnictwo i praca socjalna - prowadzone przez pracowników socjalnych GOPS codziennie od 7:00o do 10:00


- poradnictwo psychologiczne ( przemoc w rodzinach)- prowadzone przez psychologa zatrudnionego przez GOPS - wtorki i czwartki od 7:00 do 15:00


- poradnictwo psychologiczne - prowadzone przez psychologa zatrudnionego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - poniedziałki od 15:00 do 18:30


- poradnictwo prawne - prowadzone przez Radcę Prawnego zatrudnionego przez w/w Komisję - poniedziałki od 16:00 do 18:00


w siedzibie GOPS ul. Szkolna 1


Informacja - Kierownik GOPS Kozy Teresa Oczko

 

 

Tytuł Honorowego Obywatela Kóz

Dodano: 2009-09-17 12:17:17Wygasa: 2009-09-30

Rada Gminy Kozy nadała tytuł Honorowego Obywatelstwa Gminy Kozy Panu Józefowi Wolińskiemu

pan Józef Woliński

 

       Pan Józef Woliński urodził się 18 lutego 1936 r. w Nowym Sączu w rodzinie robotniczo-chłopskiej. Młodość spędził w domu rodzinnym w Nowym Sączu, gdzie ukończył szkołę podstawową oraz szkołę średnią - Liceum Pedagogiczne.

Następnie podjął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym, gdzie uzyskał tytuł magistra.

Ponadto ukończył Studium Nauczycielskie w Katowicach oraz dwuletnią Szkołę Kadr Administracji Samorządowej.

Po studiach Pan Woliński został skierowany do pracy w Kozach, z którymi związał swoje życie zawodowe i rodzinne.

W 1959 r. rozpoczął pracę w szkole podstawowej w Kozach, najpierw jako nauczyciel, następnie kierownik, aż wreszcie objął stanowisko dyrektora największej, ówczesnej szkoły podstawowej województwa bielskiego.

Był jednym z założycieli, a w późniejszym okresie przewodniczącym społecznego komitetu budowy szkoły podstawowej działającego w latach 1960-1964.

Dzięki swej ogromnej aktywności, zdolnościom organizatorskim i umiejętnościom zjednywania sobie ludzi skupił wokół siebie wiele osób, które tak jak on, dla dobra koziańskiej społeczności poświęcały swój czas i pracę.

Dzięki jego staraniom szkoła została wyposażona od samych podstaw; począwszy od ławek, krzeseł, tablic po wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne i naukowe, stając się jedną z najlepiej wyposażonych szkół podstawowych w województwie bielskim.

Również otoczenie szkoły zostało w pełni zagospodarowane; obok szkoły powstało oświetlone boisko szkolne, brodzik do kąpieli, który w zimie służył za lodowisko dla dzieci.

Podczas jego rządów w szkole podstawowej uczniowie odnosili wiele sukcesów zarówno na polu sportowym, jak i naukowym. W okresie zimowym organizował zawody narciarskie dla dzieci.

Prowadził drużynę harcerską w szkole, organizował wycieczki oraz obozy harcerskie.

Równie ważnym przedsięwzięciem w infrastrukturę oświatową była budowa dwóch domów nauczyciela. Dzięki tej inwestycji Pan Woliński, jako dyrektor szkoły mógł ściągnąć do Kóz bardzo dobrze wykształconą kadrę nauczycielską.

W domach nauczyciela zamieszkało 17 rodzin nauczycielskich.


Bardzo ważną inicjatywą dla mieszkańców gminy było zorganizowanie w latach 1961-1966 kursów przygotowawczych do ukończenia szkoły podstawowej.

Pan Woliński działając w społecznym komitecie budowy szkoły poznał wielu wartościowych ludzi, którzy jednak mieli ograniczone możliwości awansu zawodowego, czy zdobycia lepszej pracy w związku z brakiem wykształcenia podstawowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom tych osób zorganizował dla nich kurs umożliwiający ukończenie szkoły podstawowej, dzięki czemu 160 osób zdobyło wykształcenie podstawowe.

W kolejnych latach dostrzegł potrzebę udzielenia pomocy i wsparcia dla młodzieży, która po ukończeniu szkoły nie miała żadnego zawodu lub nie potrafiła znaleźć zatrudnienia.

I tak w latach 1972 - 1979 zorganizował dwuletnią szkołę przysposobienia zawodowego, w której młodzież uczyła się wykonywania najpotrzebniejszych zawodów na ówczesnym rynku pracy takich jak; hodowla drzew i krzewów, prowadzenie gospodarstwa, krawiectwo, mechanika.

W okresie tym szkołę ukończyło 150 osób.
Z dużym zaangażowaniem włączył się w społeczną budowę ośrodka zdrowia, który w zmienionej formie świadczy usługi po dzień dzisiejszy.
Przez 15 lat pełnił funkcję w-ce prezesa LKS „Orzeł" Kozy przyczyniając się do powstania dużej płyty boiska oraz rozbudowy pawilonu mieszczącego się przy stadionie.
Na przełomie lat ‘70 i ‘80 był radnym w gminie Kozy i między innymi pełnił funkcję przewodniczącego komisji oświaty.
W latach 1983- 1990 piastował urząd Naczelnika Gminy Kozy.

W okresie tym szczególną uwagę poświęcił budowie infrastruktury wodociągowej - wybudowano 150 km wodociągów, infrastruktury drogowej - wybudowano 35 km dróg oraz infrastruktury gazowej.

Jako Naczelnik Gminy nie pozostawał obojętny na ludzkie potrzeby, nie odmówił pomocy nikomu w tych trudnych czasach, gdy wiele podstawowych dóbr niezbędnych do życia było ograniczonych.

Nie pozostawał obojętny również wobec spraw kultury. Rozpoczął remont domu kultury w Kozach, gdzie zainicjował powstanie wielu zorganizowanych grup między innymi Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie".

Zainicjował również przeniesienie biblioteki gminnej oraz izby historycznej do obecnego budynku, który został zaadaptowany na potrzeby obu instytucji.
Po zakończeniu kadencji naczelnika gminy w 1990 r. wrócił do szkoły na stanowisko pedagoga szkolnego.
W 1991 r. przeszedł na emeryturę i rozpoczął działalność w Związku Emerytów Nauczycieli w Bielsku-Białej, jako członek Zarządu. Założył również Koło Emerytów Nauczycieli w Kozach, skupiające 62 emerytowanych nauczycieli.

Jako członek ww. zrzeszeń zajął się organizacją wycieczek i wypoczynku dla emerytowanych nauczycieli i ich rodzin.
W 2002 r. w wyborach powszechnych został wybrany przez mieszkańców gminy do rady powiatu bielskiego, jako przedstawiciel gminy Kozy.

Funkcję radnego powiatu pełnił do 2006 r. W trakcie kadencji czynił starania o budowę obecnego ronda na skrzyżowaniu ulic; Jana III Sobieskiego, Kęckiej i Przeczniej.

W 2001 r. był nominowany przez samorząd gminy Kozy do nagrody im. Księdza Józefa Londzina pod patronatem Starosty Bielskiego.

Pan Józef Woliński jako człowiek pełen cnót; dobry, szlachetny, uczciwy, wrażliwy na potrzeby innych ludzi, zaangażowany w rozwój gminy na wielu płaszczyznach życia społecznego w pełni zasługuje na szczególne wyróżnienie, jakim jest nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Kozy.

tekst: M.Olma

 

 


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2009 > 09 > 17

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u